Landsbesluit Spaw onaangepast gepubliceerd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA), zo blijkt nu, is het niet eens met de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) om het Landsbesluit Spaw-gebied I te wijzigen.

Cooper lapt RvA 1Dit blijkt uit een advies dat door de RvA is geschreven op 8 augustus en op de website gezet op 22 september. Toch is het landsbesluit onaangepast op 16 september door de minister gepubliceerd en van kracht geworden. Spaw staat voor ‘Specially Protected Areas and Wildlife’ en de bewindsman heeft de ‘bufferzone’ en het ‘mandaat’ ongeldig gemaakt.


Het Spaw-gebied I is het beschermde gebied dat loopt vanaf de westelijke punt van Caracasbaai langs de kust naar het oosten van het land, de hoek om bij Oostpunt tot het noordwesten. Het gebied heeft een breedte van 100 meter, gemeten vanaf de laagwaterlijn. De koraalriffen liggen binnen deze 100 meter-regio.
De minister voert aan dat de bufferzone ook over de binnenwateren Caracasbaai, het Spaanse Water en binnenwateren te Oostpunt gaat en dat die niet horen bij de territoriale zee. Maar, zo stelt de RvA: ,,De bufferzone grenst aan het Spaw-gebied I en bestaat uit de baaien en inhammen die direct grenzen aan of in open verbinding staan met het Spaw-gebied I.


En dat het belangrijk is de bufferzone te handhaven blijkt uit de volgende tekst in het advies: ,,De motivering voor het instellen van een bufferzone is dat de kuststroken die het grensgebied tussen de zee en het land vormen, bescherming bieden tegen activiteiten die een doorwerking hebben in het beschermd gebied. De directe kustlijn waaraan het Spaw-gebied I grenst, is dan ook van belang voor het behoud van de kwaliteit van het koraalrif. De getijdenzone wordt als bufferzone aangewezen over de hele lengte van het Spaw-gebied I. Langs de kustlijn en in de binnenwateren bevinden zich ook mangroves en zeegras en de binnenwateren fungeren tevens als broedkamers voor vissen. De aanwijzing van de binnenwateren en de wateren die grenzen aan het Spaw-gebied I als bufferzone, is om die reden tevens van belang voor het behoud van het ecosysteem rondom de koraalriffen. Ze leveren een bijdrage aan het behouden van de natuurwaarden in het Spaw-gebied I.”


Cooper lapt RvA 2En er is nog een andere reden voor het aanwijzen van voornoemd gebied als beschermd gebied en dat is dat het dient als compensatie voor het beschadigen van beschermde koralen bij de ontwikkeling van de tweede megapier. De RvA legt uit: ,,In het gebied waar de tweede megapier is opgericht, kwamen koralen voor die door het Spaw-protocol worden beschermd. Op het beschadigen van deze koralen staat een verbod, maar voor het oprichten van de tweede megapier is daar vrijstelling van verleend. In de vrijstelling is vermeld dat het in te stellen Spaw-gebied I kan worden aangemerkt als een compenserende maatregel.”


En, zo wordt verder ook nog aangevoerd, de keuze voor het als eerste op Curaçao aanwijzen van het Spaw-gebied I tot beschermd gebied, heeft te maken met de uitstekende conditie van de koraalriffen die er liggen. RvA: ,,Zulke gebieden hebben een belangrijke functie als ‘broedkamer’ voor soorten die elders op de koraalriffen van Curaçao terechtkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft tevens aangetoond dat dit koraalrif-ecosysteem tot de beste van het Caribisch gebied behoort en zelfs in kwaliteit toeneemt. De riffen in het Spaw-gebied I worden gerekend tot de laatst overgebleven gezonde riffen in de regio.”


De RvA merkt ook een onlogische redenering van de regering op waar het gaat om het schrappen van de bufferzone. De regering voert namelijk aan dat de bufferzone pas toegevoegde waarde heeft wanneer wettelijk is geregeld welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Om vervolgens te stellen dat de regering dit nog niet heeft gedaan en ook niet het voornemen heeft gedragsnormen voor de bufferzone vast te stellen en dat daarom de bufferzone dan maar uit het Spaw-gebied I geschrapt moet worden.


De RvA is van mening dat met het schrappen van de bufferzone een kernonderdeel van het landsbesluit teniet wordt gedaan. ,,De bescherming van het koraalrif omvat een samenhangend geheel van maatregelen die met elkaar verweven zijn en die elkaar ondersteunen. Om welke reden er (nog) geen gedragsnormen voor de bufferzone worden geformuleerd, is niet aangegeven in de nota van toelichting. Voor zover er (nog) geen (gedrags)normen zijn vastgesteld voor de bufferzone dan is dit het juiste moment om ze alsnog te formuleren en vast te stellen.”

Oneens schrappen Carmabi
In de nota van toelichting op het landsbesluit staat dat het onderzoeksinstituut Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity) geen toezichthoudende taken zal uitvoeren en dat deze organisatie dan ook geen aanwijzingen zal kunnen geven aan de gebruikers van het Spaw-gebied I. De RvA merkt echter op dat Carmabi wat betreft het speervisverbod, al geruime tijd toezichthoudende taken uitoefent op grond van de Rifbeheerverordening. Uitgelegd wordt dat personeel van het instituut benoemd is tot buitengewoon agent van politie. ,,Dit personeel zal de toezichthoudende taken ook in het Spaw-gebied I blijven uitoefenen, wat verwarring kan veroorzaken bij vissers en bezoekers”, zo wordt aangevoerd. De RvA vindt dan ook dat Carmabi gehoord had moeten worden. ,,Uit het dossier behorende bij het adviesverzoek blijkt niet dat Carmabi, die dus de feitelijke beheerder is van het Spaw-gebied I, gehoord is over de voorgestelde aanpassingen in het ontwerp. Volgens de raad dient de regering Carmabi te horen, voor zover dat nog niet is geschied.”
Verder is er een artikel aangebracht waarin staat dat de opstelling van een jaarlijks beheerplan verplicht is. De RvA vindt dat hieraan toegevoegd moet worden welke (rechts)persoon of instantie wordt belast met het jaarlijks opstellen van het beheerplan, wanneer en waar het beheerplan moet worden ingediend ter vaststelling daarvan, alsook de termijn waarbinnen deze vaststelling moet plaatsvinden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.