BT&P: Terugdringen verliezen bij distributie stroom en water

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gerealiseerde netverliezen (ook wel lekverlies genoemd) van Aqualectra bevinden zich ‘nog altijd boven de normen’ en het adresseren van deze problematiek blijft daarom in 2022 en daarna ‘van onverminderd groot belang’.

BTPDat schrijft de directie van Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P), tevens belast met het toezicht op de energiesector. Een belangrijk aandachtspunt betreft het terugdringen van verliezen bij het transport en de distributie van elektriciteit, de zogenaamde Non Revenu Elektriciteit (NRE), en ook bij het transport, de distributie en levering van drinkwater, het zogenaamde Non Revenu Water (NRW).

,,NRE/NRW bestaat uit diverse componenten die zowel technisch als administratief van aard kunnen zijn en deze verliezen kennen op Curaçao nog altijd te hoge niveaus”, aldus het bureau, waar Franklin ‘Chebu’ Sluis directeur van is. Sinds 2009 is het toezicht op de productie, distributie en levering van elektra en drinkwater, alsmede de distributie van brandstoffen, toegevoegd aan het takenpakket van BT&P.

,,Om zinvolle maatregelen te treffen teneinde NRE/NRW terug te dringen is het van belang om gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de opbouw van de NRE/NRW.” Daarnaast is dit inzicht ook noodzakelijk om de normeringen die voor NRE/NRW (als onderdeel van de tariefregulering) gesteld worden, te kunnen actualiseren.

Als onderdeel van de maatregelen ter adressering van de gevolgen van de Covid-19-pandemie en mede gericht op waarborging van de elektriciteits- en drinkwatervoorziening, is op advies van het bureau in april 2020 door de Raad van Ministers besloten om de normen voor Non Revenu Elektriciteit (NRE) en Non Revenu Water (NRW) voor de resterende maanden van 2020 niet toe te passen in de tariefregulering, legt BT&P uit. ,,Dit ter voorkoming van verdere liquiditeitsproblemen als gevolg van kosten-onderdekkingen vanwege overschrijding van deze normen.”

Gedurende de maanden januari tot en met juni 2021 is evenwel besloten om de helft van de overschrijding van de normen in de tarieven door te berekenen. ,,Dit omdat de zeer hoge netverliezen niet langer volledig ten laste van de tarieven (lees: gemeenschap) dienen te komen.”

Het jaarverslag van BT&P noemt geen volumehoeveelheden en evenmin percentages van deze netverliezen. Ook niet wat de ‘normen’ zijn die volgens het bureau worden overschreden. Als het gaat om NRE/NRW dan heeft de toezichthouder daarvan wel data, maar die moet BT&P vertrouwelijk behandelen.

,,Vanaf juli 2021 worden de NRE- en NRW-normen weer onverminderd toegepast en komen eventuele overschrijdingen daarvan volledig ten laste van het distributiebedrijf.”

‘Verhoging basistarieven achterwege gebleven'

De basistarieven voor stroom en water dienen, zo licht BT&P toe, ‘ter dekking van de operationele kosten van Aqualectra en het realiseren van een redelijk rendement’ voor het produceren, distribueren en leveren van elektra en water, uitgezonderd de operationele kosten die onderdeel zijn van de brandstofclausule.

De brandstofclausules representeren de brandstofkosten ten behoeve van het produceren van elektriciteit en water alsmede de inkoop bij derden (wind- en zonne-energie en door de BOO-centrale van Curaçao Refinery Utilities (CRU) geleverde stroom).

Volgend op het turbulente jaar 2020 was ook 2021 ‘een uitdagend jaar’ voor de gehele energiesector. Zowel de gevolgen van het einde van de exploitatie van de raffinaderij door PdVSA als de gevolgen van de voortdurende Covid-19-pandemie drukten ook in 2021 hun stempel.

Om de brandstofvoorziening op Curaçao te kunnen continueren, wordt sinds 1 januari 2020 de operatie van een deel van de infrastructuur op het raffinaderijterrein voortgezet. De hiermee samenhangende kosten maakten voordien deel uit van de exploitatie door PdVSA, echter worden nu door Curaçao zelf gedragen.

De effecten hiervan hadden ook hun doorwerking in de tarieven van de brandstoffen voor elektriciteitsopwekking en daarmee de eindgebruikerstarieven voor elektriciteit en water.

Ook ondervond de energiesector met het inwerkingtreden van de tweede zware ‘lockdown’ eind maart 2021 de nodige impact. Als gevolg daarvan is de begroting door de distributeur van elektriciteit en water herzien, hetgeen resulteerde in een her-evaluatie van de tarieven. Betreffende ontwikkelingen zijn nauwgezet gemonitord, maar hebben in 2021 niet geleid tot bijzondere tariefmaatregelen, mede omdat afzetten na een tijdelijke teruggang vervolgens relatief snel herstelden.

Middels evaluaties en besluiten is een verhoging van de basistarieven van Aqualectra, en daarmee een toenemende druk op de economie en maatschappij, in 2021 achterwege gebleven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.