Her-instemming met door Rhuggenaath getekende onderlinge regeling

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering-Pisas (MFK/PNP) heeft het parlement ‘vriendelijk doch dringend’ verzocht alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Curaçao voldoet aan de voorwaarden om de noodzakelijke liquiditeitssteun te ontvangen.

statenDaaronder valt ook het her-instemmen met de onderlinge regeling van eind oktober/begin november 2020, die Nederland was overeengekomen met het toenmalige kabinet-Rhuggenaath.
Hoewel het persbericht van de regering er niets over meldt, blijkt uit de brief aan Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) dat de ministerraad zelf nog geen groen licht heeft gegeven. Dat zou afgelopen vrijdag al moeten zijn gebeurd, zo kondigde Financiënminister Javier Silvania (MFK) aan tijdens een persconferentie. Dat gebeurt nu morgen, woensdag 30 juni.
Gisteren kreeg het parlement een brief van de regering, met daarin een update van de stand van zaken met betrekking tot de liquiditeitshulp vanuit Nederland. De Statenleden zijn geïnformeerd over de acties die de komende dagen vereist zijn, waardoor Curaçao in aanmerking komt voor de volgende tranche ter dekking van de ‘nijpende liquiditeitstekorten’ in het derde kwartaal. Het gaat om in totaal 168 miljoen gulden, te verdelen in een eerste deel van 75,5 miljoen waarna de resterende 92,5 miljoen als tweede deel volgt.
Verwezen wordt naar de recente besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 18 juni. ,,De voorwaarden voor de eerste deeltranche (van 75,5 miljoen, red.) betreffen onder meer de herbevestiging van de onderlinge regeling tussen Nederland en Curaçao,” schreef staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties vorige week.
Dat is een opdracht aan zowel de regering als het parlement in Willemstad. In het persbericht van het kabinet-Pisas wordt gesproken over de onderlinge regeling van 30 oktober 2020, maar vermoedelijk wordt gedoeld op 2 november 2020. Op 30 oktober stemde de RMR in Den Haag onder andere in met de beëindiging van het Groeiakkoord Curaçao, het aanpassen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) en het definitief bekrachtigen van de voorwaarden van de tweede tranche liquiditeitssteun in de Staten van Curaçao.
Ook stemde Curaçao er toen mee in om maximale transparantie te bieden en gehoor te geven aan alle verzoeken van het College financieel toezicht (Cft) omtrent informatieverstrekking met betrekking tot de overheidsentiteiten.

Behalve het her-instemmen met de onderlinge regeling die Rhuggenaath was aangegaan, is het een vereiste om de Landsverordeningen vast te stellen die zien op de verlaging van 25 procent op het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van Statenleden en van ministers.
De meeste actuele financiële cijfers en prognoses geven aan dat de situatie van de overheidsfinanciën binnenkort ‘delicaat’ zal zijn, waardoor het ontvangen van steunmiddelen ‘essentieel’ is, legt kabinet-Pisas de media uit. ,,Om die reden verzoekt de regering aan de Staten de nodige medewerking te verlenen, om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.”
In het parlement kan de regeringscoalitie rekenen op de steun van 13 van de 21 Statenleden; 9 van MFK en 4 van PNP. Er bestaat ook een goede kans dat (een deel van) de oppositie steun verleent; zoals PAR en MAN, die eerder zelf verantwoordelijk waren en hun handtekening zetten onder de afspraken van 2 november vorig jaar.
De toenmalige minister-president van Curaçao, Eugene Rhuggenaath (PAR) en Knops tekenden toen de overeenkomst die de regeringen van Curaçao en Nederland juridisch bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het Landspakket Curaçao.
Curaçao had in de Rijksministerraad van 30 oktober laten weten akkoord te gaan met de inhoud van het voorstel van de consensus-Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho). Onderdeel van de consensus-Rijkswet is het aangaan van het zogeheten Landspakket: een samenhangend pakket van maatregelen voor de korte termijn en structurele hervormingen voor de langere termijn die noodzakelijk zijn om Curaçao financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken.
Het tijdens de verkiezingscampagne door MFK en PNP verguisde Coho heeft ‘ten behoeve van het welzijn van de bevolking van Curaçao de taak ervoor te zorgen dat hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd, duurzaam houdbare overheidsfinanciën worden gerealiseerd en de weerbaarheid van de economie wordt versterkt’. Aruba en Sint Maarten konden eveneens toetreden en hebben dat na Curaçao ook gedaan. Intussen is het voorstel van de consensus-Rijkswet voorzien van advies van de Raad van State van het Koninkrijk en wil het demissionaire kabinet-Rutte in Nederland medewerking van de Caribische landen aan het zogeheten ‘nader rapport’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).