Met Richtlijnen ter invordering van belastingen meer transparantie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Financiënminister Javier Silvania (MFK) heeft gisteren de Richtlijnen ter invordering van belastingen getekend, waarmee onder voorwaarden ‘sanering’ wordt verleend van oude belastingaanslagen bij ‘betaling ineens’.

F01 Sanering bij betaling ineens grootDaarmee lost hij een belofte in, althans maakt hij een aankondiging waar. Want al in mei, toen Silvania nog niet was aangetreden, zei hij dat dit één van de eerste zaken zou zijn die hij als minister van het nieuwe kabinet-Pisas (MFK/PNP) zou doorvoeren. Doel is belastingachterstanden in te lopen en de lege Landskas van Curaçao zoveel mogelijk te spekken. Tegelijkertijd kunnen belastingschuldigen een beroep doen op sanering (lees: korting) ‘ter finale kwijting’ van de openstaande en achterstallige belastingverplichtingen.

In een tabel wordt toegelicht hoe de sanering plaatsvindt. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen schulden tot 100.000 gulden en een belastingschuld die méér is dan een ton. In het eerste geval bedraagt, bij betaling ineens van 60 procent, de sanering 40 procent. Dit loopt af naarmate minder ineens wordt betaald, want als de helft direct wordt voldaan, is de sanering 30 procent.

Heeft iemand meer dan een ton belastingschuld en betaalt hij in één keer 70 procent, dan heeft deze persoon/zaak recht op 30 procent sanering. Ook dit loopt af: 60 procent ineens voldoen levert een korting op van 25 procent.
Het betreft hier belastingaanslagen met een dagtekening van 31 december 2020 en ouder. ,,De betaling dient, na ondertekening van het verzoek tot sanering, terstond aan de Ontvanger te worden voldaan.” En: ,,Indien na de betaling ineens een schuld resteert, kan voor het restant een betalingsregeling worden getroffen voor een periode tot maximaal 48 maanden.”

De belastingschuldige zal afzien van zijn recht om in bezwaar en/of beroep te gaan en ingediende bezwaarschriften worden geacht te zijn ingetrokken. De sanering wordt overigens pas verleend op het moment dat de belastingschuldige voor een aaneengesloten periode van 48 maanden heeft voldaan aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen. ,,Hiermee wordt getracht belastingschuldigen te motiveren naar de toekomst toe wel te voldoen aan hun fiscale verplichtingen.”

De saneringsregeling geldt voor een periode van drie maanden. De termijn kan door de minister nog wel worden verlengd. De toelichting legt uit dat er eigenlijk niet eens zoveel nieuws onder de zon is. Gezien het belang van de invordering van belastingen voor de financiële huishouding van het Land, zo legt Silvania uit, zijn in het verleden al instructies gegeven. ,,Deze richtlijnen zijn echter intern beleid van de Ontvanger, waardoor er weinig transparantie bestaat voor belastingschuldigen.”

Het doel van de publicatie nu van ‘de reeds bestaande richtlijnen’ is om ‘uniformiteit en structuur te brengen in het invorderingsproces’. Hiermee wordt ook getracht de rechtszekerheid van de burger te waarborgen, aldus de bewindsman. ,,Door richtlijnen zullen de medewerkers van de Ontvanger het invorderingsproces voor alle belastingschuldigen, zonder aanziens des persoons, laten plaatsvinden.”

Controle zal minimaal een keer per maand plaatsvinden door de Stichting Overheidsaccountantsbureau Curaçao. Soab moet niet alleen controle uitvoeren op de juistheid en volledigheid van de cijfers, maar ook op naleving van de procedures. Soab heeft daartoe ‘onbelemmerde toegang’ tot alle relevante informatie en documentatie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).