Zelfs met jaarlijks 280 miljoen ‘landsbijdrage’ bovenop premies

Van een onzer verslagevers
Willemstad - Het jaar 2019 was de laatste keer dat de inkomsten van de Curaçaose SVB (Sociale Verzekeringsbank) voldoende waren om de bvz-uitgaven (basisverzekering ziektekosten) te dekken.

bvzVanaf coronacrisisjaar, maar ook dit jaar en eveneens in 2022 komt de SVB op dit onderdeel jaarlijks in het rood te staan. Dat blijkt uit antwoorden van de minister van Financiën op vragen vanuit de Staten.
Als het gaat om de inkomsten van de SVB, dan betreft het hier niet alléén de premieopbrengsten opgebracht door werknemers en werkgevers. Dat zou sowieso verre van voldoende zijn. Maar zelfs mét een enorme zogeheten ‘landsbijdrage’ van jaarlijks circa 280 miljoen gulden, komt de SVB nog tekort.
De landsbijdrage is ongeveer evenveel en in sommige jaren zelfs meer dan wat er aan premies voor de basisverzekering wordt opgehaald. Wordt gekeken naar 2019 dan bedroegen de gerealiseerde premieopbrengsten 280,6 miljoen en was de ‘landsbijdrage’ 281,1 miljoen.
De landsbijdrage wordt opgebracht uit algemene (belasting)middelen, die dus voor een groot deel vloeien naar de SVB en niet aangewend kunnen worden voor bijvoorbeeld productieve publieke investeringen.
De zorguitgaven (cure) in 2019 kwamen uit op 543,3 miljoen, terwijl de administratiekosten (lees: de kosten die SVB maakt) 16,4 miljoen waren. Alles bij elkaar stond er in dat jaar ‘onderaan de streep’ nog een bedrag van 14,4 miljoen in de plus.
Maar volgens de SVB-begroting van 2022 gaat het vanaf 2020 de verkeerde kant op en komt er onderaan de streep een negatief getal uit. In het coronajaar bedroeg het tekort 19,5 miljoen. Voor het lopende jaar wordt gerekend op 21,6 miljoen tekort, terwijl voor 2022 de verwachting is dat het jaar wordt afgesloten met een min van 10,8 miljoen.
In alle jaren is de landsbijdrage ruim 278 miljoen. Belastinggelden dus. De bvz-premies leverden vorig jaar slechts 264 miljoen op, in 2021 naar verwachting 270,4 miljoen en volgend jaar moeten deze weer langzaam stijgen tot 276,4 miljoen.
De SVB brengt de eigen administratiekosten ten behoeve van de basisverzekering terug van eerst 16,4 miljoen naar 15,4 miljoen; een besparing van één miljoen. De zorguitgaven schommelen alle jaren rond de 550 miljoen gulden.
Een groot deel van de zorguitgaven is ten behoeve van het CMC. Op 24 november is door de ministerraad een plan van aanpak verduurzaming Curaçao Medical Center vastgesteld.
Aanleiding hiervoor is dat de huidige exploitatie van het CMC ‘zwaar verliesgevend is’. Zonder een ‘turn around’-strategie zal het centrumziekenhuis van Curaçao de tweedelijnszorg op termijn niet kunnen garanderen.
Het plan van aanpak richt zich op de verduurzaming van de exploitatie, inclusief financiering, van CMC (herstructurering en realisering van een optimale financieringsstructuur van CMC Vastgoed en CMC Exploitatie). Het CMC dient daarna in staat te zijn zonder verliezen te opereren.
Het project wordt uitgevoerd door een projectteam bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders, waaronder het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), CMC, de SVB, de Curaçaose Zorgautoriteit (CZa) in oprichting en Financiën. Onder meer de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), de voorloper van het hervormingsorgaan Coho, fungeert als aanspreekpunt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt ingeschakeld.
Het project maakt deel uit van de Uitvoeringsagenda bij het Landspakket Curaçao en de hervorming van de sociale fondsen. Volgens planning moeten de beoogde besparingen vanaf 2023 gerealiseerd kunnen worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.