Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Uit de regeringscijfers valt op te maken dat de bijstandsaanvragen op Curaçao na maart 2020 - toen de coronacrisis losbarstte - met meer dan 40 procent zijn gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar.

onderstand,,De regering is zich ervan bewust dat de Covid-19-crisis een grote en negatieve impact heeft op de lokale arbeidsmarkt en vervolgens op het bijstandsbestand van de overheid (ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn)”, schrijft het kabinet-Rhuggenaath.

De Raad van Advies (RvA) merkt op dat de tabel ‘Sociale zekerheid’ van de Nota van Financiën het begrote bedrag voor de post ‘Onderstand & Noodvoorziening’ voor het dienstjaar 2021 een daling laat zien ten opzichte van de projectie voor het dienstjaar 2020 en ook de realisatie in het dienstjaar 2019. ,,De raad vindt deze daling niet realistisch tegen de huidige financieel- economische achtergrond”, schrijft de RvA.

Daarnaast is in het hoofdstuk ‘ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn’ (SOAW) van de Memorie van Toelichting (MvT) te lezen dat, indien er buiten de begroting van het ministerie geen middelen kunnen worden gereserveerd en Curaçao voor een onvoorziene periode staat als gevolg van de Covid-19-crisis, rekening dient te worden gehouden met een significante groei in het aantal bijstandsgerechtigden.

In dat geval zal het bedrag dat op de bovengenoemde begrotingspost staat niet toereikend zijn. Het benodigde bedrag zou uitkomen op 73 miljoen gulden, het uitgangspunt hierbij is dat ongeveer 12.000 à 15.000 personen onder de categorie baanverliezers zullen komen te vallen. Het ministerie van SOAW stelt dan ook voor een Solidariteitsfonds voor baanverliezers op te zetten, zoals de Commissie Noodfonds heeft aanbevolen.

De RvA heeft uit de ontwerpbegroting 2021 echter niet kunnen opmaken dat er een voorziening wordt getroffen om een tegenvallende ontwikkeling op de arbeidsmarkt op te vangen. ,,Evenmin kan uit de ontwerpbegroting 2021 dan wel de MvT worden opgemaakt dat er een arbeidsmarktbeleid wordt geïmplementeerd, met het doel zoveel als mogelijk arbeidsplaatsen te creëren voor bedoelde baanverliezers.”

Aangezien het de verwachting is dat de arbeidsmarkt zal verslechteren vanwege de aanhoudende Covid-19-crisis adviseert de raad de regering in de Nota van Financiën aan te geven op welke wijze de verwachte groei in het aantal bijstandsgerechtigden financieel zal worden opgevangen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).