De taal komt waarschijnlijk te vallen onder het Europees Handvest

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse regering gaat akkoord met het verzoek om het Papiaments van Bonaire onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden te laten vallen.

Papiaments3Het verdrag was al van toepassing op Nederland voor onder andere het Fries en het Limburgs, maar kan nu, als het aan de Nederlandse regering ligt, ook geldig worden verklaard voor Bonaire. Dat kan alleen als de parlementen van Nederland, Curaçao en Aruba er ook mee akkoord gaan. Het Europees Handvest met daarin de opname van het Papiaments op Bonaire is aan de Staten van Curaçao en Aruba voorgelegd omdat het deze eilanden raakt, zo wordt gemotiveerd door het Nederlandse (demissionaire) kabinet. Elders staat het aanbieden van het handvest uitgelegd: ,,Gelet op het Papiaments dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt gesproken, zijn ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten geïnformeerd over het voornemen om, in verband met het Papiaments op Bonaire, de gelding van het handvest uit te breiden tot het Caribisch deel van Nederland. Het handvest zal niet medegelden voor Aruba en Curaçao omdat het Papiaments in die Landen een officiële taal is en het handvest uitsluitend kan worden toegepast op regionale talen en talen die verschillen van officiële talen. Daarnaast ligt er voor de talen die naast het Papiaments en Nederlands eveneens worden gesproken op Aruba en Curaçao geen vraag om erkenning op basis van het handvest.”
Uit de stukken blijkt dat de Raad van State (RvS) aanbeveelt om het Papiaments op Bonaire alleen onder deel II van het handvest van toepassing te laten zijn en niet deel III, waarin allerhande (wettelijke) eisen gesteld worden en verplichtingen opgenomen worden zoals het behouden van een taal door regelgeving of maatregelen. De RvS schrijft: ,,De Afdeling is er niet van overtuigd dat met de voorgestelde lijst van maatregelen en de motivering daarvan het in het handvest vereiste minimumaantal van 35 maatregelen wordt behaald. Om het Papiaments op Bonaire alsnog onder de werkingssfeer van deel III van het handvest te brengen adviseert de Afdeling om nader te inventariseren welke (minstens 35) maatregelen van toepassing kunnen worden verklaard, mede met het oog op (bestaande) regelgeving en de praktijk.”
De Nederlandse regering, bij monde van minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot (CDA), is het niet met de RvS eens en weerlegt de meeste argumenten.

  • Regering weerlegt RvS...
  • De 35 maatregelen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.