‘Na laatste noodkreet nog geen reactie’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) heeft op haar laatste noodkreet en de door haar gedane voorstellen nog geen reactie mogen ontvangen van de minister van Gezondheid, Dorothy Pietersz-Janga (MFK).

F01 Zorgfederatie wacht op GMN 1Het is dus weer stil aan de zijde van het ministerie en de bewindsvrouw. ,,Ondertussen worden de zorginstellingen geconfronteerd met oplopende kosten in verband met de inflatie en blijft het perspectief van de zorginstellingen ronduit slecht”, zegt Lionel Sint Jacobs, voorzitter van Stichting Federatie Zorginstellingen, op vragen van het Antilliaans Dagblad.

De zorgsector trok de afgelopen tien maanden een paar keer aan de bel. In het begin zonder veel resultaat. Deze krant vroeg aan de SFZ hoe de situatie nu is. ,,Het is, ondanks vele pogingen daartoe van de zijde van de federatie, ons niet gelukt om te komen tot vervolgoverleg met het ministerie”, zegt Sint Jacobs.

,,Van de kant van de Staten van het Land Curaçao is wel interesse getoond naar aanleiding van de laatste noodkreet van de federatie: op 11 april jongstleden heeft de federatie op uitnodiging van de Commissie Gezondheidszorg van de Staten een uitgebreide toelichting mogen geven. Ook heeft zij kunnen toelichten dat de concept-wet ‘Normering topinkomens’ - waarin opgenomen een 12,5 procent mindering voor onder andere medewerkers in de zorgsector - in haar huidige vorm grote negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheidszorg en bovendien dermate grove fouten omvat, dat invoering ten sterkste wordt afgeraden.”

Dat was de Staten. Het contact met de regering verloopt minder vlot. De federatie en diverse bij haar aangesloten instellingen hebben in januari - alweer drie maanden terug - een overleg gevoerd met het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur). ,,Dit overleg vloeide voort uit onze noodkreet in combinatie met het besluit van diverse instellingen om niet tot indexering van de lonen over te gaan en tevens geen periodieken toe te kennen”, licht de voorzitter toe.

De instellingen hebben het ministerie te kennen gegeven dat de situatie bij de zorginstellingen ‘dermate ernstig is’ dat indexering en toekenning van periodieken ‘tot onhoudbare financiële problemen zal leiden’ en dat alleen met aanvullende middelen de instellingen hiertoe kunnen overgaan.

Met het ministerie werd de afspraak gemaakt dat op basis van door de instellingen aangeleverde informatie GMN een financiële analyse zou uitvoeren. Sint Jacobs: ,,Op basis van haar analyse zou het ministerie in contact treden met de federatie en de zorginstellingen om de mogelijkheden voor aanvullende financiering nader te bespreken.” Eind april is de situatie als volgt, namelijk dat het de federatie niet bekend is of het ministerie de door haar voorgenomen financiële analyse heeft uitgevoerd. ,,Ook werd de afspraak gemaakt dat de federatie elke zes weken overleg zou voeren met GMN om te komen tot oplossingen voor de noodsituatie waarin vele zorginstellingen zich bevinden”, vervolgt de SFZ-voorman.

Naar aanleiding van het overleg dat de federatie en de zorginstellingen met het ministerie heeft gevoerd, heeft de vakbond te kennen gegeven dat zij de beslissing van de instellingen om haar cao-verplichtingen (collectieve arbeidsovereenkomst) niet na te komen, niet accepteert en een gang naar de rechter zal volgen indien indexering en toekenning van periodieken uitblijft. ,,De vakbond heeft de instellingen enige respijt gegeven om in overleg met de overheid tot een oplossing te komen”, legt Sint Jacobs uit.

Alle zorginstellingen hebben de aan GMN toegezegde financiële informatie binnen één week na het overleg toegestuurd aan het ministerie. Dat is de situatie per heden. En de conclusie is dat het (weer) stil is aan de zijde van het ministerie van Pietersz-Janga.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.