In een democratie draait het om de wil - en de stem - van de bevolking. De bevolking die periodiek door middel van verkiezingen mag laten weten door wie zij in het belangrijkste politieke orgaan - de Staten - vertegenwoordigd wil worden. De Staten bestaan uit 21 leden; niet meer en ook niet minder. De kiezers kiezen ook 21 leden. De Staten behoren ook te functioneren met 21 leden. Zo is de democratie van Curaçao nu eenmaal vormgegeven. Dit ligt vast in de Staatsregeling van Curaçao.

Elk lid van de Staten legt voor de aanvaarding van het Statenlidmaatschap ten overstaan van de gouverneur de eed of belofte af. Die eed of belofte houdt onder meer in dat hij of zij de Staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar vermogen zal voorstaan. Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid, maar een serieuze plicht. Die plicht houdt mede in het onderzoeken van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden. Ook dat staat in de Staatsregeling.

De Staten mogen alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is, aldus nog steeds de(zelfde) Staatsregeling. In het Reglement van Orde is bepaald dat vergaderingen van de Staten kunnen plaatsvinden als ten minste 11 leden de presentielijst hebben getekend. Het kan voorkomen dat een lid is verhinderd door ziekte of een andere reden. In de regel zijn er dan nog genoeg leden om aan de quorumeis van 11 van de 21 te voldoen. Als meerdere leden bewust wegblijven om te voorkomen dat het quorum wordt gehaald, om zo te verhinderen dat de Staten de geloofsbrieven van een nieuwbenoemd lid onderzoeken, dan levert dat een schending van het staatsrecht op. Het is misbruik van macht. Het is on- en zelfs antidemocratisch gedrag.

Democratische principes behoren voor volksvertegenwoordigers heilig te zijn, en dat geldt dus ook voor de verplichting de Staatsregeling te respecteren. De leden van de Staten die wegblijven om het normaal functioneren van de Staten te frustreren, schenden de eed of belofte die zij hebben afgelegd. Tegelijkertijd tonen zij geen respect voor de kiezers als zij proberen te voorkomen dat daadwerkelijk 21 volksvertegenwoordigers in de Staten zitten. Dat kan niet (meer) als een politiek spelletje worden afgedaan, maar is een zeer serieuze obstructie van en daarmee bedreiging voor de democratie.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).