Van onze correspondent
Den Haag - Elk jaar krijgt een groep van 100 Nederlandse burgers rond Verantwoordingsdag in mei de kans om in de Tweede Kamer over vooraf bepaalde thema’s vragen te stellen aan bewindslieden. Dit wordt de V-100 genoemd.

V100 2Dit jaar waren lokale en regionale journalisten aan de beurt. Een van de thema’s was de versnippering van de informatievoorziening over Caribisch Nederland.
Over dat thema werden inderdaad een paar vragen gesteld, maar de journalisten gingen een stuk verder en stelden veel meer vragen over armoede en bestaanszekerheid. De vragen zijn doorgestuurd naar minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar ze zullen ongetwijfeld worden beantwoord door staatssecretaris Alexandra van Huffelen.
Wat betreft de versnippering van informatie verwonderden de journalisten zich erover dat informatie over Caribisch Nederland niet centraal te vinden is. In vrijwel alle begrotingen en jaarverslagen van departementen staan her en der passages over Bonaire, Sint Eustatius en Saba. ,,Bent u bereid om deze informatie, desgewenst hiernaast, voortaan ook gebundeld aan de Kamer aan te bieden?”
De journalisten spreken de vrees uit dat de versnipperde informatie ook staat voor versnipperd beleid en daarbij wordt verwezen naar het beleid rond de bestaanszekerheid. Dat een groot aantal bewindslieden verantwoordelijk is voor beleid voor de BES-eilanden zou een risico kunnen zijn ‘voor het voeren van een consistent, doelmatig en doeltreffend beleid voor deze eilanden, in het bijzonder ten aanzien van de bestaanszekerheid’.
Vervolgens willen de vragenstellers weten wat gedaan wordt om dit probleem te ondervangen, waarbij zij zich afvragen of de coördinerende rol van BZK wel voldoende is beschreven.
Daarna volgen tal van vragen over wat er wordt gedaan om samen met de eilanden beleid te voeren op de bestaanszekerheid. Gevraagd wordt onder andere naar de moeilijkheden bij het vinden van voldoende geschikt personeel op de eilanden, de bestuursakkoorden en of de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wel laagdrempelig toegankelijk is.
Ook worden vragen gesteld over het herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius, het verschil tussen de besteedbare inkomens op de BES-eilanden en vergelijkbare gemeentes in Europees Nederland, het terugdringen van armoede (onder verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet, het verbod op discriminatie), de monitor Brede Welvaart en klimaatverandering in relatie tot bestaanszekerheid.
Tot slot worden nog enkele vragen gesteld over bevindingen van de Algemene Rekenkamer. Die constateert veel personeelsverloop en vindt al jaren onvolkomenheden bij de unit SZW. Ook willen de journalisten een specificatie van de apparaatskosten bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) per eiland en willen ze weten hoe de doeltreffendheid van de uitgaven wordt gemeten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.