Staten niet op één lijn over moties

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Tot een duidelijk signaal vanuit de Staten van Curaçao richting Nederland kwam het gisteren niet. Hoewel de parlementariërs allemaal aangaven het niet eens te zijn met de wijze waarop Nederland Curaçao bepaalde voorwaarden oplegt, konden de Statenleden elkaar niet vinden in de moties die werden gepresenteerd en bleef een motie die ‘wall to wall’ werd aangenomen, uit.

F06 OP Staten,,Zelfs in deze tijden zijn we verdeeld”, zei PAR-Statenlid Stephen Walroud. En Giselle Mc William (MAN) gaf aan: ,,Triest, dat we zelfs nu niet op één lijn zitten.” Parlementariër Gisette Seferina (PAR) sprak van een gemiste kans en zei dat Curaçao ‘door gebrek aan visie niet kan inzien dat ons eigen huis in brand staat’.

 

Met de eerste motie, die uit de koker van MAN, PAR en PIN kwam, werd er bij de regering van Curaçao op aangedrongen ‘onder geen beding in te stemmen met het voorstel van de Rijksministerraad zoals ontvangen op 6 juli 2020’. ,,Hiermee wordt een duidelijk signaal uitgestuurd naar Nederland dat we samen willen werken, maar dat er niet over ons heen gelopen mag worden”, zei Walroud. ,,Er is geen categorie A en categorie B van Nederlanders. We horen elkaar te helpen in tijden van nood, niet elkaar in een hoekje te duwen.”

Statenlid Meindert ‘Mènki’ Rojer (KdNT) gaf aan dat zijn fractie nog wel zou kunnen instemmen met deze motie als er drie amendementen werden ingevoerd, namelijk dat het budgetrecht van de Staten door de Rijkswet Hervormingsentiteit Cariben grovelijk wordt aangetast en dat Curaçao hierdoor geen inhoud kan geven aan haar autonomie; dat de regering instemt met de onmiddellijke opheffing van het College financieel toezicht (Cft); en dat alle geldende consensusrijkswetten worden geëlimineerd. Deze amendementen konden de goedkeuring van de indieners van de eerste motie niet wegdragen. ,,De heer Rojer was niet aanwezig bij het opstellen van de motie en komt nu plotseling met een amendement aanzetten waar de andere fracties zich niet in kunnen vinden. Het gaat erom dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven en dat we één vuist vormen tegen de wijze waarop Nederland ons behandelt. Ik betreur het dat er nu wordt getracht een andere wending aan deze motie te geven”, aldus Walroud.

MFK gaf bij monde van Statenlid Charles Cooper aan zich niet in de motie van PAR/MAN/PIN te kunnen vinden en wel om het gebruik van de woorden ‘onder geen beding’. ,,Hoe kan je nu onder geen beding ergens niet mee instemmen als je de inhoud niet eens kent. Voor hetzelfde geld worden we straks allemaal multimiljonair en hebben we door deze motie die kans misgelopen”, aldus de parlementariër.

De fracties van de oppositie stemden niet mee, waardoor de motie uiteindelijk met 11 stemmen voor en 0 stemmen contra werd aangenomen. Een tweede motie uit de koker van MFK sneuvelde. Deze motie kon slechts op vijf stemmen - enkel de MFK-fractie stemde pro - rekenen. De fracties van de coalitie stemden tegen en andere oppositiefracties stemden niet. Statenlid Rennox Calmes (PIN) zei over de MFK-motie dat het ‘wel een goede motie is’ en dat hij ‘ermee kan leven’, maar dat het strategisch gezien nu niet het juiste moment is voor deze motie. ,,Daarom stem ik tegen. Belangrijk is nu dat we één vuist vormen.” In het parlement van Aruba is gisterochtend wel unaniem een motie aangenomen waarmee er bij de regering van Aruba op aan werd gedrongen om de Conceptrijkswet Caribische Hervormingsentiteit vandaag af te wijzen. Ook wordt er bij de regering van Aruba op aangedrongen, zo staat in de motie, om niet in te stemmen om toe te treden tot de Rijkswet financieel toezicht.

Verder geeft de motie aan dat de regering een tegenvoorstel moet indienen bij de Rijksministerraad en dat de dialoog met de Nederlandse regering over het verkrijgen van financiering zonder voorwaarden, voorwaarden die niet in strijd zijn met lokale en internationale wetten en geen negatieve sociaaleconomische impact zullen hebben op het leven van de bevolking van Aruba, moet worden voortgezet.

Tot slot wordt er bij de Arubaanse regering op aangedrongen om een strategie voor herstel en ontwikkeling te ontwikkelen om aanvullende financieringsmogelijkheden te verkrijgen ter ondersteuning van het levensonderhoud van de bevolking van Aruba.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.