Geduld schuldeiser Aqualectra op; ziet reddingsplan niet zitten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra vraagt het faillissement van Sint Elisabeth Foundation (SEF) aan omdat de stichting haar schulden al jarenlang niet (af)betaalt en omdat er talloze schuldeisers zijn met torenhoge vorderingen.

FaillisementSEF is de stichting die voorheen, tot eind 2019, het Sint Elisabeth Hospitaal exploiteerde; het toen enige algemeen ziekenhuis. Totdat het nieuwe Curaçao Medical Center (CMC) deze functie overnam, heeft het ‘Sehos’ zeer moeilijke (financiële) tijden gekend. ,,Aan het eind van de periode als ziekenhuis, november 2019, heeft de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal een fors negatief vermogen overgehouden, oftewel de schulden van de stichting zijn vele malen hoger dan de (waarde van de) bezittingen”, aldus het bestuur op de website.
Voor nutsbedrijf Aqualectra is de maat echter vol: ,,SEF heeft ook de afgelopen weken en maanden geen betalingen verricht aan Aqualectra. De vordering van Aqualectra op SEF blijft daarom onverminderd hoog en bedraagt ruim 3,7 miljoen gulden”, aldus de advocaten.
Deze vordering wordt ook niet betwist door SEF en SEF ontkent ook niet meer dat deze schuld met de huidige stand van zaken niet kan worden afbetaald. SEF biedt zelfs niet meer aan om op zeer korte termijn een serieuze betaling te doen, een belofte die zij in het verleden talloze malen gedaan heeft en eigenlijk nooit is nagekomen. ,,Gelet daarop verkeert SEF in de toestand te zijn opgehouden te betalen”, stelt Aqualectra.
Dat er sprake is van ‘pluraliteit van schuldeisers’ kan naar het oordeel van het nutsbedrijf evenmin ter discussie staan. SEF heeft veel andere schuldeisers, waaronder in ieder geval het Land, de Landsontvanger en pensioenfonds APC. Daarnaast erkent SEF dat er nog diverse leveranciers en andere partijen zijn waaraan zij bedragen verschuldigd is. De stichting is betrokken in diverse rechtszaken.
Conform de jaarrekening 2019 die Sint Elisabeth heeft gepubliceerd, bedraagt de schuldenlast circa 115 miljoen. Echter, als het Memorandum of Understanding (MoU) zou zijn uitgevoerd - met allerlei beloofde kwijtscheldingen - dan zou het nog te saneren bedrag neerkomen op slechts 5,6 miljoen, zijnde de schuld aan APC.
Al ruim vóór het MoU van 2013 was het een feit van algemene bekendheid dat de stichting al geruime tijd ‘technisch failliet’ was. Juist daarom zijn het Land en Sehos overeengekomen dat de schulden zouden worden gesaneerd na de transitie.
Aqualectra heeft tweemaal ingestemd met uitstel van de behandeling van het faillissementsverzoek. Dat uitstel is verleend om SEF de tijd te geven te werken aan een reddingsplan. Dat reddingsplan komt er in het kort op neer dat de stichting haar onroerend goed verkoopt en met de opbrengst uitsluitend leveranciers afbetaalt.
De schuld zou inmiddels 101 miljoen bedragen, maar het onroerend goed wordt getaxeerd op een marktwaarde van slechts 7,2 miljoen. Aqualectra heeft vernomen dat de schulden inmiddels verder zijn gedaald en dat de verkoopwaarde van het onroerend goed hoger is, maar zelfs dan is er een gat van zeker 40 miljoen.
SEF heeft geen bewijs laten zien waaruit blijkt dat APC afstand wil doen van zijn hypotheekrecht. Ook heeft de stichting geen goede uitleg kunnen verschaffen op grond waarvan zij verwacht dat het Land en de Landsontvanger, veruit de twee grootste schuldeisers, het zonder slag of stoot goed zouden vinden dat SEF haar enige activa van waarde cadeau geeft aan concurrente crediteuren. Het MoU bevat ‘niet meer dan een inspanningsverplichting’ van het Land om SEF te helpen met het oplossen van haar schuldenproblematiek.
Aqualectra kan daarom niet anders dan de conclusie trekken dat het reddingsplan niet zonder meer zal slagen. Voor Aqualectra blijft er dus maar één optie over, en dat is het faillissementsverzoek doorzetten. Wat dit betekent voor de ambitieuze plannen, is nog onbekend.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.