‘Zo veel mogelijk terughalen van ontbrekende Ennia-vermogen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - ,,Ennia verkeert in zwaar weer”, betoogden de advocaten afgelopen week namens de Centrale Bank CBCS in de zaak tegen Hushang Ansary in verband met SunResorts/Mullet Bay, het belangrijkste activum van Ennia.

Ansary 2,,De heer Ansary en de zijnen hebben meer dan een miljard gulden aan schade berokkend, en hebben tot nu toe geweigerd ook maar één gulden van deze schade te vergoeden. Deze procedure en de twijfel die Ansary zaait, zijn een verdere, volstrekt ongegronde poging van Ansary om de taak waarvoor Ennia (lees: CBCS namens Ennia, red.) zich thans gesteld ziet te bemoeilijken. Die taak is het zo veel mogelijk terughalen van het ontbrekende vermogen zodat de verplichtingen aan polishouders zo veel mogelijk kunnen worden nagekomen, en het waar mogelijk voorkomen dat nog verder schade optreedt.”
In Philipsburg diende deze week het vervolg van de zaak om het eigendom van SunResorts, dat bestaat uit de waarde van een perceel grond te Mullet Bay op Sint Maarten. ,,De essentie van deze zaak is niet wie directeur is van SunResorts, maar wie aandelen op haar naam heeft in het kapitaal van SunResorts”, verklaarde de Curaçaose advocaat Achim Henriquez, namens Ansary - de Iraans-Amerikaanse eigenaar van verzekeringsmaatschappij Ennia, waarvoor sinds medio 2018 de noodregeling geldt, en dat SunResorts als grootste bezit heeft. In deze zaak treedt de advocaat ook op namens Ralph Palm en Clarence Derby.
,,ECI (Ennia Caribe Investments, red.) beweert in deze zaak, met ECH (Ennia Caribe Holding, red.) aan haar zijde, dat zij aandelen op haar naam heeft in het kapitaal van SunResorts. Zij heeft echter geen enkel bewijs daarvoor geleverd. Zij beweert slechts uit allerlei omstandigheden te kunnen afleiden dat zij aandeelhouder is geworden van SunResorts.”
In verband met de vier jaar geleden door het gerecht uitgesproken noodregeling ten aanzien van Ennia, is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) bestuurder van deze verzekeringsmaatschappij en ook gemachtigde namens ECI en ECH. De Centrale Bank stelt dat ECI met meer dan 93 procent eigenaar is van SunResorts.
De kern van de zaak is dat Ansary en de zijnen zich uitgeven als bestuurders van SunResorts, aldus de advocaten die op verzoek van de Centrale Bank optreden voor ECI en ECH, terwijl Ansary ‘heel goed weet dat Ennia de aandeelhouder is van SunResorts en dit nota bene in jaarverslagen van SunResorts en ook in rechte heeft erkend’. ,,Zij zijn géén bestuurders.”
Afgelopen week stonden partijen tegenover elkaar. Het gaat om (zeer) grote belangen. Want de CBCS wil SunResorts/Mullet Bay te gelde maken of anderszins kunnen aanwenden voor Ennia, waar ten behoeve van de polishouders moest worden ingegrepen omdat met name het Levenbedrijf (levensverzekeringen en pesnioenen) kampt met een solvabiliteitstekort.
Enerzijds is bij Ennia sprake geweest van grootschalige onttrekkingen door Ansary en overige ex-bestuurders - waarvoor zij in november 2021 werden veroordeeld - en anderzijds van extreme overwaardering van Mullet Bay, dat vanaf 2010 meer dan 50 procent van de totale activa van Ennia vertegenwoordigde. Mullet Bay stond in de boeken van SunResorts met een waarde van 436 miljoen dollar; terwijl volgens latere taxaties de werkelijke waarde slechts een fractie bedroeg.
De SunResorts-aandelen die Ansary na de overname van Ennia in 2006 inbracht, in plaats van versterking met een inbreng met cash, hadden enkel ‘op papier een enorme waarde’. ,,Ansary probeert nu zelfs over deze inbreng verwarring te zaaien”, door te betogen dat de aandelen (destijds) niet zouden zijn overgegaan.
,,Goed beschouwd zou het betoog van Ansary, Palm en Derby - indien het juist zou zijn - de eigen ongeschiktheid blijken om als bestuurder te kunnen fungeren”, aldus de advocaten Soons en Kool die in opdracht van de Centrale Bank optreden.

‘Onbevoegd door blokkeringsregeling’

Advocaat Henriquez gooit het op ‘onbevoegdheid zoals die volgt uit de statuten van de vennootschap, meer in het bijzonder uit de blokkeringsregeling die daarin is opgenomen’ en zoals valt af te leiden uit openbare registers; verwijzende naar het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, waarin de statuten zijn opgenomen. De aandelen SunResorts zouden niet/nooit zijn overgegaan naar ECI doordat de vervreemder - hoofdzakelijk Parman International (van Ansary, red.) - de blokkeringsregeling niet in acht zou hebben genomen.
Dat ECI echter wel degelijk de aandelen in SunResorts houdt, volgt volgens de juristen namens de Centrale Bank uit diverse overeenkomsten en akten van levering, gesloten door Ansary en entiteiten waarvan Ansary (feitelijk) bestuur was. Daarnaast blijkt het feit dat ECI de meerderheid van de aandelen in SunResorts houdt uit een overvloed aan overige documenten, waaronder: het aandeelhoudersregister van SunResorts (waarvoor Ansary als statutair bestuurder verantwoordelijk was); de jaarrekening van SunResorts (waarvoor Ansary als statutair bestuurder verantwoordelijk was); de jaarrekening van ECI (waarvoor Ansary als feitelijk bestuurder verantwoordelijk was en waarvoor Palm als statutair bestuur verantwoordelijk was); de jaarrekeningen van ECH (idem als bij ECI); de jaarrekeningen van Parma (waarvoor Ansary als statutair bestuurder verantwoordelijk was); de stellingen van Ansary, Parman en Palm in de aansprakelijkheidsprocedure, waarin zij met zoveel woorden erkennen dat ECI de aandelen SunResorts houdt; en tal van overige documenten.
Raadsman Henriquez ziet het echt anders: het feit dat in de jaarrekeningen van ECI en andere entiteiten is opgenomen dat zij aandelen houden in het kapitaal van SunResorts maakt niet dat het zo ook daadwerkelijk is. ,,De enkele verklaring van een derde dat zij aandeelhouder is, maakt haar geen aandeelhouder. Als de wettelijke en statutaire regels niet zijn nageleefd, dan is er simpelweg geen overdracht geweest en is er nimmer sprake van aandeelhouderschap van ECI. De jaarrekeningen maken dus niet uit, de interne brieven, besluiten en andere documenten van de Ennia Groep maken dus niets uit. Geen van die documenten kunnen teweegbrengen dat ECI aandeelhouder van SunResorts is geworden.”
De uitspraak in kort geding is (pas) op 7 oktober. Tot die tijd geldt de eerder uitgesproken tijdelijke ordemaatregel, waarmee het gerecht Ansary verbiedt zich voor te doen als de statutair directeur van SunResorts en ook verbiedt om rechtshandelingen te plegen namens SunResorts.

Palm en Derby stappen eruit

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).