Dan pas onderzoeken, adviezen en plannen uit te voeren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de nieuwste Uitvoeringsagenda behorende bij het Landspakket Curaçao staat dat er verschillende ‘fundamentele’ onderzoeken, adviezen en plannen van aanpak gereed komen, maar dat pas met de uitvoering kan worden begonnen na politieke besluitvorming hierover. Zo wordt in mei van dit jaar het onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid en de daarbij behorende wet- en regelgeving afgerond.

Er worden ook plannen gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheidOok wordt eind april een tussenrapport van de onderwijsinspecties Curaçao en Nederland uitgebracht. Voor het Curaçao Medical Center (CMC) wordt een advies uitgebracht voor de verduurzaming. ,,Om de continuïteit van het ziekenhuis te garanderen zal spoedig worden besloten over de aanbevelingen”, staat in de uitvoeringsagenda van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 van het Landspakket Curaçao dat onlangs in Nederland door premier Gilmar Pisas (MFK) en Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66) is ondertekend. Ten aanzien van de onderzoeken over de arbeidsmarkt en de onderwijsinspecties staat dat dit onderwerpen zijn die bovendien om een goede dialoog vragen met de diverse stakeholders.
Naast genoemde onderzoeken en adviezen worden er ook plannen van aanpak tot uitvoering gebracht. De uitvoeringsagenda: ,,Zo zal de aanbesteding worden gestart voor de doorlichting van overheidsentiteiten en wordt een pilot gestart om de uitvoering van het subsidieproces bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) te onderzoeken. Verder wordt het domeinbeheer verder versterkt. Ook wordt gewerkt aan het effectiever maken van het criminaliteitsfonds. Tot slot zal in het komende kwartaal bijzondere aandacht worden besteed aan het realiseren van de geplande activiteiten voor een goed functionerende overheidsorganisatie.”
Verder staat in de uitvoeringsagenda bij thema ‘Zorg’ dat er voorstellen ontwikkeld zullen worden en geïmplementeerd zoals het herijken van het verzekeringspakket en het invoeren van eigen betalingen.
Bij het arbeidsmarktbeleid staat dat er maatregelen getroffen gaan worden als arbeidstijdverkorting, deeltijdwerken, contracten voor bepaalde tijd, versoepelen van het ontslagrecht, wegnemen van belemmeringen voor het aannemen van buitenlandse arbeidskrachten, illegale tewerkstellingen en bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Al deze punten worden in de analyse betrokken. Er is ook onderzoek gedaan naar de informele economie en illegale arbeid.
Een ander voorstel is om de pensioengerechtigde leeftijd per 2025 te verhogen naar 66 jaar, tenzij er alternatieve voorstellen zijn met eenzelfde budgettair effect.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.