‘Buitensporige vergoeding’ HD&M voor incasso FKP-gelden bij Giro

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bedrijf HD&M (Hospitality Development & More bv) van Rudney Garmes, die voor MFK op de kandidatenlijst heeft gestaan en die de veroordeelde voormalige MFK-premier Gerrit Schotte als medewerker heeft, krijgt een ‘success fee’ van een miljoen of méér bij incasso van de 19 miljoen die FKP bij Girobank heeft staan.

FKPDat blijkt uit stukken die het Antilliaans Dagblad leest op de website van SBTNO (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten). Hierin wordt door SBTNO onder meer een brief aangehaald van de advocaat van FKP-cfo Peter Bongers, die de wacht is aangezegd en ontslagen dreigt te worden.
De brief spreekt van ‘buitensporige vergoedingen’ voor HD&M. Deze volgens de Kamer van Koophandel primair op bedrijfsadvisering gerichte onderneming van Garmes zal ten minste 60.000 gulden aan fee opstrijken, maar dit kan dus flink oplopen. Tot hoeveel exact wordt niet bekendgemaakt.
In tegenstelling tot de zogenaamde ‘non-reimbursable fee’ (niet terugbetaalbare vergoeding) die wel gewoon wordt vermeld, meldt het SBTNO-document over de ‘success fee’ dat die ‘oploopt tot bijna ANG miljoen’. Geen precies getal, maar geconcludeerd mag worden dat het bedrag uitgedrukt in een miljoen gulden (1.000.000) moet zijn op het te incasseren bedrag van 19 miljoen.
Op de achtergrond van het conflict tussen cfo Bongers enerzijds en ceo Arthur Con, de raad van commissarissen (voorzitter Chester Peterson en lid Carlos Monk) en MFK-minister Charles Cooper anderzijds, spelen de opdrachtbrief HD&M-FKP inzake Girobank (van 20 januari 2022), alsmede de opdrachtbrief HD&M-FKP met een aanvulling op de opdracht in verband met Girobank (van 14 september 2023) een belangrijke rol.
Deze stukken, waar deze krant eerder over berichtte maar waarop FKP geen toelichting wil geven - laat staan inzage - bestaan dus wel degelijk. Zo blijkt ook uit een overzicht van de bijlagen, die door SBTNO worden opgesomd. In deze opdrachtbrieven staat dat en onder welke voorwaarden het bedrijf HD&M van Garmes, met Schotte als diens medewerker, het bedrag van 19 miljoen bij Girobank mag ‘incasseren’.
Deze bijlagen zijn, anders dan de adviezen van SBTNO zelf, niet openbaar. FKP-ceo Con beriep zich eerder op een non-disclosure-agreement (NDA). Uit correspondentie valt echter op te maken dat de eerste opdrachtbrief een uurtarief van 550 gulden (exclusief ob en exclusief kosten van derden) noemt. De tweede opdrachtbrief wordt overigens volgens Bongers door ceo Con ‘in strijd met de waarheid’ mede namens hem ondertekend.
De aanvullende overeenkomst met HD&M ter zake van de inning van gelden van FKP bij Girobank middels wat het document zelf kwalificeert als ‘politieke druk’ was/is volgens de brief van Bongers’ advocaat onnodig - er was immers al een overeenkomst voor de inning van de vordering - en voorziet in ‘buitensporige vergoedingen’: ,,Een non-reimbursable fee van ANG 60k en een success fee - oplopend tot bijna ANG miljoen ten laste van FKP en ten behoeve van de aan HD&M direct of indirect verbonden personen, waaronder de voormalige politici de heren xxxxxxxxx en xxxxxxxxx.” De namen zijn door SBTNO weggelaten, maar het betreft zeer waarschijnlijk Garmes en Schotte.
Bongers zelf acht een dergelijke vergoeding dus buitensporig omdat - voor zover hij heeft begrepen - ‘daarvoor in essentie geen andere werkzaamheden nodig zouden zijn dan de politieke connecties van de aan HD&M verbonden personen om assistentie te verzoeken’.

Nog een geval ‘dat de emmer deed overlopen’ ...

Bij FKP ceo net zo verantwoordelijk - Bongers (cfo) distantieerde zich van 19 miljoen-memo van Con (ceo)...

Wilt u meer over dit onderwerp lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.