RvR: Cameratoezicht, verkeer en georganiseerde criminaliteit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) constateert dat er in de justitiële keten behoefte is aan wetgeving, maar dat het lang duurt voordat wetgevingsconcepten door de ambtelijke molen heen gaan om vervolgens aan de Staten van Curaçao te worden aangeboden.

wettenjustitieBij drie specifieke onderwerpen noemt de Raad het gemis aan wetgeving, te weten bij het cameratoezicht, in het verkeer en bij de georganiseerde criminaliteit.
Wel ziet de RvR ‘dat er inspanningen worden gedaan om achterstanden op het gebied van wetgeving in te lopen’, zo wordt er in de laatste rapportage ‘De staat van de rechtshandhaving Curaçao 2022’ aan toegevoegd.
Onder het kopje ‘wetgeving’ staat geschreven: ,,Het ministerie van Justitie is bezig om de nodige wetgeving te introduceren. Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is afgehandeld en is aan de Staten van Curaçao aangeboden. Het ministerie van Justitie is ook bezig om een regeling ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ op te stellen.”
Bij verschillende onderwerpen die in het rapport behandeld worden, staat echter dat wetgeving ontbreekt. Een van die onderwerpen is het cameratoezicht. ,,De Raad heeft in zijn eerdere rapporten nadrukkelijk het belang aangekaart van wetgeving ter introductie van cameratoezicht, voor zowel verkeershandhaving als criminaliteitsbestrijding. De RvR verneemt dat het wetgevingstraject Cameratoezicht en Kentekenaansprakelijkheid via een werkgroep en een stuurgroep onder leiding van het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) loopt. Volgens het ministerie van Justitie is het belang van deze nieuwe wetgeving met name gelegen in de handhaving van de openbare orde, de handhaving van het verkeer en de opsporing van strafbare feiten.” De Raad verwijst in dezen naar het rapport van 2021 waarin aandacht gevraagd is voor de privacy van burgers die bij deze wetgeving geborgd moet worden. In de huidige rapportage staat hierover vermeld dat het ministerie van Justitie een deskundige op het gebied van privacy heeft aangetrokken om de juridische grondslag van het cameratoezicht te borgen.
En om bij VVRP te blijven, onder het kopje ‘Verkeersveiligheid’ constateert de Raad dat dit een punt van zorg blijft. ,,Een falende handhaving gecombineerd met verouderde wet- en regelgeving versterkt de onveilige situatie. Investering in de modernisering van wetgeving, technologie en bewustwordingscampagnes zijn daarom onontbeerlijk”, aldus de RvR.
Achterstand in wetgeving wordt door de RvR ook specifiek genoemd bij het vuurwapengeweld. Hoewel schietincidenten steeds meer projectmatig worden aangepakt door criminele samenwerkingsverbanden te analyseren, constateert de Raad ‘helaas ook op dit gebied een achterstand in wetgeving’. ,,Er ontbreekt immers een bepaling om georganiseerde criminaliteit effectiever te bestrijden. Het Wetboek van Strafvordering van Curaçao biedt in tegenstelling tot het Nederlandse Wetboek van Strafvordering, ondanks de noodzaak ervan, geen mogelijkheid om onderzoek in te stellen op grond van de verdenking dat in georganiseerd verband ernstige misdrijven worden beraamd of gepleegd”, aldus de nadere uitleg.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.