Nieuwe coalitie: Discussie financiering later, maar nu wel liquiditeit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aanstaande kabinet-Pisas wil het aan de ene kant nog niet hebben over geld van Nederland en de voorwaarden, anderzijds verlangt de nieuwe coalitie van de zittende demissionaire regering-Rhuggenaath wel dat deze de afspraken met Nederland nakomt.
geldkwestie,,Dit met het oogmerk op een volgende tranche liquiditeitssteun, waarmee een nieuwe regering enkele maanden vooruit zou kunnen.” Dat leest het Antilliaans Dagblad in de brief van 5 mei van Gilmar Pisas (MFK) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). Het betreft het schrijven waarop de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops afgelopen week in een ‘take it or leave it’-mail reageerde en waarover deze krant zaterdag berichtte.
Voor Knops en daarmee politiek Den Haag, want het beleid van de CDA-bewindsman van Koninkrijksrelaties kan in de Tweede Kamer op brede steun rekenen, is deelname aan de Rijkswet Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) ‘een voorwaarde voor het verkrijgen van steun vanuit Nederland’. De genoemde 5 mei-brief vanuit Willemstad staat echter opnieuw geheel in het teken van ‘het besluit’ van MFK en PNP om ‘het avontuur’ met Coho af te wijzen en in plaats daarvan ‘een beroep te doen op het IMF’.
Knops ziet weliswaar mogelijkheden om ‘binnen de context van de hervormingsentiteit’ nadere invulling te geven aan een rol van het IMF als ‘een partner’. Maar tegelijkertijd laat hij er ‘geen enkel misverstand over bestaan’ dat niet meedoen aan de gesprekken over de vormgeving van de consensus-Rijkswet Coho betekent dat de Nederlandse geldkraan dicht wordt gedraaid.
Discussies over de omvang van de financiële behoefte, de financieringsbronnen en modaliteiten zijn wat MFK/PNP betreft onderdeel van de financiële programmering - een ‘fund supported’-programma met het IMF - en pas later aan de orde.
,,Dat betekent dat nog niet vaststaat in hoeverre financiering nodig zal zijn van buiten Curaçao, laat staan dat reeds nu over daaraan te verbinden voorwaarden kan worden gesproken”, aldus Pisas en Larmonie. Zij willen de indruk wekken dat het zelfs nog helemaal niet vaststaat dat er geld vanuit Nederland moet komen: ,,Indien het zover zal komen dat ook een beroep wordt gedaan op Nederland, dan zullen eventuele daaraan te verbinden voorwaarden moeten passen in het structurele aanpassingsprogramma.”
Beide nieuwe Curaçaose politieke leiders lijken de druk van de liquiditeitstekorten al wel te voelen, zo blijkt uit de passage in de brief van 5 mei waarin wordt ‘herhaald’ dat het demissionaire kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN) erop is gewezen dat alle lopende afspraken over het (aan het Coho verbonden, red.) Landspakket en de liquiditeitssteun ‘ook inderdaad moeten worden nagekomen’. Dit om te voorkomen dat de MFK/PNP-regering aantreedt met een lege kas.
Beoogd premier Pisas wil namelijk wel ‘enkele maanden vooruit kunnen’, meldt het schrijven, in afwachting van de opstart van het traject van financiële programmering naar het recept van IMF.
De nieuwe coalitie gaat er daarom vanuit dat, ‘gezien het belang dat wij allemaal binnen het Koninkrijk hechten aan rechtsstatelijkheid’, niets in de weg staat voor het beschikbaar komen van de volgende financiële tranche.
Knops gaat in zijn brief niet in op wat van Rhuggenaath al dan niet wordt verwacht, maar geeft in plaats daarvan aan dat het niet participeren aan de gesprekken over het nader rapport Coho inhoudt dat ‘ook de steun vanuit Nederland aan Curaçao vervalt’.
In dat geval niet alleen geen liquiditeitssteun (voornamelijk begrotingssteun, red.) meer, maar ook geen Nederlands geld voor investeringen in onderwijs en economie van Curaçao. En daarnaast moet dan over minder dan een jaar, al in april 2022, bijna 670 miljoen gulden aan liquiditeitsleningen (verstrekt in verband met de coronacrisis) en alle andere pre-coronaschulden aan Nederland direct worden terugbetaald.
Met de lege Curaçaose overheidskas en met de gerealiseerde en geprojecteerde overheidstekorten van de afgelopen jaren en ook de komende jaren, lijkt dit laatste een onmogelijke opgave voor MFK/PNP.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.