In een jaar tijd van 2 ton in de min, naar 7 miljoen in de plus

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het overheidsbedrijf Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider nv (DC-ANSP) heeft over het boekjaar 2022 een positief resultaat behaald van een kleine 7 miljoen gulden. In een recent advies laat Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) ‘geen zwaarwegende bezwaren’ te hebben tegen een dividenduitkering van afgerond 1,4 miljoen gulden.

F09 DC ANSP uit de rode cijfersHet netto resultaat was over 2022 voor het eerst in drie jaar weer positief. En ten opzichte van 2019, het jaar voordat Covid-19 de wereld in zijn greep nam, betreft het zelfs een verdubbeling. De grootste klap ving DC-ANSP in 2020, toen het netto resultaat bijna 5 miljoen gulden negatief was. Het jaar 2021 liet een herstel zien, met een netto resultaat van nog ‘maar’ een kleine 300.000 gulden in de min.

,,De winst is vooral te danken aan de gestegen omzet van 20,1 miljoen gulden in 2021 naar 30,1 miljoen gulden in 2022 (+50 procent) bij een geringe toename van de operationele kosten (0,5 miljoen gulden)”, zo schrijft SBTNO over het jaar 2022.

Verder zegt SBTNO: ,,DC-ANSP is conform de balans in staat tegenvallers met interne middelen op te vangen. De solvabiliteit van DC-ANSP, gemeten als de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal, neemt toe van 66,7 procent in 2021 tot 73,4 procent in 2022. Daarmee komt de solvabiliteitsratio van DC-ANSP ruim boven de norm van 40 procent uit. Ook de liquiditeitspositie van DC-ANSP, gemeten als de verhouding vlottende activa en kortlopende schulden (current ratio), neemt toe van 4,1 in 2021 tot 8,1 in 2022. De current ratio komt daarmee ook ruim boven de norm van 1,5 uit.”

Accountantsbureau BDO heeft bij de jaarrekening 2022 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. ,,Ten aanzien van de aspecten van Corporate Governance meldt de accountant dat de Directie en de Raad van Commissarissen hebben voldaan aan de Code, rekening houdend met de punten, die in de verslagen zijn opgenomen”, zo schrijft SBTNO.

Ten aanzien van het dividendbeleid - over het door de Raad van Ministers (RvM) op 23 maart 2022 vastgestelde beleid heeft SBTNO eerder al positief geadviseerd - stelt SBTNO voor de volgende aanvullende bepaling mee te nemen: ,,Er wordt geen dividend uitgekeerd indien DC-ANSP in een bepaald jaar een significante subsidie ontvangt van een van de overheden, waarbij met significant wordt bedoeld een subsidie/omzet-verhouding van minder dan 5 procent.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.