Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) is van oordeel dat de uitgaven van het Land Curaçao in begrotingsjaar 2021 en daarmee ook het tekort voor dit jaar voor een aantal posten naar beneden dienen te worden bijgesteld.

gradusZo laat Collegevoorzitter Raymond Gradus aan minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) weten op basis van de beschikbare informatie. Zoals deze krant zaterdag berichtte komt het tekort op de gewone dienst nu uit op 822 miljoen gulden.
,,De lasten voor goederen en diensten dienen te worden teruggebracht op basis van de realisatie in 2020 of een stijging dient voldoende te worden toegelicht en elders te worden gecompenseerd”, staat er in de brief aan de bewindsman van Financiën.
Ook is het nog onduidelijk hoe de korting op de arbeidsvoorwaarden doorwerkt naar alle overheidsentiteiten. Dat is ‘inclusief de premie-gefinancierde sector’. Aldus Gradus. Zijn brief werd onlangs gepubliceerd op de website van het Cft.
De begrote storting in het zogeheten Schommelfonds van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2021 van 88 miljoen is ‘onvoldoende’, zo becijfert het College, als de carensdagen niet op korte termijn verlengd worden en er geen aanvullende efficiencymaatregelen worden getroffen in de gezondheidszorg.
De carensdagen zijn de eerste dagen dat een werknemer ziek wordt en thuisblijft. Deze zouden voor rekening van de werkgever moeten komen, waardoor de SVB op de uitgaven kan besparen; echter met hogere werkgeverslasten tot gevolg.
,,Het Cft gaat er vanuit dat deze besparingsmaatregelen - of andere mitigerende maatregelen - zo snel als mogelijk worden geïmplementeerd, zodat een verdere bijstorting niet noodzakelijk is”, schrijft de voorzitter van de financiële toezichthouder.

Wat de zorgkosten betreft merkt het Cft nog op: ,,Overigens is inmiddels op basis van de second opinion Curaçao Medical Center (CMC) door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) duidelijk dat de extra lasten als gevolg van ingebruikname van het CMC voor het land 74 miljoen gulden bedragen.” Het Cft zal op korte termijn nog reageren op de second opinion door CMC/HNO. ,,Deze extra lasten dienen geheel door besparingen in de zorg te worden gedekt.”
De ‘kapitaaldienst voor 2021 is sluitend’, geeft Gradus aan. Dat is iets anders dan wat minister Gijsbertha eerder verklaarde over de begroting van dit dienstjaar: de gewone dienst vertoont weliswaar een tekort, maar dit wordt volgens de bewindsman volledig gedekt door een surplus op de kapitaaldienst, waardoor Curaçao ‘een sluitende begroting heeft’.
,,Op de kapitaaldienst zijn niet enkel noodzakelijke vervangingsinvesteringen en investeringen die gepaard gaan met het hervormingstraject, zoals overeengekomen in het Landspakket, opgenomen. Daardoor kunnen de begrote investeringen neerwaarts worden bijgesteld. Totdat dit is gebeurd, plaatst het Cft een voorbehoud bij de kapitaaldienst.”
De rentelastnorm wordt niet overschreden waardoor wel wordt voldaan aan dit deel van de Rijkswet financieel toezicht (Rft), meldt de brief van Gradus.

Aanbevelingen van Cft
Op basis van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) doet het Cft minister Gijsbertha een aantal ‘aanbevelingen’. De bewindsman krijgt het volgende huiswerk te doen:
• Voorzie de begrote belastingbaten van een toereikende toelichting ten aanzien van de gehanteerde uitgangspunten. Ga hierbij uit van het realisatieniveau van 2020 en pas daarop de meest recente groeiraming van het IMF toe;
• Voorzie de baten die voortkomen uit de invoering van de abb (algemene bestedingsbelasting) van een toereikende toelichting. Geef daarbij aan hoe de regeling eruit zal gaan zien en hoe dit leidt tot de begrote baten;
• Stel de begrote lasten voor Covid-19-steunmaatregelen neerwaarts bij, in lijn met de realisatie in 2020. Houd rekening met de afbouw van het steunpakket in de tweede helft 2021;
• Stel de begrote lasten voor goederen en diensten neerwaarts bij, in lijn met de realisatie in 2020;
• Implementeer zo spoedig mogelijk de verlenging van de carensdagen en de efficiëntiemaatregelen in de zorg;
• Geef aan hoe de korting op arbeidsvoorwaarden wordt toegepast op alle overheidsentiteiten en op welke wijze er invulling is gegeven aan de maximering van de salarissen van topfunctionarissen;
• Verwerk in een begrotingswijziging de (meerjarige) financiële uitwerking van het Landspakket en licht deze toe. Indien er extra uitgaven noodzakelijk zijn, vraag het Cft daarvoor compensatie aan te dragen;
• Beperk de kapitaaldienst tot noodzakelijke vervangingsinvesteringen en investeringen die gepaard gaan met het hervormingstraject zoals overeengekomen in het Landspakket. Regulier onderhoud dient onderdeel te zijn van de gewone dienst;
• Voeg in de volgende begrotingswijziging een toelichting toe over mogelijke financiële risico’s ten aanzien van overheidsvennootschappen en hoe deze risico’s indien nodig in de begroting worden afgedekt;
• Verwerk in de volgende begrotingswijziging de afwikkeling van het Girobankdossier.
Het Cft verzocht Gijsbertha conform de Rft binnen veertien dagen om een reactie waarin de minister aangeeft hoe Curaçao invulling geeft aan deze aanbevelingen. Dit had al op 4 februari moeten zijn gebeurd. Het antwoord van de bewindsman van Financiën is nog niet openbaar gemaakt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).