Soab: Discrepantie budget SVB en geleverde zorg

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het zorgbudget dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor 2021 aan het Curaçao Medical Center (CMC) heeft toegekend, strookt niet met de werkelijke omvang van de zorgprestaties die het ziekenhuis heeft geleverd. De SVB onderbouwt ook niet waarom het budget wel toereikend zou zijn.

CMCDat zijn de voorlopige bevindingen en conclusies na analyse van de cijfers door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) die minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) maandag deelde in een vergadering van de Staten. De SVB heeft het budget van het CMC voor 2021 bepaald op 185 miljoen gulden. ,,Dat is vijftig miljoen meer dan het Sint Elisabeth Hospitaal kreeg”, zegt Pietersz-Janga. Maar volgens de CMC-directie zou een kostendekkend budget voor dit jaar uitkomen op 227,3 miljoen gulden.
In hun voorlopige bevindingen ziet Soab als grootste probleem dat er onduidelijkheid is over wat de werkelijke zorgvraag nu is. Want de hoogte van het CMC-budget wordt bepaald op basis van een inschatting van de zorgprestaties per zorgtype en het daarbij behorende tarief. Op beide fronten gaat het mis. De tarieven die SVB gebruikt, zijn uit 2001 en lijken niet in overeenstemming met de zorg zoals die tegenwoordig wordt ingevuld. Maar ook ontbreekt een onderbouwing van de ingeschatte omvang van de zorgprestaties per zorgtype. Dat terwijl de inschatting van de SVB substantieel afwijkt van de daadwerkelijke omvang van de zorgvraag per zorgtype, zoals blijkt uit de cijfers van het CMC. Terwijl in de tijd van het Sint Elisabeth Hospitaal ook al sprake was van een dergelijke discrepantie, is er tot op heden geen onderzoek gedaan naar de werkelijke zorgvraag. Wat de overheidsaccountants betreft, moet er een eenduidige normering komen, waar SVB, het ziekenhuis en het ministerie van GMN bij betrokken zijn. Eén ding is duidelijk gebleken uit de cijfers die het CMC heeft aangeleverd: de zorgvraag is toegenomen en daarmee de druk op de tweedelijnszorg. Soab concludeert in hun voorlopige bevindingen dat er initiatieven nodig zijn om de eerstelijnszorg (door bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen) te versterken.
De regering-Pisas spant zich volgens de GMN-minister in om een duurzame oplossing te vinden voor een betaalbare zorg. Niet alleen voor het CMC, maar voor alle zorginstellingen op het eiland. Pietersz-Janga zei maandag de Nederlandse zorgautoriteit te hebben benaderd om, in samenwerking met de Curaçaose zorgautoriteit in oprichting, te werken aan de vaststelling van nieuwe tarieven. ,,Ten eerste voor het CMC, daarna voor het Advent Ziekenhuis en vervolgens voor alle zorgentiteiten”, aldus de minister. De zorgautoriteiten doen onderzoek naar de tarieven en de bedrijfsvoering van het CMC om een beter beeld te krijgen van de werkelijke uitgaven van het ziekenhuis. De kosten voor de zorg aan ongedocumenteerden en patiënten met covid vallen buiten het zorgbudget, benadrukt Pietersz-Janga. ,,Het budget is bedoeld voor het dekken van de kosten van patiënten die via de SVB zijn verzekerd.”
In een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer laat de CMC-directie op 12 juli dit jaar weten dat ‘ruim 85 procent van de bevolking van Curaçao is verzekerd via de basisverzekering ziektekosten (bvz)’. De inkomsten van het ziekenhuis zijn daarom ‘primair afkomstig uit het bvz-fonds’ dat wordt beheerd door de SVB. Het CMC begroot de kosten van zorg aan onverzekerden op 9,7 miljoen gulden voor de periode 15 november 2019 tot en met 7 juli 2021. Dat bedrag is tot en met september dit jaar opgelopen tot bijna 11 miljoen gulden. Die kosten zou de overheid moeten vergoeden.
Daarnaast noemt de CMC-directie in de brief aan de Tweede Kamer als een van ‘de randvoorwaarden voor een duurzame bedrijfsvoering’ de ondersteuning voor de gevolgen van Covid-19: 15,2 miljoen voor 2020 en 11,8 miljoen tot en met mei 2021.
Voor het CMC is er onlangs een oplossing voor de korte termijn gevonden met een voorschot van 4,1 miljoen gulden. Pietersz-Janga: ,,Met dat geld is de electieve zorg in november gegarandeerd.” Het geld is door de SVB aan het CMC overgemaakt op voorwaarde dat de ziekenhuisdirectie mee zou werken aan een analyse van de cijfers door Soab. ,,De directie van het CMC zegt alle gevraagde informatie te hebben ingediend, maar we hebben nog geen definitieve resultaten van de analyse van Soab gezien”, zei Pietersz-Janga maandag in de Staten. Op basis van de eindrapportage van de overheidsaccountants zal de regering bepalen of het voorschot terecht is toegekend en onder andere een beslissing nemen voor de maand december.
Ondertussen zoeken partijen naar een langetermijnoplossing voor de financiële problemen in de zorgsector. Zowel de CMC-directie als de SVB heeft voorstellen gedaan om de kosten van de ziekenhuiszorg te drukken. Pietersz-Janga noemde maandag vier adviezen van het CMC die samen een besparing van bijna vijftien miljoen gulden per jaar opleveren: samenwerking met Erasmus Medical Center & Alliance bij de inkoop van medicijnen (2 miljoen), heronderhandelen van contracten met leveranciers (1,8 miljoen), bezuiniging op laboratoriumkosten (6 miljoen) en verminderen van de kapitaaluitgaven door herfinanciering (5 miljoen). Ook de SVB heeft voorstellen gedaan voor een structurele oplossing, waaronder het optimaliseren van bedrijfsvoering en processen, een efficiencyonderzoek bij de ziekenhuizen, besluitvorming over de verdeling van zorg tussen het CMC en het Advent Ziekenhuis om inefficiëntie en doublures te voorkomen, concentratie van diagnostisch onderzoek in het ziekenhuis (dus niet bij de ofisina’s van medisch specialisten) en het versterken van de eerstelijnszorg.
Pietersz-Janga zegt dat de regering rekent op liquiditeitssteun van Nederland door de afspraken in het Landpakket na te komen. ,,Daarnaast denken we de uitgaven in de zorg te kunnen verlagen door zo veel mogelijk aandacht te schenken aan preventie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).