Aangepaste begroting: lager tekort van 123 mln

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werden vorig jaar nog tekorten genoteerd, dit jaar maakt Financiën van Curaçao tot nu toe melding van voordelige saldi. Zo sluit de gewone dienst van Curaçao het eerste kwartaal voor het dienstjaar 2022 (voorlopig) af met een voordelig saldo van 102,2 miljoen gulden. Dat is zelfs beter dan de prognose, die nog uitging van een plus over de eerste drie maanden van 50,5 miljoen.

F01 f.o. Land in de plusDat leest het Antilliaans Dagblad in de nieuwste Financiële Management Rapportage (FMR) over maart dit jaar en de Uitvoeringsrapportage (UR) over de eerste drie maanden. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat de stand van de reeds aangegane verplichtingen, in casu nog te materialiseren lasten, wel een bedrag van 133,5 miljoen vertoont. Het is onduidelijk welk deel al ‘verwerkt’ is en welk deel nog ‘nakomt’.

Volgens de oorspronkelijke, eind 2021 door de Staten goedgekeurde, begroting en de zogeheten eerste prognose sluit de gewone dienst op jaarbasis - dus over alle twaalf maanden van 2022 gerekend - met een tekort van 162 miljoen. ,,De prognose is onderhevig aan nieuwe inzichten welke in de hierop volgende prognose tot uitdrukking zullen worden gebracht”, meldt Financiën in de pas uitgebrachte FMR.

Deze krant verneemt van welingelichte bronnen rond de regering dat, mede op basis van de gunstige resultaten tot nu toe wat betreft de gewone dienst (vooral als gevolg van hogere belastingopbrengsten), de aangepaste/suppletoire begroting 2022 uitgaat van een tekort van 123 miljoen; dat is circa 40 miljoen lager dan de begroting die het parlement vorig jaar heeft goedgekeurd. Of dat realistisch is, gezien de vele en grote noden en achterstanden, moet nog blijken.

Uitgaven personeel in pas met begroting

De uitgaven aan beloning van ambtelijk personeel in het eerste kwartaal loopt met 102,5 miljoen (waarvan 66,4 miljoen aan salarissen) in de pas met de begroting. Het verbruik van goederen en diensten zit met 18,4 miljoen 5 miljoen ónder de begroting; maar, de aangegane verplichtingen welke nog moeten materialiseren in lasten, belopen aan het einde van de verslagperiode 43,6 miljoen. De overheidssubsidies en overdrachten bedragen met 89,5 miljoen zo’n 7,5 miljoen minder dan de prognose. Bij de uitgaven aan sociale zekerheid is het echter precies andersom: er werd al 118,5 miljoen besteed; dat is 7,3 miljoen boven de begroting.

Bovendien: Financiën heeft nog géén voorlopige afrekeningen van de Sociale Verzekeringsbank SVB ontvangen over de maanden januari tot en met maart 2022. De opgenomen lasten voor landsbijdragen avbz (algemene verzekering bijzondere ziektekosten) en bvz (basisverzekering ziektekosten) zijn daarom gebaseerd op de verwachte bijdrage.

Inkomsten
Aan de inkomstenkant is te zien dat er in het eerste kwartaal 39,5 miljoen méér aan belastingopbrengsten is gerealiseerd dan was geprognosticeerd. In plaats van 384,4 miljoen (prognose) kwam er in de periode januari tot en met maart 423,9 miljoen aan belastinggelden binnen. Vooral de winstbelasting (wb), de onroerendezaakbelasting (ozb) en de omzetbelasting (ob) ‘scoorden’ beter, terwijl de loonbelasting (lb) juist achterbleef.

De ob is met 137,1 miljoen in de eerste drie maanden veruit de belangrijkste bron van inkomsten voor de Curaçaose overheid. Gevolgd door lb met 100,4 miljoen en wb met 73,6 miljoen. Invoerrechten leverden de overheidskas in het eerste kwartaal 35,1 miljoen op; ozb 20,4 miljoen en motorrijtuigenbelasting 20 miljoen.

De ‘overige baten’ zijn goed voor 22 miljoen. Het gaat dan vooral om ‘license fee’ dat via de Centrale Bank CBCS wordt geïnd (9,5 miljoen) en verkopen van goederen en diensten overheid (9,1 miljoen). Aldus de FMR.

2021
In deze FMR wordt ook teruggeblikt op 2021. De gewone dienst tot en met de actuele verslagperiode voor het dienstjaar 2021 sluit (voorlopig) met een nadelig saldo van 315,2 miljoen (een tekort dus). En de stand van de reeds aangegane verplichtingen, in casu nog te materialiseren lasten, beloopt een bedrag van 9,8 miljoen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.