Directie: Zorgvuldige aansturing heeft verlies lager gehouden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Verriet, dochterstichting en onderdeel van De SGR-Groep, heeft het jaar 2021 afgesloten met een exploitatietekort van bijna vier ton, namelijk iets meer dan 399.000 gulden.

Verriet2De stichting biedt zorg aan lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte personen van alle leeftijden en niveaus en aan personen met een stoornis in het autismespectrum. Deze zorg kan bestaan uit begeleid wonen (intramuraal of semimuraal), dagbesteding, therapieën/behandelingen en ambulante hulpverlening (inclusief respijtzorg). Verriet heeft circa 650 cliënten en telt zo’n 400 medewerkers.
Fundashon Verriet is naar eigen zeggen op vele terreinen actief om te komen tot een ‘gerichte verbetering van de kwaliteit van de door haar geboden zorg’ conform de richtlijnen beschreven in Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.
Uit de jaarrekening, bestudeerd door het Antilliaans Dagblad, blijkt dat de inkomsten vorig jaar (34,9 miljoen) iets lager waren dan een jaar eerder (ruim 35 miljoen), terwijl in 2021 de lasten (35,3 miljoen) juist hoger waren dan in 2020 (toen deze 34,9 miljoen bedroegen). Het verschil in het resultaat uit normale bedrijfsvoering is dan als volgt: 370.000 in de min vorig jaar tegenover 81.000 plus een boekjaar daarvoor.
In het directieverslag legt Verriet uit dat de zorg voor cliënten uit Curaçao wordt gefinancierd vanuit het fonds van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten (avbz ofwel ‘Lei di Labizjan’). De stichting sluit hiervoor een zorgcontract af met het uitvoeringsorgaan van de avbz, de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
In 2017 is een nieuw zorgcontract met de SVB overeengekomen met een looptijd van vier jaar (2017-2020), dat dus verlopen is en nog in afwachting van de SVB voor onderhandelingen. De opbrengsten uit het zorgcontract bedragen iets meer dan 32,1 miljoen per jaar. Met het buurland Aruba is een apart zorgcontract afgesloten voor Arubaanse cliënten. ,,Zowel Curaçao als Aruba komt de betalingsverplichtingen op tijd na”, schrijft Carlanne Emerenciana, algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Verriet. Antonius ‘Tonnie’ Rossen is financieel directeur.
Er is vorig jaar weliswaar een negatief resultaat behaald van 399.122, maar in de begroting was rekening gehouden met een negatieve exploitatie van 650.000. ,,Zorgvuldige aansturing en controle op de kosten hebben bijgedragen om het verlies substantieel lager te houden.” Ook waren de inkomsten uit verpleging van Arubanen iets hoger dan begroot (bijna 2,8 miljoen in plaats van 2,7 miljoen).
,,Met een negatief begroot resultaat en geen indexering op het zorgcontract was er geen andere optie dan een onderzoek en reorganisatietraject voor Fundashon Verriet te starten met als doel: kwalitatief betere, betaalbare en meer persoonsgerichte zorg te kunnen blijven garanderen zowel voor wonen als dagbesteding.”
Verschillende projecten en trajecten zijn volgens de directie in verband met dit traject ‘on hold’ gezet ter voorkoming van onder andere ‘waste’ en inefficiëntie binnen de stichting. Ook de IT-structuur is onder de loep genomen om de risico’s te mitigeren, duurzame ondersteuning van de zorg(processen) te creëren, efficiency te verhogen en naar de toekomst toe de kosten te verlagen.
De bezetting op de woonvoorzieningen en in de dagbestedingscentra is meestal honderd procent, wat een logisch gevolg is van de lange wachtlijsten. ,,Als een plek vrijkomt, kan die weer snel worden opgevuld.” Een uitzondering vormen de zogenaamde ‘Aruba-plaatsen’. Doordat het selectie- en plaatsingsproces daar langzaam verloopt, blijven vrijgekomen plaatsen soms lang ongevuld. ,,Dit betekent inkomstenderving en dit is met Aruba besproken.”
Om personen op de wachtlijst en hun omgeving toch zorg te verlenen, heeft Verriet een logeerhuis (met acht plaatsen), een oppascentrale en verlengde dagopvang. Hier is grote belangstelling voor en er wordt volop gebruik van gemaakt.

