MFK/PNP-coalitie spaart Ontvanger na Soab-rapporten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kwestie rond het functioneren van de Landsontvanger, al vele jaren geleid door Alfonso Trona, en de rapporten van Soab-overheidsaccountants inzake ‘bevoordeling’ van bepaalde burgers door deze afdeling van de belastingdienst, dreigt een politieke en anders wel een maatschappelijk rel te worden.

F01 Ontvanger Alfonso TronaDe door Financiënminister Javier Silvania (MFK) als ‘schokkende bevindingen’ getypeerde uitkomsten van de internal audits, heeft binnen de samenleving geleid tot de vraag ‘Waarom zit Trona nog op die stoel?’, maar het grootste deel van de coalitie (MFK/PNP) lijkt de kwestie aan de kant te willen schuiven.
Opvallend in deze is dat niet Silvania zelf, maar zijn partijgenoot Charles Cooper als minister van Financiën ad interim afgelopen paasweekend een persbericht deed uitgaan waaruit de conclusie kan worden getrokken dat Trona gespaard wordt.

Diverse ingewijden weten het Antilliaans Dagblad te melden dat binnen regeringspartij PNP, maar ook binnen de grootste coalitiepartner MFK er ‘angst heerst dat als Trona moet vertrekken hij een boekje zal opendoen’. Het zou al jarenlang gebruik zijn dat politici Landsontvanger Trona bellen om hun zaakjes te regelen; daarom zouden velen het momenteel Spaans benauwd hebben.

,,Het is heel simpel”, zegt een hoge functionaris met veel kennis van zaken. ,,Het merendeel van alle politici - coalitie én oppositie - heeft boter op het hoofd en staat in het krijt bij Trona. Als Trona wordt weggestuurd, zijn ze bang dat hij uit de school gaat klappen.” Illustratief voor deze situatie is dat géén van de betrokkenen geciteerd wenst te worden; alles is ‘off the record’.

In dit verband is het van belang nog eens te wijzen op een van de constateringen dat ‘zowel ambtenaren als niet-ambtenaren, waaronder topambtenaren en (voormalig) politieke ambtsdragers’ hebben geprofiteerd van de bij de Ontvanger gehanteerde methode van een zekere voorkeursbehandeling.
Van Silvania is bekend dat hij de afgelopen periode enkele keren fors heeft ingezet in verband met de positie van Trona. Echter, de regeringspartijen willen (nog) niet zover gaan dat de Ontvanger het veld moet ruimen.

Om het leed richting de bewindsman van Financiën enigszins te verzachten, stuurde Cooper als waarnemend minister op deze post zaterdag een persbericht uit waarin begonnen wordt Silvania in algemene zin te loven: ,,Sinds het aantreden van de minister van Financiën heeft hij diverse reorganisatietrajecten binnen de hele belastingdienst opgestart en/of gecontinueerd. Te denken valt aan een ‘cashless’ Landsontvanger, het introduceren van een afdeling klantenservice met bijbehorend callcenter en het implementeren en publiceren van een transparant invorderingsbeleid”.

Echter, daar gaat het in de actualiteit niet over. De kwestie die in de publieke schijnwerpers staat betreft het bij herhaling geconstateerde favoritisme bij en door de Ontvanger; eerst nog vermoedens en nu vastgesteld door Soab.

Daarover stelt Cooper het volgende: ,,Tevens heeft de minister van Financiën aan overheidsaccountantsbureau Soab verzocht om de juiste toepassing van het invorderingsbeleid periodiek te toetsen.” Om direct daarna de volgens Silvania ‘schokkende bevindingen’ als het ware te nuanceren en daarmee te verzachten: ,,Belangrijk om te vermelden is het feit dat Soab geen persoonsgerichte onderzoeken binnen de Landsontvanger heeft verricht, dus de Soab-onderzoeken waren niet gericht op het handelen of nalaten van één persoon binnen de Landsontvanger”.

Critici zeggen over deze zinsnede dat dit laatste weliswaar juist mag zijn, maar dat alom bekend is dat Trona aan het hoofd van de Ontvangersorganisatie staat en dus in alle opzichten (eind)verantwoordelijk is; zoals dat overigens óók geldt voor de betrokken minister, die altijd politiek verantwoordelijk is en blijft.
Cooper verder: ,,Soab heeft het invorderingsproces van openstaande belastingaanslagen en de juiste toepassing van het invorderingsbeleid organisatie-breed getoetst. Vervolgens heeft Soab haar bevindingen en aanbevelingen gerapporteerd.” Maar de ad-interim minister benadrukt dat ‘Soab geen controleonderzoek heeft verricht, met als gevolg dat Soab geen conclusies in haar rapporten heeft opgenomen’.

De MFK-bewindsman die normaliter verantwoordelijk is voor VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) maar in afwezigheid van zijn partijgenoot Silvania Financiën erbij doet, geeft wel aan dat ‘de door Soab gerapporteerde bevindingen dusdanig van aard zijn dat deze om acties roepen’, waarop Cooper enkele ‘verbeteracties’ noemt, zonder dat dit overigens gevolgen heeft voor de positie van Trona.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.