Van Huffelen stelt schoolbesturen gerust in reactie brandbrief

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66) heeft de Curaçaose schoolbesturen proberen gerust te stellen en aangegeven hoe volgens haar wel degelijk perspectief is voor de toekomst.

F01 Reactie brandbrief schoolbestDat schrijft zij in antwoord op de brandbrief die de gezamenlijke schoolbesturen onlangs naar haar stuurden. De brief is gericht aan de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en directeur Maghalie van der Bunt-George, als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schoolbesturen (FSHP, Scons, IFE, SOZDA, EBG, RKCS en VPCO) en ook verstuurd naar de Tweede Kamer.
Van Huffelen verwijst naar de doorlichting die door de onderwijsinspecties van Curaçao en Nederland gezamenlijk wordt uitgevoerd en ‘die het gehele stelsel onder de loep nemen’. ,,Hierbij wordt ook gekeken naar de financierings- en bekostigingssystemen en de mogelijkheden om daaruit de noodzakelijke materiële voorzieningen te betalen, zoals het structurele beheer, het onderhoud en de afschrijving en vervanging van de schoolgebouwen. Het is mijn verwachting dat dit het door u gevraagde perspectief oplevert”, aldus de staatssecretaris.
Zij geeft ook aan dat zij tijdens haar bezoek zal spreken met de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) over ‘de uitdagingen’ in het onderwijs.
,,De kwaliteit van het onderwijs op Curaçao gaat ook mij aan het hart. Nederland en Curaçao hebben in het Landspakket Curaçao het onderwijs een belangrijk thema gemaakt en daar concrete afspraken aan verbonden om de uitdagingen waar het onderwijsveld voor staat het hoofd te bieden”, zo stelt Van Huffelen in haar brief.
Ze legt uit dat een van de afspraken uit het Landspakket het laten uitvoeren van een doorlichting van het gehele onderwijsbestel is. De Curaçaose en Nederlandse onderwijsinspecties werken hierin nauw samen. En zo voegt zij eraan toe: ,,Daarbij wordt ook ingegaan op de voorwaarden (waaronder de noodzakelijke voorzieningen en financiële behoeftes) die op korte en lange termijn nodig zijn om noodzakelijke hervormingen te kunnen realiseren.”
Van Huffelen verwacht dat eind april het tussenrapport is afgerond en het eindrapport eind oktober 2022 gereed is. ,,De openbaarmaking van de rapporten door minister Van Heydoorn volgt daarna binnen afzienbare tijd. De aanbevelingen uit de rapporten worden in onderling overleg tussen Curaçao en Nederland omgezet in hervormingen die in de uitvoeringsagenda van het Landspakket worden opgenomen. Mijn hoop en verwachting is dat het tussenrapport al concrete aanbevelingen bevat die we op de korte termijn samen kunnen oppakken”, zo klinkt bemoedigend.

REACTIE ONDERWIJSBRANDBRIEF
De staatssecretaris geeft aan begrepen te hebben dat beide onderwijsinspecties geregeld het gesprek met de schoolbesturen voeren over de doorlichting. En zo bevestigt zij: ,,Uw zorgen zijn tijdens deze gesprekken gehoord. In het vervolg van het onderzoek zal de Nederlandse onderwijsinspectie samen met de onderwijsinspectie van Curaçao wederom met u in gesprek gaan. Ik raad u aan de door u beschreven punten nogmaals te bespreken.”
Over het achterstallig onderhoud stelt Van Huffelen dat het afgelopen half jaar met technici van de Stichting Onderhoud Scholen, Reda Sosial en het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) een onderhoudsnorm is vastgesteld. ,,Hiermee wordt een basis geboden om de schoolgebouwen in een zodanige staat te krijgen dat ze met regulier structureel onderhoud ook op niveau te houden zijn. Duurzaam onderhoud wordt zo mogelijk gemaakt en de gift van Nederland van 30 miljoen euro wordt op deze manier het meest effectief ingezet.”
Ze geeft aan dat het onderhoud van de eerste tranche van twaalf scholen de komende maanden van start gaat. Maar ze geeft ook toe dat het haar niet bekend is of met de gift alle achterstanden weggewerkt kunnen worden. Dat komt omdat nog niet is vastgesteld welke scholen onder handen worden genomen en wat de benodigde werkzaamheden per school precies inhouden. Daarom adviseert zij: ,,Ik stel voor dat u in goed gesprek blijft met de projectorganisatie die voor de aanpak van het achterstallig onderhoud is ingesteld.” En zo benadrukt zij tot slot: ,,Het onderwijs op Curaçao is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Dit neemt niet weg dat ik, daar waar het wenselijk en mogelijk is, zal meewerken aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Met de tussen de beide regeringen gemaakte afspraken in het Landspakket levert Nederland een bijdrage aan de geformuleerde onderwijsdoelen met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.