Klokkenluider onthult negatief advies BPD inzake aanstellingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie personen zijn in het Curaçaohuis in Den Haag in functies benoemd die niet vallen onder de noemer ‘kritische functies’ en waarvoor dus een vacaturestop geldt.

benoemingenEén persoon is benoemd in een kritische functie, wel toegestaan dus, maar die voldoet niet aan de vereiste achtergrond van ervaring en opleidingsniveau. Dat blijkt uit een mail die naar diverse media is verstuurd door een klokkenluider, met daarin geanonimiseerde ‘bewijsstukken’ van negatieve adviezen vanuit het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) van minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP). Er volgden desondanks toch positieve besluiten van de Raad van Ministers.
In de mail worden de namen van de betreffende personen met naam en toenaam genoemd en ook hun relatie tot de Gevolmachtigde minister Carlson Manuel (MFK). Het gaat volgens de melder om ‘vriendjes en familie’, zoals broer Carlton Manuel, die ‘met terugwerkende kracht’ aangesteld wordt als medewerker Communicatie. Dan is er Efrem Mambi, die volgens het schrijven ‘creative director van een band’ is en vriend van, eveneens musicus, de Gevolmachtigde minister. Hij is benoemd als ‘persoonlijk medewerker belast met culturele zaken en evenementen’.
Radjiv Betrian, eveneens afkomstig uit de entertainmentsector, wordt ook aangesteld als ‘beleidsmedewerker belast met culturele zaken en evenementen’. ,,Betrian werkt(e) bij een autoverhuurbedrijf”, zo wordt er door de informant aan toegevoegd. Tot slot wordt Carla Ponsioen-Provence genoemd. Zij krijgt een directiefunctie. Van huis uit is zij ‘vitaliteitscoach’, wordt beweerd. ,,Zij heeft een hechte band met de gebroeders Manuel die haar aanspreken met ‘tante’”, zo luidt de toevoeging. De toegekende salarissen zouden er ook niet om liegen. Bij elkaar opgeteld komt de klokkenluider tot een bedrag van 450.000 gulden per jaar, exclusief werkgeverslasten.
In de documenten van BPD wordt uitgelegd dat de beleidsorganisatie Human Resources en Organisatie (HRO) alle verzoeken toetst aan de hand van de richtlijnen voor het vacaturebeleid 2020 voor kritische functies. In drie van de gevallen constateert HRO: ,,De vacature voldoet niet aan de richtlijnen van een kritische functie”. Bij Carlton Manuel staat nog: ,,Betrokkene heeft geen aantoonbare opleiding en ervaring voor het vervullen van deze functie”. En: ,,Betrokkene is naaste familielid van de Gevolmachtigde minister, waardoor er schijn is van belangenverstrengeling”.
Bij Ponsioen-Provence staat: ,,De vacature voldoet aan de richtlijnen van een kritische functie. Betrokkene heeft echter geen aantoonbare ervaring als eindverantwoordelijke in een directeursfunctie en betrokkene beschikt niet over de relevante opleiding op WO-niveau, die vereist is om als interim-directeur benoemd te worden.”
De ministerraad (met MFK- en PNP-bewindslieden) stemt desondanks in met haar benoeming voor een jaar. Bij de andere benoemingen wordt geen tijdsindicatie gegeven, maar gaat de ministerraad dus wel ook akkoord met deze benoemingen.
In een uitvoerig artikel in het Antilliaans Dagblad van donderdag 7 oktober 2021, onder de kop ‘Gevmin ontkent betaling familie; Manuel: Ik doe niet mee aan geldverspilling en aan ‘toko’s’, ontkent Manuel nog dat zijn broer Carlton Manuel en diens echtgenote Maybel Manuel uitbetaald hebben gekregen van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC). Hij onderbouwt dat met twee documenten van de hand van waarnemend-directeur Henco Cecilia van het Curaçaohuis, die stelt dat ‘er tot op heden geen betalingen zijn gedaan aan de heer Carlton Manuel’ en ook Maybel Manuel.
Gevmin Manuel reageerde gisteren nog niet op herhaalde verzoeken van de redactie om commentaar en toelichting. Hij was naar eigen zeggen nog tot laat Nederlandse tijd in vergadering.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).