Waarnemingen ter plaatse bouwlocaties gaan wel gewoon door

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zónder datum en tijd te noemen, zullen in het vervolg de projectontwikkelaar/eigenaar/opdrachtgever van een bouwlocatie vóóraf een aankondiging ontvangen van de Stichting Belastingaccountantsbureau over een zogeheten waarneming ter plaatse (WTP).

meldingDit is ‘om meer duidelijkheid te verschaffen’, aldus een persverklaring van het Kabinet van de minister van Financiën. Het gaat over controles van het Multidisciplinaire Team; een samenwerking van het Korps Politie Curaçao (KPC), de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW).
,,In deze aankondiging wordt vermeld dat er voornemens zijn om de bouwlocatie te bezoeken, wordt de doelstelling van de WTP aangegeven en wordt verzocht om medewerking te verlenen aan de desbetreffende medewerkers die de WTP instellen. Deze vooraankondiging zal er mede toe moeten leiden dat een WTP op een normale en ordelijke manier kan plaatsvinden.”
Wel wordt van overheidswege verzocht ervoor te zorgen dat bij WTP’s werknemers/personen volledig en juist geregistreerd zijn. ,,De controles op bouwlocaties zullen immers onverminderd doorgaan omdat uit meerdere WTP’s bij een aantal bouwlocaties is gebleken dat gemiddeld 30 procent van de aanwezige werknemers/personen niet de vereiste documenten heeft en/of niet geregistreerd staat bij de Sociale Verzekeringsbank.”
Aanleiding voor deze nieuwe aanpak is de controle eind vorige week bij Sandals Royal Resort op Santa Barbara. Bij de controle is een aantal werknemers aangehouden omdat zij niet de vereiste documenten konden tonen. Uiteindelijk blijkt dat 17 personen illegaal werkzaam waren op de betreffende locatie van wie 5 personen zelfs totaal geen documenten hadden. Aldus het Kabinet van de minister van Financiën.
,,Op de manier hoe de controle is uitgevoerd is - in de media - reeds de nodige kritiek geuit”, vervolgt het communiqué. Zo zou er sprake zijn van onnodig veel machtsvertoon door het Multidisciplinaire Team bij het betreden van het terrein en bij de controle van de aanwezige werknemers; en heeft de controle ertoe geleid dat de bouwwerkzaamheden een halve dag stil hebben gelegen. Zo haalt het Kabinet onder meer berichtgeving van het Antilliaans Dagblad aan.
,,Er wordt dus te weinig rekening gehouden met de belangen van de bouwbedrijven, waarbij een onterecht beeld wordt gecreëerd over aannemers en illegale praktijken. De Antilliaanse Aannemers Vereniging (AVV) heeft aangegeven hierover op korte termijn een overleg te willen met de overheid.”
Het Kabinet van de minister van Financiën geeft aan dat het ‘onaangekondigd bezoeken van bouwplaatsen door het Multidisciplinaire Team al jaren plaatsvindt en dus niet bepaald nieuw is’.
,,Deze zogeheten waarnemingen ter plaatse (WTP’s) worden overigens ook bij ondernemers en locaties in allerlei andere branches ingesteld. Een WTP is een directe waarneming op een locatie of bij een belastingplichtige met als doel op gestructureerde wijze feiten te verzamelen die op het heden betrekking hebben. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in type en/of grootte van de onderneming.”
Aldus de verklaring, die tot slot nog eens wijst op het belang van het volgende: ,,Financiële onafhankelijkheid, adequate zorg, optimaal onderwijs en goede infrastructuur en een hoge mate van veiligheid op het eiland zijn alleen mogelijk met een adequaat fiscaal normbesef.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.