Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke beslissing met een fundamentele impact op ons land dan ook’.

pieterszjanga2Zo luidt de laatste zin van de aangenomen motie van de regeringspartijen, waaronder haar eigen MFK en coalitiepartner PNP. Daarmee gaan zij niet zover als de motie van wantrouwen die de oppositiepartijen PAR en MAN graag hadden gezien - waarmee de minister terstond had moeten aftreden - maar wordt Pietersz-Janga wel ‘kort gehouden’.
De vraag is hoe en of dit deel van de motie in de praktijk uitgevoerd kan en gaat worden, maar het signaal is duidelijk: deze politiek bestuurder is gewaarschuwd en mag niet nog eens over de schreef gaan.
Haar houding en manier waarop zij als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur in de kwestie van Stichting BZV heeft opgetreden, worden door de coalitiefracties ‘afgekeurd’. Of zoals Statenlid Sheldry Osepa van PNP het uitdrukt ‘afgestraft’. De vraag was even, zei Osepa, wélke straf zij zou krijgen.
Pietersz-Janga krijgt vanuit het parlement, van de partijen die de regering-Pisas steunen, het advies mee om het kabinet van haar ministerie en haar adviseurs ‘volledig te herzien’. Kortom: om schoon schip te maken in haar ‘inner circle’, waaronder degene die de brief heeft geconcipieerd. Al vijf maanden na het aantreden van het kabinet. Dit omdat ze kennelijk verkeerd is geadviseerd, hoewel de bewindsvrouw wel zelf alle verantwoordelijkheid neemt voor het zetten van haar handtekening.
Verder moet de MFK-minister alles in het werk stellen, te beginnen met een grondige studie, om het effect van de gewraakte brief van 18 november ongedaan te maken. Dat stellen fractieleden van MFK en PNP. Tot donderdagavond had ze de brief aan de vereffenaars van BZV nog niet ingetrokken, want Pietersz-Janga wilde nog eerst juridisch advies, om nieuwe fouten te voorkomen.
De nummer 23 op de MFK-kandidatenlijst bij de verkiezingen van 19 maart dit jaar, werd tijdens het debat zwaar onder vuur genomen. Minder door haar eigen partijgenoten - die ze bedankte voor hun begrip en steun - maar wel door de ‘minor’ coalitiepartij PNP. ,,Ik heb een pak slaag gekregen”, zei ze zelf.
Dit komt ook zo terug in de motie. Maar wel een motie waarmee ze als politiek bestuurder in leven blijft. Dat ze ‘onder curatele staat’ van andere bewindslieden - zoals premier Gilmar Pisas in verband met de coronapandemie en Charles Cooper - en nu van het parlement, ervaart Pietersz-Janga niet als zodanig. Zegt ze.
De motie van afkeuring geeft aan dat zij een verkeerde instructie gaf aan de vereffenaars van BZV, maar omgekeerd krijgt zij van MFK en PNP de instructie om ‘meer respect te tonen voor het gezag van de Staten van Curaçao’ alsmede ‘collegialiteit richting collega-ministers’.
Ook geeft de aangenomen motie nog een lesje staatsrecht (hoger onderwijs) of maatschappijleer (middelbare school), namelijk over ‘de fundamentele democratische principes van de trias politica’. Want die zijn geschonden door het ‘actief interveniëren’ van de bewindsvrouw in een lopende rechtsprocedure. Tot slot wijst de motie erop dat dit des te meer belangrijk is in een periode dat het land een kritieke periode (lees: crisis) doormaakt.
De motie werd met 12 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Eduard Braam, het MFK-Statenlid dat momenteel bij het gerecht strijdt om weer ‘ministeriabel’ te worden en eerder deze week forse kritiek uitte richting de GMN-minister, was afwezig.
De motie van wantrouwen, die een hele stap verder gaat, haalde het niet. Het meest opvallende deel van de behandeling van deze motie van de oppositie was dat de fractie van regeringspartij PNP uit de Statenzaal was weggelopen. Vlak daarvoor hadden de Nashonal-parlementsleden nog actief deelgenomen, met grote woorden en met luide stem, maar bij de motie van wantrouwen gaven de ‘groene’ parlementariërs niet thuis. Daardoor hoefden ze niet ‘pro’ maar ook niet ‘contra’ te stemmen. Deze motie eindigde daarom in 5 stemmen voor en 8 tegen en werd daarmee afgewezen.
De ingediende motie van wantrouwen is qua inhoud een stuk heftiger. Hierin wordt gemeld dat minister Pietersz-Janga met haar actie de BZV zou hebben benadeeld voor 5,7 miljoen gulden, het bedrag dat de wegens wanbeleid veroordeelde ex-bestuurders van de stichting moeten ophoesten. Dit werd uiteindelijk voorkomen doordat de vereffenaars weigerden gevolg te geven aan de instructiebrief.
Hiermee is de bewindspersoon van GMN ook ‘in overtreding met de Landsverordening financieel beheer’, die aangeeft dat alleen de minister van Financiën bevoegd is tot het verlenen van zo’n miljoenenkwijtschelding. Een interventie, zoals vertoond, vereist een machtigings-Landsbesluit ondertekend door de gouverneur. Daarvoor is instemming nodig van de ministerraad, die echter geheel niet werd ingelicht.
De motie van wantrouwen van de oppositie spreekt zelfs van ‘corruptief gedrag’ die Pietersz-Janga volgens de indieners zou hebben vertoond.
Door het niet meestemmen van de weggelopen PNP’ers (4 zetels) en de afwezigheid van PAR-Statenlid Steven Croes, haalde deze vergaande motie het niet. Overigens deden beide eenmansfracties, Trabou pa Kòrsou (TPK) van Rennox Calmes en Kòrsou Esun Mihó (KEM) van Michelangelo Martines, geheel niet mee.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).