Statenlid van coalitiepartner stelt vragen over Rekenkamerbevindingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Hoe rechtvaardigt de minister een ‘rechtmatigheidsfout’ van 521,2 miljoen tegenover het volk?”, dat is het onderwerp van een brief die Statenlid Sheldry Osepa van coalitiepartner PNP stuurt aan MFK-Financiënminister Javier Silvania.

Sheldry OsepaDe aanleiding is het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) over de jaarrekening 2022 van het Land waar het Antilliaans Dagblad gisteren uitvoerig over berichtte. Op een vraag van deze krant om commentaar te geven op de bevindingen van de Rekenkamer, reageerde de bewindsman nog geheel niet.
De kwestie wordt in elk geval wel zeer serieus genomen door parlementariër Osepa: ,,Het rapport van de Algemene Rekenkamer getiteld ‘Rapport Jaarrekening 2022 Land Curaçao’, gedateerd 7 mei 2024, heeft veel zorgen opgewekt.” Dit is zeker het geval, zo vervolgt hij zonder omwegen, ‘wanneer rekening wordt gehouden met mijn dringende verzoek tijdens de begrotingsbehandeling dat het parlement met de motie van 22 januari 2024 zou instemmen’.
Want in deze motie zou de regering worden aangespoord om de Staten periodiek te informeren over alle ‘overschrijvingen’ en ‘overhevelingen’, ‘wijzigingen van bestemming’ en ook de ‘herallocatie’ van gemeenschapsgelden. ,,We zouden de regering ook aansporen om het parlement te raadplegen alvorens incidentele ‘meevallers’ te besteden.”
De Staten gingen echter niet akkoord. Eén lid was afwezig. Tien leden stemden vóór en tien stemden tegen. De motie werd verworpen. Een blik op de stemmingslijst laat zien dat toen álle negen parlementsleden van de grootste regeringspartij, MFK (ook de partij van minister Silvania), tégen hebben gestemd.
Toen voor Osepa duidelijk was dat er geen meerderheid was om de vinger beter aan de pols te houden en periodiek geïnformeerd te worden, maar tegelijkertijd ervan overtuigd was dat de Staten over meer informatie dienen te beschikken, ‘heb ik een beroep gedaan op het individuele recht dat elke parlementariër heeft om vragen te stellen’.
In een brief van 30 januari 2024 gericht aan minister Silvania van Financiën verzocht het PNP-lid ‘opnieuw om het parlement te informeren over alle veranderingen die in de vorige begroting hadden plaatsgevonden’. ,,Ik merk op dat er inmiddels honderd dagen zijn verstreken en dat de minister deze brief nog niet heeft beantwoord”, reden waarom Osepa de brief opnieuw als bijlage meestuurt.
,,Gezien de inspanningen die we sinds onze intrede in het parlement hebben geleverd om op een dualistische manier te zorgen voor goed beheer van gemeenschapsgelden en ook om het ‘budgetrecht’ (van de Staten, red.) te versterken, roept het rapport van de Algemene Rekenkamer veel zorgen op. Overheidsgeld moet conform de wettelijke regels worden gebruikt.”
De reactie van de minister van Financiën, opgenomen in het Rekenkamerrapport in het kader van hoor en wederhoor, is naar de mening van Osepa ‘niet geruststellend’. Dat geldt ook voor het antwoord van de Rekenkamer op het commentaar van de minister, zoals bijvoorbeeld: ,,De Rekenkamer is hier niet van overtuigd, aangezien het aantrekken van personeel niet garandeert dat de beoogde resultaten ook daadwerkelijk worden behaald.” Of: ,,Maar er is geen rekening gehouden met de nieuwe tekortkomingen blijkend uit de controles van de jaarrekening na 2019 (...).”
Al deze elementen tonen aan, zo vreest de PNP-politicus, dat de ‘rechtmatigheidsfout’ zal doorgaan. ,,Een goede kijk op het financiële beheer is essentieel zodat de bevolking geïnformeerd is over wat er met haar geld gebeurt.”
Daarom stelt Osepa een aantal vragen aan Silvania: kan de minister het parlement informeren of de risico’s die de Rekenkamer in de jaarrekening van 2022 heeft geconstateerd nog steeds van kracht zijn? Kan de minister het parlement informeren hoe serieus hij de resultaten van het laatste onderzoek door de Rekenkamer neemt? Kan de minister het parlement een verklaring sturen voor de zogenaamde ‘rechtmatigheidsfout’ van 521,2 miljoen? Kan de minister het parlement informeren of deze ‘rechtmatigheidsfouten’ nog steeds voortduren in 2023 en zullen doorgaan in 2024?

PAR: Rekenkamer bevestigt: Silvania manipuleert...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.