Minister: In oktober keuze vendor gepland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De planning is om per oktober aanstaande een vendor te hebben gekozen die de geautomatiseerde inning van omzetbelasting (ob) mogelijk zal maken.

Financien,,Na de keuze van de vendor zal meer inzicht zijn in wat haalbaar is qua timing voor de implementatie van een dergelijk systeem”, schrijft Financiënminister Javier Silvania (MFK) over zijn plan om ob in de toekomst geautomatiseerd - door de lokale banken - te innen.
Het College financieel toezicht (Cft) had hier vragen over gesteld. Dit project is onderdeel van de voorgenomen aanpassingen in de Landsverordening omzetbelasting 1999.
,,Het project voor de geautomatiseerde inning heeft inderdaad enige vertraging opgelopen”, aldus de bewindsman. Een aantal zaken, zoals de Terms of Reference (TOR), zijn specifieker gemaakt om een effectieve uitvoering van het project zoveel mogelijk te waarborgen.
Het tarief bij invoer, tenzij sprake is van een vrijstelling, blijft 9 procent. De tarieven voor levering van goederen en diensten die nu gesteld zijn op 6, 7 en 9 procent worden na de wetswijziging 6 en 7 procent. De 6 procent is het ‘algemene tarief’ en de 7 procent is van toepassing voor verzekering en het verstrekken van logies in verschillende vormen (hotel, appartement, et cetera).
,,Nieuw is dat de levering van/het verstrekken van spijzen en dranken binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, snacks- en aanverwant bedrijf belast zal zijn tegen 7 procent”, zegt Silvania bijna tussen neus en lippen door.
De afdracht van de verschuldigde ob bij betaling met giraal geld zal door de lokale banken ten behoeve van de ondernemer plaatsvinden. De afdracht van de verschuldigde ob geïnd met chartaal geld vindt plaats door de ondernemer zelf. ,,De ondernemer blijft verantwoordelijk voor de afdracht van de verschuldigde ob - ongeacht of de betaling plaatsvindt met giraal of chartaal geld.” Om de afdracht door de banken mogelijk te maken dient een specifiek systeem te worden ontwikkeld dat door alle lokale banken moet worden gebruikt.
Platformbedrijven, zoals Airbnb, zullen worden aangemerkt als ondernemer voor de ob. ,,Zij zullen belast zijn met de inning en afdracht van de verschuldigde belasting van 7 procent namens degenen die via deze platformen hun onroerend goed tegen vergoeding ter beschikking stellen aan derden.”
In de aangepaste landsverordening wordt ook een tax & duty free-regeling geïntroduceerd. Aankopen door de toerist zijn mogelijk, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, zonder heffing van ob en invoerrechten en de ondernemer kan een verzoek indienen voor restitutie van hetgeen bij invoer is betaald voor de goederen.
Het uitgangspunt van de voorgenomen wijzigingen is budgetneutraliteit. Voor de begroting 2022 en meerjarig (2023-2025) wordt geen rekening gehouden met meeropbrengsten. ,,Wel kan ik u melden dat de voorgenomen wijziging niet meer in 2022 zal plaatsvinden. Naar verwachting zal dit nader worden uitgewerkt in de begroting 2023.”
Na ontvangst van het SER-advies (Sociaal-Economische Raad) en verwerking hiervan in het wetsontwerp, zal het aan de Raad van Advies (RvA) worden aangeboden. Het is volgens Silvania moeilijk in te schatten hoeveel tijd deze adviesorganen nodig zullen hebben om advies uit te brengen. Een voorzichtige schatting hiervan is vier tot zes maanden. Na verwerking van het advies van de RvA zal het wetsontwerp aan de Staten ter behandeling worden aangeboden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.