CBCS gedaagd om ‘misleidende’ persberichten recht te zetten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nina Ansary, de in Californië wonende dochter van de Amerikaanse steenrijke eigenaar van de noodlijdende Curaçaose verzekeringsgroep Ennia, eist rectificatie van de Centrale Bank CBCS. Zo blijkt uit stukken in handen van het Antilliaans Dagblad.

F01 Nina Ansary op tvHaar vader Hushang Ansary is met ruim 77 procent grootaandeelhouder, terwijl Nina Ansary bijna 16 procent heeft van de aandelen in Parman International, moederbedrijf van het private Ennia (waarvan de financiële tekorten inmiddels zodanig zijn dat de regering van Curaçao naarstig op zoek is naar dekking door middel van een lening van Nederland van 1,2 miljard gulden, om het faillissement van Ennia te voorkomen en daarmee dat 30.000 pensioengerechtigden gekort en ernstig benadeeld worden). Daarnaast was zij jarenlang - vanaf 2009 - commissaris bij Ennia, totdat de CBCS er medio 2018 noodgedwongen ingreep.

In een aanhangig gemaakt kort geding vordert Nina Ansary dat CBCS haar persbericht van 13 september 2023, dat betrekking heeft op het vonnis in hoger beroep van 12 september, te rectificeren. ,,Omdat het - ten onrechte - de indruk wekt dat Nina Ansary door het Hof aansprakelijk is geacht voor door het Ennia-concern geleden schade.”

Deze krant leest: ,,In het verlengde daarvan dient CBCS ook een eerder, te weten op 22 januari 2023, (op de website, red.) geplaatst - maar nog steeds openbaar raadpleegbaar - persbericht te rectificeren.” Verder vordert Nina Ansary dat de rechter CBCS ‘verbiedt uitlatingen te doen die afbreuk doen aan die rectificaties’. Ook wil zij veroordeling van CBCS tot betaling van een dwangsom van 100.000 dollar voor elke keer of elke dag dat de Centrale Bank met de nakoming in gebreke blijft.
Het persbericht van CBCS van 12 september is - zo stellen haar drie raadslieden van het advocatenkantoor VanEps - ‘misleidend’ doordat het onjuist of, op zijn minst, onvolledig is; elke gewone lezer zal uit het persbericht afleiden dat het Hof ook de aansprakelijkheid van Nina Ansary ‘heeft bevestigd’ voor ‘minimaal 250 miljoen gulden’.

Het persbericht is niet ‘feitelijk juist’, verweert de advocaat van CBCS zich in mailcorrespondentie. In het persbericht valt immers te lezen dat het Hof ‘aansprakelijkheid van Ansary en anderen heeft bevestigd’.
Echter, nergens maakt CBCS duidelijk dat zij met ‘Ansary en anderen’ op een andere groep doelt, waarvan Nina Ansary geen deel uitmaakt, dan met ‘Ansary c.s.’, waar zij wél deel van uitmaakt (c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk ‘met de zijnen’ betekent, red.), zo betogen de juristen namens de Amerikaanse.

,,Het lijkt er veeleer op dat CBCS niet wíl benoemen dat het Hof de aansprakelijkheid van Nina Ansary heeft afgewezen en tegelijkertijd beseft dat zij niet mag liegen, en die twee wensen op gekunstelde wijze met elkaar probeert te verenigen.”
Het advocatenteam van Nina Ansary: ,,Met woordspelletjes ontkomt CBCS niet aan rectificatie. Zelfs als de letterlijke tekst strikt genomen juist zou zijn, is dat onvoldoende; het gaat om de indruk die in het bericht wordt gewerkt. En de indruk die het persbericht van 12 september 2023 wekt, is zonder meer dat ook Nina Ansary door het Hof aansprakelijk is gehouden voor door Ennia geleden schade. Daar komt nog eens bij dat hier voor CBCS een striktere norm geldt, omdat het enerzijds gaat om een publieke instelling die de uitlating doet en anderzijds de uitlating gericht is op een specifiek natuurlijk persoon; CBCS had daarom zeer zorgvuldig moeten zijn.”

