Rekenkamer: Negen stichtingen ontvingen onrechtmatig geld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit de jaarrekening 2019 is gebleken dat voor 256,8 miljoen gulden is uitgekeerd aan subsidies aan negen stichtingen waarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt.

F02 Subsidiebeleid nog niet op orde newDat staat in het onlangs uitgegeven rechtmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC). De ARC stelt dat het belangrijk is verbeteringen aan te brengen in het subsidiebeleid. Ook in het Landspakket wordt dit punt aangekaart. En de ARC wijst erop dat het verbeteren van het financieel beheer volgens het Landspakket en de uitvoeringsagenda achterloopt op schema. ,,De uitvoeringsagenda is niet vrijblijvend”, zo merkt de ARC op. Een van de onderdelen in het Landspakket gaat over het verlenen van subsidies. ,,Hierin staat onder meer opgenomen dat in februari/medio maart 2021 de volgende mijlpaalresultaten worden beoogd omtrent de subsidies: een vastgesteld plan van aanpak, een samengesteld team en uitgevoerde interviews. De maatregel betreft onder andere het bepalen of het subsidiebeleid, de uitvoering en de bestaande subsidierelaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, legitimiteit, effectiviteit en efficiency.”

De ARC citeert vervolgens een brief van 26 maart 2021 van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops waarin hij meldt dat ‘de uitvoering van de afspraken in de uitvoeringsagenda meer tijd kostte dan voorzien’. ,,De deadlines van maatregelen zijn aangepast of doorgeschoven naar de tweede uitvoeringsagenda”, zo voert Knops aan. En specifiek ten aanzien van het subsidiebeleid: ,,Er staat opgenomen dat het plan van aanpak voor optimalisatie van het subsidiebeleid in de afrondende fase is.”

De regering in reactie op het ARC-rapport: ,,De regering geeft aan dat de Rekenkamer slechts aandacht besteedt aan de vertragingen. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van versterking van de financiële functies, de niet-belastinginkomsten en subsidies. De regering wil graag dat ook dit gegeven in het rapport wordt benoemd. Het Land heeft een ontwerp-Landsbesluit subsidie opgesteld die qua uitvoerbaarheid eenvoudiger zal zijn waardoor de aangegeven bevindingen opgelost zullen worden. De verwachting is dat deze nieuwe wet in de tweede helft van 2021 afgerond zal zijn.”

Naast de negen stichtingen is ook 39,2 miljoen gulden aan overdrachten betaald aan twee instellingen zonder de onderliggende overeenkomsten. De overdrachten zijn uitgegeven door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor 9,1 miljoen gulden en Economische Ontwikkeling voor 30,1 miljoen gulden. Ook is gebleken dat een ambtenaar betalingen heeft gedaan terwijl hij of zij daar niet toe gerechtigd was omdat deze niet aangewezen is als zogenoemde betalingsordonnateur.

De meeste onrechtmatig uitgegeven subsidies zijn afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), te weten 204 miljoen gulden.

Een ander voorbeeld is het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Daarover staat in het rapport: ,,Betaling aan Sehos in het kader van uitbetaling van kosten van arts-assistenten en liquiditeitsproblemen van Sehos is als een subsidie verantwoord. Echter ontbreekt de wettelijk grondslag hiervoor.”

De ARC constateert: ,,Omdat er geen subsidiebeschikkingen zijn opgesteld is het risico hoog dat deze subsidiegelden voor andere doelen worden aangewend. Als de beschikkingen niet worden opgesteld ontbreken ook de normen om te kunnen toetsen of de subsidies rechtmatig zijn besteed.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).