Stijging gepensioneerden door Vervroegd Vrijwillige Uitstroom

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft in 2021 op de beleggingsportefeuille een rendement behaald van 8,6 procent. Dat is beter dan in coronacrisisjaar 2020, toen een rendement van 6,3 procent werd gerealiseerd.

F01 APC kantorencomplex DushiDat blijkt uit het pas gepubliceerde jaarverslag 2021. De APC Groep heeft vorig jaar een positief resultaat gerealiseerd van 259 miljoen (2020: 58 miljoen). Het positieve resultaat is aan de beleggingsreserve gedoteerd. De beleggingsreserve, welke bestemd is voor het opvangen van eventuele negatieve waardeveranderingen van de beleggingen, bedraagt 485 miljoen per eind 2021.

Vorig jaar was een positief beleggingsjaar voor APC. Zoals deze krant zaterdag al berichtte, bedroeg de dekkingsgraad per ultimo december 109,7 procent: ,,Het hoogste niveau sinds het jaar 2007, toen 110,17 procent werd bereikt.” Zo schrijven bestuursvoorzitter Philip Martis en directeur Eveline Kruithof-Bor in het voorwoord.

De APC Groep heeft per eind 2021 een bedrag van 5.879 miljoen (2020: 5.602 miljoen) aan bezittingen. Van deze bezittingen is 411 miljoen (2020: 425 miljoen) nodig ter dekking van de schulden en de overige voorzieningen.

Het pensioenfonds telt alles bij elkaar 22.219 zogeheten ‘deelgenoten’. Daarvan zijn 8.184 in actie dienstbetrekking en 3.361 met uitgesteld pensioen/premievrijen. Het merendeel zijn gepensioneerden of wel ‘pensioentrekkenden’, namelijk 10.674. In alle categorieën zijn er meer vrouwen deelgenoot dan mannen.

In 2021 is er - in vergelijking met voorgaande jaren - een stijging te zien in het aantal gepensioneerden. Dit heeft te maken met de VVU-regeling (Vervroegd Vrijwillige Uitstroom) die per augustus 2021 middels een Landsverordening in werking is getreden. Per 31 december 2021 hebben 382 deelgenoten die in aanmerking konden komen gebruik gemaakt van deze regeling, wat ook direct effect heeft op het aantal actieve deelnemers.

Het beschikbaar vermogen van APC om de pensioenverplichtingen te dekken bedraagt per 31 december jongstleden 4.951 miljoen. Het beschikbaar vermogen is daarmee 33 miljoen hoger ten opzichte van een jaar eerder. Het fonds heeft de pensioenverplichtingen gewaardeerd op 4.983 miljoen.

,,Het per ultimo 2021 beschikbaar aanwezig vermogen is voldoende om aan de pensioenverplichtingen te voldoen”, meldt het jaarverslag. ,,Aangemerkt wordt dat met de dekkingsgraad van 109,7 procent er voldoende vermogen aanwezig is ter dekking van de algemene risico’s, maar niet voldoende vermogen ter dekking van de beleggingsrisico’s.”

Het APC streeft naar een minimale dekkingsgraad van 105 procent ten einde de algemene risico’s te kunnen dekken. ,,Op termijn is een dekkingsgraad van 115 procent gewenst, zodat er voldoende reserve wordt aangehouden ter dekking van onverwachte tegenvallers, waaronder tegenvallende beleggingsresultaten als gevolg van een slecht beursklimaat in enig jaar.”

De pensioenopbouw in een jaar dient gedekt te worden door de premies, legt de APC-top uit. Het resultaat op de pensioenopbouw is het verschil tussen de feitelijk ontvangen premie beschikbaar voor pensioenopbouw en het voor de opbouw van de pensioenaanspraken benodigd bedrag.

,,Het bedrag ontvangen aan reguliere bijdragen ligt in lijn met het verwachte bedrag op basis van de totale bijdragegrondslag en een premiepercentage van 18 procent (12 procent werkgevers en 6 procent werknemers, red.).” Per saldo bedroeg het resultaat op pensioenopbouw 5,3 miljoen positief (2020: 6 miljoen positief).

APC wijst erop dat vanwege de wereldwijde vergrijzing en de lage rentestand, alsook de toegenomen volatiliteit op de financiële markten, pensioenfondsen in het algemeen onder druk staan, waardoor zij genoodzaakt zijn ‘hun beleidsinstrumenten zo optimaal mogelijk in te zetten’.

APC Groep

Tot de APC Groep behoren de volgende entiteiten die in de geconsolideerde jaarrekening zijn meegenomen: Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC); Centrale Hypotheek Bank nv (CHB, namelijk voor 96,7%); Korporaal nv; en APC Bank nv (inclusief PSB Bank nv).

Bij APC Groep zijn 194 personen werkzaam, waarvan 68 bij het fonds, 39 bij CHB en 87 bij APC Bank.

Naast de geconsolideerde deelnemingen is een ‘overige deelneming’, namelijk verzekeringsmaatschappij Aska (voor 20,75%) en zijn er ook investeringen in eigen vermogen instrumenten: Curaçao Growth Fund (99%); havenoverheidsbedrijf CPA (5,3%); overheids-nv Curinde (15%), Obna Bank (9,1 procent); Stadsherstel (1,7%); en Dutch Caribbean Securities Exchange (5,9%).

De dagelijkse leiding van APC ligt bij de directie die bestaat uit twee personen: Evelyn Kruithof-Bos (directeur) en Ramiro Griffith (adjunct-directeur).
Het hoogste orgaan van het fonds is echter het bestuur bestaande uit zeven leden, te weten: een onafhankelijke voorzitter die tevens lid is, drie werknemersbestuursleden (van wie één de gepensioneerden vertegenwoordigt) en drie werkgeversbestuursleden.

Per 31 december bestond het bestuur uit voorzitter Philip Martis (in het dagelijkse leven directeur van de Sociale Verzekeringsbank SVB); Geomaly Martes (van GM Audit & Advisory bv); Amadeo Vilchez (inspecteur Korps Politie Curaçao); Janine Lacle (wealth manager CIBC FirstCaribbean International Bank); Theo Caris (legal consultant Centrale Bank CBCS); Shurmel Elias (corporate business bij United Telecommunication Services (UTS); en Willem van Lamoen (gepensioneerd).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).