Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Zoals bij veel bedrijven en instellingen overheerst ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de onzekerheid over de toekomst. Door Covid-19 staan alle verwachtingen voor 2020 op losse schroeven.

svbIn de toelichting van de directie bij de Jaarrekening 2019 wordt uitgegaan van een somber scenario waarbij de premie-inkomsten sterk zullen dalen. Dit ‘zal op korte termijn leiden tot liquiditeitsproblemen bij de SVB en noopt tot het aanwenden van de wettelijke reserves’, schrijft de directie onder het kopje ‘Vooruitzichten’.

De premie-inkomsten waren ook voor het coronavirus toesloeg al gedaald door de slechte economische situatie op Curaçao. Voorspellingen voor de rest van 2020 zijn moeilijk, schrijft de directie, omdat niet zeker is hoe Covid-19 zich verder ontwikkelt. De SVB houdt rekening met economische ontwrichting in de regio en aanzienlijke tekorten op de balans.

,,De directie van de SVB verwacht vooralsnog een significante daling van de premieopbrengsten over het volledige jaar 2020. Mede op basis van het voorgaande wordt voorlopig geprojecteerd dat de SVB per ultimo 2020 een significant negatief totaal vermogen zal hebben.” De wettelijke reserves moeten die tekorten compenseren.

De reserves kunnen alleen worden aangesproken in het geval van calamiteiten. De SVB-directie kwalificeert de Covid-19-pandemie als een dergelijke crisis. Maar daarbij wordt direct aangetekend dat de SVB al aanzienlijke vorderingen heeft op de overheid, waardoor ‘de Bank het (volledige) bedrag van de wettelijke reserves niet op korte termijn in liquide middelen beschikbaar heeft, tenzij het Land aan die vorderingen voldoet’.

Daarbij komt ook nog dat de beleggingen minder waard kunnen worden doordat de beurskoersen onder invloed van Covid-19 dalen. Omdat het Land Curaçao volgens de wet garant staat voor de tekorten gaat de directie er toch vanuit dat de continuïteit bij de SVB ook in 2020 gewaarborgd is. ,,Dit neemt echter niet weg dat de betaalbaarheid van de wettelijk toebedeelde taken op nationaal niveau wel geadresseerd dient te worden”, aldus de directie in een slotconclusie.

De SVB maakt zich in het verslag hard voor een wetswijziging waardoor kort ziekteverzuim ten laste komt van de werkgever en werknemer. Vaak is dit ziekteverzuim niet te herleiden tot medische oorzaken, aldus de directie. Het vanaf de eerste ziektedag uitkeren van loonderving door de SVB geeft een verkeerde prikkel. Voor deze wetswijziging is een uitgewerkt voorstel aan de regering gepresenteerd.

De SVB-directie is tevreden over de uitwerking van de basisverzekering (BZV), die vanaf 2013 is ingevoerd. Beheersing van de ziektekosten is daardoor eenvoudiger. Op dit moment wordt dit streven wel doorkruist door de hogere operationele kosten die gepaard gaan met het Curaçao Medical Center (CMC) in vergelijking met het oude Sehos.

Dit ondanks de maatregelen die deels samen met het CMC zijn genomen, zoals de integratie van medisch specialisten, een verandering van het honoreringsstelsel en kostenbeheersing op het gebied van medicijnen en bij medische uitzendingen. De implementatie moet in 2020 en 2021 plaatsvinden. Bij het AOV-fonds is de situatie aanzienlijk verslechterd in 2019.

Weliswaar daalden de uitkeringen met 10,3 miljoen gulden, ook de premieopbrengst ging omlaag met 2,5 miljoen. Daarbij komt een 15 miljoen gulden lagere overheidsbijdrage. ,,De voortschrijdende vergrijzing en het afnemende premiedraagvlak blijven aandachtspunten. Zonder een redelijke economische groei waarbij de premiebasis vergroot wordt, zal het resultaat negatief blijven.” Lagere uitkeringen liggen in het verschiet als economische groei de komende jaren uitblijft.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).