Zowel Statenleden als ministers gaan erop vooruit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten behandelen in een centrale commissievergadering woensdag twee landsverordeningen over de salarissen van Statenleden en ministers.

salpoliticidushiHet gaat om de Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten en de Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers. Zowel de Statenleden als de ministers gaan erop vooruit.
De Raad van Advies (RvA) is het niet eens met de koppeling van het salaris van de Statenleden aan de hoogste ambtenarenschaal (18), maar de regering zet de plannen toch door met enig voorbehoud omdat de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) aangevoerd heeft dat zolang de openbare financiën het niet toelaten schaal 18 niet aan Statenleden toegekend kan worden. ,,In de kortingsmaatregelen die de Statenleden hebben toegepast naar aanleiding van de steun uit Nederland is bepaald dat de zij in schaal 17 blijven. De korting kan losgelaten worden door middel van een landsbesluit dat pas na 1 juli 2021 en na evaluatie tot stand mag komen”, zo wordt door WJZ uitgelegd.
De korting op de arbeidsvoorwaarden - opgelegd door Nederland die hier miljoenen liquiditeitssteun tegenoverstelt om de coronacrisis het hoofd te bieden - is van tijdelijke aard, zo wordt in de toelichting bij de landsverordening nog eens onderstreept. Maar, zoals gesteld, de korting kan alleen beëindigd worden als dit zich verhoudt met de staat van de openbare financiën. En: ,,Een verbetering van de openbare financiën in een enkel begrotingjaar, is onvoldoende grondslag voor het beëindigen van de korting.” Ook aspecten van pensioen en de nieuw in te voegen kindertoelage worden in de nieuwe landsverordening gelijkgetrokken tussen ambtenaren en Statenleden. Ten aanzien van het hogere pensioenopbouwpercentage stelt de regering: ,,De regering acht het nog steeds gerechtvaardigd om, zowel vanwege het politieke risico als vanwege de aantrekkelijkheid en het aanzien van het politieke ambt, eerder genoemd opbouwpercentage (van 3 procent, red.) hoger te stellen dan bij andere pensioenregelingen.”
De RvA raadt het dus af om het salaris van Statenleden te koppelen aan de bezoldiging van ambtenaren. De regering vindt echter dat dit systeem al sinds 10 oktober 2010 zo gehanteerd wordt en dat het hier gaat om een wettelijke verankering en verhoging van de salarisschaal zoals voorgesteld door een speciale commissie die zich over dit vraagstuk boog. ,,Het koppelen van de bezoldiging aan de hoogste ambtenarenschaal is een duidelijke en objectieve formule, waardoor het geheel van het systeem van compensatie in alle takken van het openbaar bestuur met elkaar samenhangt en in balans is”, aldus de reactie.
Wordt de verhoging doorgevoerd voor de Statenleden, dan blijkt uit cijfers van de regering dat de uitgaven in 2021 aan salariskosten voor Statenleden hoger zijn dan de begroting van 2020. De oorspronkelijke begroting van 2020 voor het salaris van Statenleden bedroeg ruim 4 miljoen gulden. Zou de korting als gevolg van de afspraken met Nederland voor het hele jaar 2021 worden doorgevoerd, dan komt de begroting uit op een kleine 3,6 miljoen gulden, maar met de doorgevoerde schaalverhoging op ruim 4,1 miljoen gulden. Hoger dus dan de begroting van 2020. Geldt de verhoging vervolgens voor het hele jaar 2022, dan komt dit uit op ruim 4,6 miljoen gulden.


Ministers meer in 2022
Met de Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers gaan de salarissen ook omhoog. Tussen 2019 en 2020 is er een verlaging te zien als gevolg van de 25 procent korting die werd geïntroduceerd naar aanleiding van de solidariteitsmaatregelen in verband met de coronacrisis. Maar na 2021 stijgen de salarissen weer, weliswaar nog net onder het niveau van 2019 maar in 2022 schieten de salarissen omhoog. Zo verdient de minister-president in 2021 ruim 244.000 gulden per jaar en in 2022 bijna 290.000 gulden. De Gevolmachtigde minister zit op ruim 251.000 gulden per jaar in 2021 en op ruim 296.000 gulden in 2022. Salarissen voor ministers zijn in 2021 begroot op ruim 1,9 miljoen gulden en in 2022 ruim 2,3 miljoen gulden per jaar. De Memorie van Toelichting (MvT) gaat vooral uitvoerig in op de status van de Gevolmachtigde minister die vanwege zijn functie, status en leven in Nederland een hoger salaris nodig heeft. ,,Bij een functie van een dergelijke statuur en verantwoordelijkheid hoort een passende bezoldiging, zoals dat vanaf het ontstaan van het land de Nederlandse Antillen ook altijd is erkend”, zo wordt aangevoerd.
Het maandelijkse salaris van de ministers is gelijk aan de hoogste ambtenarenschaal vermeerderd met 25 procent. De ministers krijgen verder een representatietoelage van 2.750 (premier) en 2.650 gulden bruto per maand. Verder heeft een minister aanspraak op een vakantie-uitkering van 6 procent op het inkomen, voor elke kalendermaand of de helft of meer daarvan waarin het ambt wordt verricht. Een minister heeft per kalenderjaar recht op een vakantie van dertig werkdagen met behoud van volledig inkomen. En lukt het de minister niet om het aantal vakantiedagen op te nemen, dan mogen die dagen in het daaropvolgende jaar meegenomen worden, maar vervallen de dagen in het tweede jaar daarna.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).