Van Huffelen: Meer daadkracht en regie kabinet-Pisas

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Formuleerde de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties het nog voorzichtig en diplomatiek in een interview met deze krant aan het eind van haar werkbezoek, in een brief aan de Tweede Kamer stelt zij onomwonden nog ‘onvoldoende’ te zien als het gaat om ‘daadkracht en strakke regie vanuit de regering-Pisas’.

F01 Huf 4Alexandra van Huffelen ‘maakt zich zorgen’. ,,Curaçao kampt met grote, structurele problemen, zoals een sterk achterblijvende economische ontwikkeling met een groot aandeel informele economie, een groot aantal ongedocumenteerde inwoners, een zorgwekkende staat van het onderwijs en veel armoede en aan armoede gerelateerde problematiek. Het belang van ingrijpende hervormingen op deze terreinen voor het welzijn van de Curaçaose bevolking, kan niet onderschat worden.”

De demissionair staatssecretaris beklaagt zich erover dat uitvoeringsrapportages inzake Curaçao ‘regelmatig vertragingen laten zien, onder meer door veranderlijke planvorming, capaciteitsgebrek en achterblijvende besluitvorming’. ,,Ook constateer ik dat er nog veel meer en beter gebruik kan worden gemaakt van de ondersteuning die de TWO (de Tijdelijke Werkorganisatie, die onder Van Huffelen valt, red.) kan bieden.”

De brief vervolgt: ,,Ik heb mijn zorgen hierover met minister-president Pisas gedeeld. De heer Pisas heeft hierop om meer ondersteuning op het terrein van wetgevingscapaciteit gevraagd, waar ik uiteraard graag gehoor aan geef. Ik hoop dat de kansen die de samenwerking met TWO kan bieden maximaal door Curaçao zullen worden benut om voortgang te boeken bij de voor het Land zo belangrijke hervormingen uit het Landspakket.”

De samenwerking tussen Nederland en de Caribische Landen (naast Curaçao ook met Aruba en Sint Maarten) bij de uitvoering van de Landspakketten is in april 2023 geformaliseerd in de ‘onderlinge regeling Samenwerking bij Hervormingen’ (die in plaats kwam van de rijkswet Coho, Caribisch Orgaan voor hervorming en Ontwikkeling, red.).

Mede in verband met één jaar onderlinge regeling bezocht Van Huffelen vorige maand de (ei)landen. Overigens dateren de afspraken uit het Landspakket al van veel eerder; al van bijna vier jaar terug.

,,In de eerste jaren na ondertekening van de Landspakketten, eind 2020, heeft de focus van de werkzaamheden vooral gelegen op het verrichten van nulmetingen en planvorming”, stelt de bewindsvrouw, die deze functie overnam van voormalig staatssecretaris Raymond Knops (CDA).
Inmiddels is de implementatie van de daadwerkelijke hervormingen op veel thema’s van start gegaan, stelt Van Huffelen. ,,Tijdens mijn werkbezoek werd de omvang van de opgave en de impact die dat heeft op de lokale uitvoeringscapaciteit eens te meer duidelijk. Dit bevestigde mijn beeld dat we zoveel mogelijk moeten aansluiten op het lokale absorptievermogen en dat lokaal versterken noodzakelijk is voor een duurzaam resultaat.”

Echter, daarnaast zijn een strakke regie en politieke daadkracht van de regeringen van de Landen noodzakelijk om de hervormingen integraal en in goede onderlinge samenhang uit te voeren. ,,Ik maak me op dit laatste punt zorgen over de wijze waarop de politieke aansturing op het Landspakket momenteel plaatsvindt in Curaçao.”

Met alle drie de minister-presidenten heeft zij gesproken over ‘hoe wij gezamenlijk kunnen prioriteren en temporiseren, waarbij de balans moet worden gezocht tussen enerzijds het urgente belang van de hervormingen voor de bevolking en de politieke, financiële en praktische uitvoerbaarheid anderzijds’.

,,Daarnaast hebben wij gesproken over hoe wij beter kunnen sturen op (langere termijn) resultaten en uitkomsten, naast werkafspraken op korte termijn. Dit vraagt een hernieuwde oriëntatie op de vormgeving en inhoud van de uitvoeringsagenda’s en uitvoeringsrapportages, een proces dat in 2023 reeds met de Landen is opgestart. Ik verwacht dat wij deze afspraken eind juni/begin juli bestuurlijk zullen kunnen vaststellen, alsook een lijst met prioriteiten die we echt op korte termijn rond willen hebben.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.