SER onderschrijft initiatiefwetsvoorstel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) is het eens met het initiatiefwetsvoorstel van de MAN om de leeftijd waarop het volledige minimumloon verdiend kan worden te verlagen naar 18 jaar.

minimumoonOp dit moment is het zo dat het minimumloon geldt vanaf 21 jaar en dat de leeftijden daaronder een percentage van het minimumloon mogen verdienen. Het advies: ,,De SER is van mening dat elke jongere vanaf 18 jaar een volwaardig minimumuurloon moet verdienen. Daarna zou een 16- en 17-jarige 75 procent van het minimumloon kunnen krijgen om hen te stimuleren zoveel mogelijk hun opleidingen af te ronden.” Wel vraagt de SER zich af in hoeverre de bepleite leeftijdsverlaging direct dan wel indirect van invloed is op de jeugdwerkloosheid en of dit een effectief instrument is tegen jeugdwerkloosheid. De SER erkent dat die correlatie niet wetenschappelijk is bewezen, althans nog niet en pleit dan ook voor het doen van (wetenschappelijk) onderzoek, mogelijk gefinancierd vanuit het Landspakket.

Het onderzoek zou zich moeten richten op de relatie tussen prestatie en beloning van jongeren tussen de 16 en 21 jaar op de Curaçaose arbeidsmarkt en op de arbeidsparticipatie in het algemeen van jongeren. SER: ,,De initiatiefnemers zouden bij de regering kunnen nagaan of en zo ja op welke manier concrete invulling zou kunnen worden gegeven aan een wetenschappelijke benadering van het thema en of er in het kader van het Landspakket Curaçao ruimte is voor financiering van bedoelde onderzoeken onder de in het Landspakket overeengekomen hervormingsmaatregelen met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.” Want, zo wordt verder aangevoerd: ,,Een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is het beste middel tegen jeugdwerkloosheid.”

De SER meldt verder dat het orgaan in 2017 zelf al in een initiatiefadvies over het beleidsthema minimumlonen heeft voorgesteld om een herevaluatie uit te (laten) voeren van de regelgeving omtrent het jeugdminimumloon. De SER vindt dat de initiatiefnemers in de toelichting naar dit eerdere advies kunnen verwijzen. Wat de SER overigens steekt is dat op het advies uit 2017 nooit follow-up is gekomen van de regering. Niet dat de initiatiefnemers daar nu iets aan kunnen doen, maar in de functie van Statenlid kan de regering daar wel naar gevraagd worden, zo oppert de SER. En dat geldt voor meer over dit thema gedane aanbevelingen. Zo wordt verwezen naar een advies van de Raad van Advies (RvA) van 1993. ,,In het toenmalige advies van de RvA is voorgesteld de leeftijd waarop het recht op het volledige wettelijk minimumloon ontstaat vast te stellen op 18 jaar in plaats van op 21”, zo memoreert de SER. Het adviesorgaan vindt ook dat kinderen en jongeren beneden de 18 jaar in beginsel niet mogen werken; zij moeten op school zitten. De leeftijd van 18 jaar wordt door de indieners gekoppeld aan de leerplicht die geldt tot en met 18 jaar. En, zo voert de SER aan: ,,Steun wordt eveneens gevonden in internationale mensenrechteninstrumenten die in de regel uitgaan van 18 jaar als grens tussen minder- en meerderjarigheid.”

In 2016-2017 geeft de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) geconcludeerd dat het toezicht op de leerplicht ‘van overheidswege op nagenoeg alle fronten tekortschiet waardoor van effectieve handhaving absoluut geen sprake is’. De SER weet niet of de regering wat heeft gedaan met de aanbevelingen van de ARC in die tijd. Ook hier kunnen de indieners van het huidige initiatiefontwerp gerichte vragen over stellen aan de verantwoordelijke minister(s). Met betrekking tot de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verwijst de SER naar een advies van augustus 2018 op een initiatiefontwerplandsverordening van de PAR-fractie in de Staten. ,,In dat advies wordt de instelling van een permanent strategisch adviescollege, genaamd Raad voor Toekomst van Werk en Educatie (TWE) bepleit, dat onder meer trends analyseert in de vraag naar arbeid op de lokale en internationale arbeidsmarkt en trends in het onderwijs en deze vertaalt naar gericht advies omtrent onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.” Maar ook hier vraagt de SER zich af of en in hoeverre de PAR-fractie dit voorstel heeft voortgezet. Daar kunnen de indieners van het initiatiefontwerp nadere inlichtingen over inwinnen bij hun collega’s van de PAR-fractie in de Staten, aldus de SER.

In 2016 is in het kader van het Actieprogramma Jeugd- en Jongerenontwikkeling, onder aansturing van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling, waarin relevante ministeries, vakbonden, bedrijfsleven en ngo’s participeerden, een aanvang gemaakt met het inventariseren van het feitelijke aanbod van leer-werktrajecten waarmee vooral de kwetsbare groep jongeren begeleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt. ,,Het resultaat van deze inventarisatie is verwerkt in de notitie ‘Desaroyo di Hubentut; ban krea nos futuro’ van februari 2017 waarin tevens concrete follow-upacties worden aanbevolen”, aldus de SER. Maar het is dit instituut niet duidelijk of hier follow-up aan gegeven is. ,,De initiatiefnemers wordt in overweging gegeven hierover nadere opheldering te vragen bij de regering.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).