Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een aanvrager van een basisbetaalrekening die de vereiste informatie en documenten in goede orde heeft verstrekt, krijgt van de desbetreffende commerciële bank binnen tien werkdagen toegang tot de betaalrekening.

F03 Binnen 10 dagen betaalrekening,,De banken stellen het toekennen van de betaalrekening niet afhankelijk van de afname van andere bankdiensten”, aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die bekendmaakt dat de CBCS en de commerciële banken tot overeenstemming zijn gekomen over de toegang tot een betaalrekening van natuurlijke personen.

,,De commerciële bank mag een aanvraag weigeren vanwege negatieve antecedenten van de aanvrager, bijvoorbeeld als haar bekend is dat de aanvrager is of was betrokken bij oplichting, misbruik van vertrouwen, een misdrijf, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en/ of fraude.” De bank dient de aanvrager dan binnen tien werkdagen te informeren over de beslissing tot afwijzing.

Verder: ,,De commerciële bank kan, als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, zoals misbruik door de rekeninghouder van de aangeboden betaalrekening, de betaalpas en/of de toegang tot internetbankieren of mobiele bankapplicatie met onmiddellijke ingang blokkeren voor alle gebruik.”

De Centrale Bank heeft als toezichthouder op de financiële sector in de landen Curaçao en Sint Maarten als één van haar doelstellingen de bevordering van een veilig en efficiënt betalingsverkeer, dat betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk is. Het afgelopen jaar zijn de CBCS en de bankiersvereniging Curaçao Bankers Association (CBA) in gesprek geweest over de mogelijkheid dat iedereen ten minste kan beschikken over een betaalrekening.

In nauw overleg hebben de CBCS en de CBA verdere afspraken gemaakt over het bevorderen van financiële inclusie. ,,De snelle digitalisering van de samenleving maakt het hebben van een bankrekening noodzakelijk voor deelname aan het maatschappelijk leven”, legt de Centrale Bank toe.

,,Het gebruik van contant geld voor het kopen van producten, het betalen van belastingen en het voldoen van de energierekening wordt steeds minder eenvoudig. Bankcheques die in sommige gevallen nog werden gebruikt voor de uitbetaling van salarissen en het betalen van rekeningen zijn door de banken grotendeels afgeschaft.”

De bancaire sector heeft in de gesprekken volgens de CBCS ‘steeds aangegeven dat zij zich ten volle bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid’. De banken benadrukken dat zij zich al jaren inzetten om aan natuurlijke personen een betaalrekening aan te bieden. Desondanks constateren de Centrale Bank en de banken dat er vragen zijn blijven bestaan over doorlooptijd, documentatievereisten en toegang tot betaalproducten.

De banken bieden in principe aan iedere rechtmatig verblijvende meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats op Curaçao respectievelijk Sint Maarten en wiens identiteit conform de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening respectievelijk conform de Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering kan worden vastgesteld en geverifieerd, een pakket primaire betaaldiensten aan.

Het pakket primaire betaaldiensten omvat ten minste de mogelijkheid tot internetbankieren, mobiele bankapplicatie en betaalpas voor toegang tot de betaalrekening.

De commerciële bank behoudt zich het recht voor om ingeval van schending door de rekeninghouder van de aan de betaalrekening verbonden verplichtingen, de betaalrekening conform de in de algemene bankvoorwaarden opgenomen opzeggingstermijn op te zeggen, tenzij er sprake is van zodanige feiten of omstandigheden dat inachtneming van die opzegtermijn in redelijkheid niet van de commerciële bank gevergd kan worden.

,,Bij opzet of grove nalatigheid van de rekeninghouder geldt geen opzegtermijn. In beide gevallen stelt de commerciële bank de rekeninghouder tijdig in kennis van haar beslissing.” Aldus de CBCS.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.