Curaçao: Herfinancieren en/of deels kwijtschelden leningen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Financiënminister Javier Silvania (MFK) vraagt zich hardop af ‘in hoeverre duurzame economische ontwikkeling en groei mogelijk zijn voor Curaçao, indien een volledige terugbetaling van de liquiditeitssteun wordt vereist’.

Raymond Gradus en Gregory Damoen van het Cft tijdens een persconferentie in oktober 2021Het College financieel toezicht (Cft) schrijft herhaaldelijk dat ‘een verdere stijging van de schulden moet worden voorkomen’. ,,Ik onderschrijf de zienswijze van het Cft”, aldus de bewindsman. ,,Hierdoor wil het Land Curaçao de nodige (Landspakket)investeringen - zo veel mogelijk - uit eigen middelen financieren.” Maar daarvoor is de medewerking en coulance van Nederland gewenst.

Op dit moment is nog veel onduidelijkheid over het al dan niet (gedeeltelijk) terugbetalen en/of kwijtschelden van de vanwege de coronacrisis ontvangen liquiditeitsleningen (het gaat om circa 911 miljoen gulden: 668 miljoen in 2020; tot en met derde kwartaal 2021 is 168 miljoen verstrekt; en in het vierde kwartaal 2021 is daar 76 miljoen bijgekomen, red.).

Die onduidelijkheid wordt volgens Silvania bevestigd door de Nederlandse Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het jaarverslag 2021 van Koninkrijksrelaties. ,,Duidelijkheid over de voorwaarden van de liquiditeitsleningen is noodzakelijk om een verantwoorde investeringsplanning te kunnen opstellen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de hervormingen tevens met behulp van een gift, cofinanciering en/of met een departementale bijdrage kunnen worden gefinancierd.”

Om het financieren uit eigen middelen te faciliteren, is het Land onder andere voornemens om met Nederland tot meerjarige afspraken te komen over het herfinancieren en/of (gedeeltelijk) kwijtschelden van alle leningen.

De leningen in het kader van de Nederlandse liquiditeitssteun zijn tegen nul procent en aflossing is in april dit jaar met achttien maanden uitgesteld, maar met eerdere leningen zijn wel rentelasten gemoeid. ,,Het herfinancieren en/of kwijtschelden zal het Land, budgettair- en liquiditeit-technisch, beter in staat stellen om investeringen - reguliere en deels van de hervormingen - uit eigen middelen te plegen”, stelt de minister.

Met herfinancieren wordt in dit geval bedoeld het herfinancieren van de in het verleden verstrekte leningen aan Curaçao, vooral de leningen van vóór het jaar 2014, waarbij het naar verwachting lagere marktrentepercentage aan Curaçao wordt doorbelast. Dat is volgens Silvania conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft).

,,Het verwachte rentevoordeel kan Curaçao dan gebruiken voor de investeringen in de economie en hervormingen.” Momenteel betaalt Curaçao aan Nederland circa 60 miljoen gulden aan rentelasten per jaar.

,,Een voorstel zou kunnen zijn om alle leningen met rentepercentage groter dan 1,3 procent te herfinancieren”, vervolgt de hoeder van de Curaçaose Landskas. Momenteel is het rentepercentage op Nederlandse staatsobligaties negatief of rond de 0 procent. Het gemiddeld rentepercentage op de aan Curaçao verstrekte leningen, welke groter zijn dan 1,3 procent, is circa 2,5 procent.

Het herfinancieren van die leningen tegen nul procent zou een rentebesparing opleveren van 58,5 miljoen. Als alleen de helft van deze rentebesparing kan worden gerealiseerd, kan circa 30 miljoen per jaar worden geïnvesteerd in (Landspakket)investeringen zonder een verhoging van de overheidsschuld (momenteel bijna 4,3 miljard gulden, red.). En als een deel van de liquiditeitsleningen omgezet worden in een gift zou begrotings- en liquiditeit-technisch ruimte worden gecreëerd ten behoeve van investeringen in de hervormingen en de economie. Aldus Silvania.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.