Tenminste 250 miljoen gulden; rest afhankelijk van reële taxatie Mullet Bay

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 96-jarige Iraans-Amerikaanse Ennia-eigenaar Hushang Ansary moet tenminste zo’n 140 miljoen dollar (250 miljoen gulden) betalen aan deze Curaçaose verzekeringsmaatschappij, zo oordeelt het Hof. Dat kan mogelijk méér worden, afhankelijk van de uitkomst van een - nieuwe - taxatie van Mullet Bay op Sint Maarten.

F01 Hof Mullet BayWant op grond van de waardebepaling moet het Hof nog beoordelen of het vermogen van Ennia voldoende groot was om diverse aan de aandeelhouder (Parman International, eigendom van Ansary) van 2009 tot en met 2015 gedane (dividend)uitkeringen toelaatbaar te achten; maar ook over de volgens de Centrale Bank CBCS excessieve vergoeding van de ex-commissarissen en hun reis- en verblijfkosten wordt nader geoordeeld als het taxatierapport van de onafhankelijke deskundige over Mullet Bay er is.

In dit tussenvonnis verwijst het Hof de zaak naar de rol van 24 oktober aanstaande, wanneer partijen zich kunnen uitlaten over een naar hun oordeel goede taxateur. Dit alles betekent dat nog geen definitief uitspraak is gedaan; dus vertraging, terwijl de oplossing van de Ennia-problematiek nijpend is, zeker voor het Land Curaçao. Hoewel met de voorgestelde Ennia-lening van 1,2 miljard formeel geen rekening is gehouden met de claim, werd natuurlijk wel uitgekeken naar het vonnis en wat voor gevolgen dit kan hebben voor de aanpak van de financiële problemen - waaronder het solvabiliteitstekort - bij deze grote pensioenverzekeraar.

Het ‘schadebedrag’ waarvoor Ansary en de overige gedaagde ex-bestuurders van Ennia nu in hoger beroep door het Hof zijn veroordeeld is een stuk lager dan het bedrag van ruim een miljard wat door het Gerecht in Eerste Aanleg in november 2021 werd gevonnist. De aansprakelijkheid kan echter dus nog wel verder oplopen nadat er een gedegen taxatie van Mullet Bay op tafel ligt en op grond daarvan het Hof alsnog aanvullend uitspraak doet.

Mullet Bay
Partijen (Ennia enerzijds, in verband met de noodregeling vertegenwoordigd door de CBCS vs. Ansary cum suis anderzijds) krijgen nu eerst de gelegenheid zich uit te laten over de te benoemen deskundige voor een taxatie van Mullet Bay in de relevante periode en de formulering van de te stellen vraag. Mullet Bay is voor deze zaak zo belangrijk omdat het terrein op Sint Maarten een van de grootste assets is van Ennia.

Van doorslaggevend belang bij de beoordeling is daarom de (werkelijke) waarde van Mullet Bay, het perceel grond van 49.000 vierkante meter op Sint Maarten dat destijds door Ansary in Ennia is ingebracht. Mullet Bay is evenwel voor steeds hoge(re) bedragen in de jaarrekeningen van Ennia opgenomen. Partijen twisten over de waarde van Mullet Bay. ,,Het Hof vindt dat Mullet Bay in de jaren waarin de door Ennia genoemde (dividend)uitkeringen zijn gedaan in de jaarstukken ten onrechte is opgenomen voor een waarde die is ontleend aan te summiere waarderingen van een taxateur”, stelt het Hof in een persbericht ,,Daarom kan er niet van worden uitgegaan dat de gedane (dividend)uitkeringen in overeenstemming met de wet en de statuten zijn gedaan.”

Geoordeeld is dat deze vordering niet toewijsbaar is jegens voormalig Ennia-directeur Gijsbert van Doorn en dat de vordering jegens Parman International respectievelijk Nina Ansary - dochter van Hushang Ansary - niet toewijsbaar is als titel van schadevergoeding, ‘maar mogelijk (deels) wel op grond van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking’.

Het Hof kan de vraag of Ansary en anderen schadeplichtig zijn nog niet beantwoorden, omdat niet uitgesloten kan worden dat bij een deugdelijke waardering van Mullet Bay een (dividend)uitkering van enig bedrag had kunnen plaatsvinden. De drie rechters van het Hof vinden daarom in de eerste plaats nadere deskundige voorlichting noodzakelijk over de waarde die in de relevante jaren redelijkerwijs aan Mullet Bay kon worden toegekend.

In een toelichting aan de media zegt het Hof nu al: ,,Als mocht blijken dat Ennia in verband met overwaardering van Mullet Bay méér uitkeringen heeft gedaan aan haar aandeelhouder dan wettelijk en statutair toelaatbaar was, dan zal het Hof beoordelen welk bedrag aan Ennia moet worden (terug)betaald.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).