Domeinbeheer: 15 zienswijzen over beoogde landwinning in zee

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vergunningverlening rondom de plannen van Baoase Luxury Resort om 2.007 vierkante meter land uit zee aan te winnen, waarover het Antilliaans Dagblad twee maanden geleden publiceerde, loopt vertraging op. Een jurist in dienst van de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer laat desgevraagd weten dat er tijdens de inzageperiode 15 ‘zienswijzen’ zijn ontvangen.

F01Baoase 2,,De zienswijzen zullen behandeld worden. Het Land Curaçao zal aan de hand van de binnengekomen zienswijzen bekijken welke belangen of feiten relevant zijn voor het te nemen besluit. Ingebrachte zienswijzen kunnen bijvoorbeeld ertoe leiden dat een ontwerp aangepast moet worden”, zo stelt de jurist.

Verder vermeldt zij dat, buiten de verslaggever van deze krant, vier personen de vergunningsaanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken, krachtens artikel 20 van de Landsverordening maritiem beheer, zijn komen inzien. Twee van hen deden dit na de publicatie van het artikel op 13 april.

Volgens de overheidsjurist zijn er in de 15 ingebrachte zienswijzen een viertal voornaamste standpunten te onderscheiden. De eerste die zij noemt is dat de landaanwinning, en de negen hierop te bouwen accommodaties, het uitzicht over zee zou doen verdwijnen. Aangezien de beoogde landaanwinning in de baai tussen de oostzijde van het huidige resort en de vissershaven van Marie Pampoen gepland is, ligt het in de lijn der verwachting dat deze zienswijze afkomstig is van een van de omwonenden in de Winterswijkstraat of de Dr. Martin Luther King Boulevard.

Een ander standpunt dat naar voren is gebracht, is dat door de bouwactiviteiten de maritieme natuur, waaronder koralen, in ernstige mate zou worden aangetast.

En omdat er zich bedreigde koraalsoorten in het beoogde ontwikkelgebied bevinden, zou er sprake zijn van strijdigheid met het Spaw-protocol (Specially Protected Areas and Wildlife). Eerder al - in een brief van 22 december 2023 aan de ontwikkelaar, die de redactie heeft ingezien - maakte VVRP-minister Charles Cooper (MFK) bekend aan welke voorwaarden voldaan moest worden. Eén daarvan was het in acht nemen van de beschermde status van de Spaw-koraalsoorten (Orbicellafaveolata en Acropora palmata) in en rondom het projectgebied.

Uit onderzoek van het lokale onafhankelijke milieuadviesbureau EcoVision blijkt dat er in het geïnspecteerde gebied in totaal 1.273 koraalkolonies voorkomen, waarvan er één onder de bescherming van het Spaw-protocol valt. Daarnaast zijn er ter plaatse 678 koraalkolonies die zijn aangemerkt als ‘kritisch bedreigd’.

F01Baoase 1Op basis van de onderzoeksresultaten heeft EcoVision destijds drie alternatieve scenario’s bij de ontwikkelaar aangedragen. Bij alle drie hield dit een kleine oppervlakte aan landaanwinning in, die bovendien zo waren vormgegeven dat ze minder impact zouden hebben op het aanwezige koraal. De ontwikkelaar heeft hier nadrukkelijk niet voor gekozen, wellicht omdat er anders minder verhuurbare accommodaties geplaatst zouden kunnen worden, wat het project commercieel minder aantrekkelijk maakt. In plaats daarvan heeft Baoase haar ontwerp zelf aangepast, door het talud van de landaanwinning steiler te maken, waardoor het minder ruimte op de zeebodem in beslag neemt.

Een andere zienswijze die is ingediend, betreft de vraag of er in het ontwerp rekening gehouden is met de implicaties van klimaatverandering: en of de constructie bijvoorbeeld een orkaan zou kunnen weerstaan.

Hoeveel tijd het Land nodig denkt te hebben voor het behandelen van de ontvangen zienswijzen, kan de jurist niet zeggen. ,,We proberen dit binnen een redelijke termijn te kunnen doen”, zo luidt de reactie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.