Er was al een wet in 2015 en in 2016 een Akuerdo

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Staten is een landsverordening ingediend over de maximering van het salaris van directeuren van de overheids-nv’s (ONV’s) en -stichtingen. Uit een toegevoegde lijst blijkt dat het om 73 entiteiten gaat en dat het maximale salaris is vastgesteld op 260.000 gulden bruto per jaar, 130 procent van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van Curaçao.

F03 Maximaal loon top ONVsDe salarisnorm was al per Ministeriële Beschikking (MB) ingesteld, maar wordt nu door de Landsverordening afdwingbaar gemaakt, zo wordt in de Memorie van Toelichting (MvT) uitgelegd.

Hoewel met deze landsverordening wordt voldaan aan de afspraken met Nederland voor de lening van de tweede tranche liquiditeitssteun in verband met de coronapandemie, blijkt uit de MvT dat er al in september 2015 bij de Staten een dergelijke landsverordening was ingediend. Dit ontwerp is zelfs op 17 augustus 2016 door de Staten van Curaçao goedgekeurd. De bekrachtiging van de landsverordening is toentertijd echter aangehouden omdat de vakbonden een landelijke staking uitriepen op 15 september 2016 en er daarna een dialoog is gevoerd tussen de overheid, de actievoerende vakbonden, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en de Kamer van Koophandel (KvK). Dit leidde begin december 2016 tot het convenant ‘Akuerdo Kòrsou ta Avansá’, waarin afgesproken werd de goedgekeurde landsverordening te wijzigen. Maar, zo staat vervolgens in de MvT: ,,Anno 2020 zijn de afspraken tussen partijen, zoals neergelegd in de Akuerdo Kòrsou ta Avansá nog niet in een landsverordening vastgelegd. Wel heeft de minister van Financiën op 13 mei 2020 een MB gepubliceerd om de personeelslasten van overheidsgelieerde entiteiten te optimaliseren. Die MB was nodig om te kunnen voldoen aan de Nederlandse voorwaarden om de zogenoemde coronasteun te ontvangen.” Het maximum voor het inkomen van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten was in de Akuerdo 290.000 gulden en werd in de MB verlaagd naar 256.000 gulden. In de nieuwe landsverordening is dit bedrag afgerond op 260.000 gulden.

In de MvT wordt vermeld dat de nieuwe Landsverordening enigszins afwijkt van de MB en van de afspraken in de Akuerdo. Een van de verschillen is dat er niet gedifferentieerd kan worden in het maximuminkomen op basis van bijvoorbeeld de omzet of begroting van de overheidsgelieerde entiteit. ,,Het maximum mag dus niet overschreden worden”, zo wordt er nog eens duidelijk aan toegevoegd.

Ook de reis- en verblijfkosten zijn enigszins aangepast in vergelijking met de MB en verhoogd van een vergoeding van de hotelkosten van maximaal 200 dollar/euro naar 300 dollar/euro. Deze verhoging wordt in de MvT uitgelegd. Daarin staat dat topfunctionarissen in centraal gelegen hotels moeten kunnen overnachten omdat de reizen kort zijn en puur zakelijk en dat die hotels duurder zijn dan andere hotels en al gauw een bedrag van 260 dollar vragen per nacht.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Akuerdo is er een indexeringsbepaling opgenomen in de Landsverordening, maar om tegelijkertijd aan de afspraken te voldoen met Nederland wordt het tijdstip van invoering van de indexering bij landsbesluit geregeld.

De regering benadrukt in de MvT nogmaals dat echt getracht is om zoveel mogelijk aan te sluiten is bij de Akuerdo. Toch zijn niet alle Akuerdo-afspraken verwerkt in de Landsverordening. ,,Gekozen is om de afspraken zoals neergelegd in de Akuerdo Kòrsou ta Avansá’ in tranches te realiseren, omdat de maximering van de bezoldiging met de nodige spoed bij Landsverordening geformaliseerd dient te worden, teneinde in aanmerking te kunnen komen voor liquiditeitssteun”, zo wordt uitgelegd.

Naast de maximering van de salarissen van directeuren regelt de Landsverordening ook de inkorting op arbeidsvoorwaarden met 12,5 procent van personeel van de overheidsgelieerde entiteiten. De MvT legt uit dat dit voor ambtenaren al geregeld is, maar nog niet voor het personeel van de overheidsgelieerde entiteiten. ,,De overheidsgelieerde entiteiten zijn reeds aangeschreven en in kennis gesteld van de noodzaak om vanuit solidariteitsprincipe de bedoelde inkorting door te voeren. De inkorting geldt voor personeel en directeuren”, aldus de regering.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).