De advocaten spreken voorts over ‘het inmiddels achterhaalde persbericht van 22 januari 2023, waarin Nina Ansary in een negatief daglicht wordt geplaatst, onder andere met betrekking tot haar inmiddels ook achterhaalde veroordeling in eerste aanleg’. In het persbericht van 22 januari heeft CBCS gesteld dat ‘onafhankelijke rechters in de VS uitspraken (hebben) gedaan in het voordeel van Ennia, vertegenwoordigd door de CBCS’ en daarbij volgens haar advocaten de indruk gewekt dat dit ook het geval is ten aanzien van Nina Ansary. Zij willen dat de rechter de Centrale Bank opdraagt aan te geven dat dit ‘onjuist’ is en dat de persberichten op de website van CBCS gewijzigd worden.

Uitlatingen CBCS zijn schadelijk’
,,De misleidende uitlatingen van CBCS zijn schadelijk voor Nina Ansary. Dat volgt alleen al uit het feit dat media en (gebruikers van) Wikipedia die misleidende uitlatingen voor waar aannemen en in hun artikelen overnemen.” In dit verband wordt erop gewezen dat Nina Ansary, in het bijzonder in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, bekendheid geniet als auteur en vrouwenrechtenactivist. ,,Zij wordt, gelet op haar expertise, met enige regelmaat op televisie en in andere media geïnterviewd, zoals bij CNN International en recentelijk zowel bij BBC World News als Sky News, in verband met de protesten voor meer vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen in lran.”

Haar reputatie en geloofwaardigheid leiden, aldus de advocaten, ‘uiteraard schade door de onjuiste uitlatingen’ in de persberichten. ,,Televisiezenders zouden ervoor kunnen terugdeinzen om Nina Ansary nog langer in hun programma’s als autoriteit te presenteren wanneer zij in de persberichten van CBCS lezen dat Nina Ansary aansprakelijk is voor de benadeling van een (pensioen)verzekeraar en haar polishouders.”

Bovendien zou het veel logischer - en feitelijk juist - zijn geweest, vervolgt het bij het gerecht ingediende verzoekschrift, als CBCS in het persbericht zou hebben vermeld ‘dat het Hof ten aanzien van Hushang Ansary, Abdallah Andraous, Ralph Palm en Gijsbert van Doorn heeft vastgesteld dat zij aansprakelijk zijn voor door Ennia geleden schade, maar dat dit niet het geval is ten aanzien van Nina Ansary’.

,,Dat zou CBCS geen enkele moeite hebben gekost, maar zelfs nadat hierom namens Nina Ansary was verzocht (waarbij zij een suggestie heeft gedaan voor het toevoegen van één zin), heeft CBCS het persbericht niet willen wijzigen.”
In het persbericht van januari dit jaar staat onder meer dat ‘een onafhankelijke rechter ín het Koninkrijk der Nederlanden gemotiveerd heeft geoordeeld dat [Nina Ansary], evenals haar vader, zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige daden jegens Ennia en haar polishouders’, om welke reden ‘ook zij [is] veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van meer dan 945 miljoen gulden’. CBCS heeft het ook over ‘verhaal van de schade die door de Ansary’s c.s. is toegebracht, dit in het belang van de polishouders van Ennia’.

De VanEps-raadslieden: ,,Dat is, in ieder geval na het tussenvonnis van 12 september 2023, niet (meer) juist.” En zij houden het daar niet bij: ,,Om haar beweringen kracht bij te zetten, vond CBCS het kennelijk ook nog eens nodig om Nina Ansary in het persbericht van 22 januari 2023 te beschuldigen van ‘lasterlijke aantijgingen’ en erop te wijzen dat zij zich ‘net als haar vader’ zou presenteren ‘als een maatschappelijke weldoener’.”
Daarmee voldoet de Centrale Bank volgens de advocaten ‘niet aan de verplichting om zich, als publieke instelling, uitsluitend op neutrale, feitelijke wijze uit te laten over natuurlijke personen’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.