Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Per 31 december 2019 heeft APC Groep (Algemeen Pensioenfonds Curaçao) nog een vordering van 55,2 miljoen gulden op Girobank. apcZo leest het Antilliaans Dagblad in het onlangs uitgebrachte APC-jaarverslag over 2019. De geconsolideerde balans vertoont genoemde vordering van, om precies te zijn, 55.189.000 per einde boekjaar 2019. Vervolgens meldt de geconsolideerde staat van baten en lasten van APC over 2019 een ‘bijzondere waardevermindering Girobank’ van eveneens bijna 55,2 miljoen. In zijn controleverklaring van 26 juni jongstleden gaat de externe accountant van APC, Ernst & Young Accountants (EY), hier ook op in. De controleverklaring bevat namelijk ook een sectie ‘Waardering van deposito’s en liquide middelen geplaatst bij Girobank nv’, waarbij de accountant de aandacht vestigt op de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. Daarin is onder meer opgenomen wat de risico’s kunnen betekenen voor waardering.

De Girobanksituatie had hiermee ook een impact op de liquide middelen van APC Groep. Zo bedroeg de eindstand liquide middelen (inclusief de rekeningcourantverhouding met Girobank) 306,1 miljoen. Na de ‘reclassificatie’ voor ruim 55,4 miljoen, kwam de eindstand liquide middelen van APC uit op 250,7 miljoen. Vlak voor het eind van het boekjaar kwame n de problemen bij de Girobank in een stroomversnelling. De Centrale Bank CBCS heeft op 10 december alle fondsen boven de 10.000 gulden bevroren. Over bedragen die na het instellen van het moratorium werden gestort, heeft de klant wel de vrije beschikking. De situatie bij Girobank is van invloed op het resultaat van APC. Het jaarverslag van het pensioenfonds meldt: ,,Het beleggingsrendement op de binnenlandse portefeuille bedroeg 3,1 procent en is lager ten opzichte van het behaald rendement in 2018 (5,4 procent) als gevolg van de economische malaise waarin het Land verkeert, alsook de verwerkte bijzondere waardevermindering op de deposito’s van Girobank nv.”

Beleggen in het binnenland was in 2019 überhaupt ‘wederom een uitdaging’ voor APC als gevolg van de verdere contractie van de economie. Met uitzondering van de toeristische sector hadden de meeste sectoren een moeilijk jaar. Het uitblijven van een oplossing voor de raffinaderij speelde een grote rol hierbij.

De beleggingsportefeuille binnenland is geconcentreerd in vastrentende titels. Gedurende het verslagjaar is de leningenportefeuille toegenomen met nieuwe leningen en herfinancieringen tegen lagere rentepercentages. Daarnaast heeft het APC-fonds haar vastgoedportefeuille uitgebreid met een kantoorpand alsook een perceel in het havengebied. De depositoportefeuille is teruggebracht rekening houdend met de liquiditeitsbehoefte uit hoofde van pensioen-gerelateerde uitkeringen en beleggingsverplichtingen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.