Aanvraag nieuwbouw wacht op minister GMN
Door de oudervereniging Totolika en Verriet is gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de bouw van nieuwe woningen voor in totaal 32 cliënten. De bouw zal worden gefinancierd door het Land Curaçao. Het project is klaar voor uitvoering, maar de definitieve goedkeuring van de minister van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur), Dorothy Pietersz-Janga van MFK, ‘laat nog op zich wachten’.
Vergrijzing in de zorg is een algemeen fenomeen op Curaçao en ook bij Verriet is dit merkbaar. De gemiddelde leeftijd is toegenomen en ook de daarmee gepaard gaande ongemakken. De stichting speelt hierop in door het - waar mogelijk - aanbrengen van aanpassingen in de woningen en door het overplaatsen van cliënten indien nodig.
Directeur Emerenciana: ,,Door de vergrijzing zien we ook wel dat mensen met een beperking die bij de ouders wonen, niet langer in hun beschermende en veilige thuisomgeving kunnen blijven wonen, daar hun ouders overleden zijn.”
De vraag om intramuraal te komen wonen is aan het verhogen. Ook het zorgpersoneel wordt bijgeschoold en bij aanname van nieuw personeel wordt rekening gehouden met deze toegenomen zorgvraag. Zo schrijft de raad van bestuur in het directieverslag.
De stichting ‘Fundashon Verriet’ is gevestigd op Curaçao, feitelijk aan de Prinsenlaan, en werd per 1 januari 2004 opgericht. De stichting heeft ten doel het bieden van zorg en ondersteuning in de breedste zin des woords aan de mens met een beperking teneinde deze beperking te minimaliseren en de individuele ontwikkeling van die mens te stimuleren.
De stichting verricht transacties met de volgende gelieerde stichtingen: Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (De SGR-groep); Stichting Revalidatiecentrum Curaçao; Foundation Curaçao Orthotics & Prosthetics; Stichting Monseigneur P.I. Verriet Instituut; Stichting Beheer Gebouwen SGR-Groep; Stichting Beheer Gelden SGR-Groep (SBGS); en Stichting Vrienden van Verriet.
Tussen de stichting en SGR is overeengekomen dat de directievoering door de SGR zal plaatsvinden. Voor deze diensten worden bepaalde kosten toegerekend aan de Fundashon Verriet. De kostentoerekening vindt plaats op basis van het aantal fte’s (fulltime equivalents) per stichting op jaarbasis.
Fundashon Verriet heeft het jaar 2021 met een verlies van 399.122 gulden afgesloten waardoor het eigen vermogen per 31 december 2021 negatief 2.389.832 (bijna -2,4 miljoen) bedraagt. De verwachting van de directie is het jaar 2022 minimaal ‘break-even’ te draaien.
Voor Fundashon Verriet is in 2017 met de SVB, de uitvoerder van de avbz-zorg, overeenstemming bereikt over een nieuw zorgcontract over de jaren 2017 tot en met 2020. Voor 2018 is het budget verhoogd tot 31.211.250 terwijl de jaren 2019 tot en met 2020 telkens met 1,5 procent zijn geïndexeerd. Voor het jaar 2021 was geen nieuw zorgcontract onderhandeld, het zorgcontract is gelijk gebleven aan dat van 2020.
De personeelsleden zijn in dienst van de Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGR). Op de exploitatierekening over 2021 van Verriet zijn de personeelskosten iets gestegen van 21,9 miljoen over het jaar 2020 naar ruim 22 miljoen.
Jaarlijks dienen er substantiële bedragen aan jubileumuitkeringen en gratificaties te worden uitbetaald. Deze kosten worden elk jaar uit de in de toekomst te sluiten zorgcontracten met de SVB gedekt.

Foto Facebook Verriet


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.