Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) wordt op een aantal punten door de Curaçaose minister van Financiën gepareerd en zo nodig gecorrigeerd. Zoals ten aanzien van het Groeiakkoord, waarover het Cft opmerkt dat de uitvoering achter op schema loopt.

F07MinFin pareert Cft OVERLEES 1a KIEZENDie opmerking ‘kan ik niet plaatsen’, schrijft Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) in antwoord op de brief van Cft-voorzitter Raymond Gradus. Het college deed dat in verband met de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal 2020.

,,Op de eerste plaats is het Cft niet het bevoegd orgaan om te oordelen over de voortgang van het Groeiakkoord”, aldus Gijsbertha. Op 12 juli 2019 is tussen Nederland en Curaçao het Groeiakkoord gesloten. Tussen de landen is afgesproken dat er een Voortgangscommissie wordt ingesteld die met de monitoring van de voortgang van het akkoord wordt belast.

,,De bevoegdheid en verantwoordelijkheid om te oordelen over de voortgang ligt derhalve bij de Voortgangscommissie en niet bij het Cft”, vervolgt de bewindsman van Curaçao. ,,Het is van groot belang dat u om deze reden geen oordeel geeft over (de voortgang van) het Groeiakkoord omdat u ook niet over informatie beschikt om de voortgang te kunnen monitoren.”

Trouwens, zo schrijft Gijsbertha aan Gradus, de Voortgangscommissie heeft in haar eerste voortgangsrapportage geoordeeld dat is voldaan aan de voorwaarden voor de eerste extra lening van 30 miljoen gulden. ,,In uw brief van 16 maart jongsleden bevestigt u kennis te hebben genomen van de rapportage van de Voortgangscommissie dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan.”

Het Cft had op 20 mei de minister van Financiën verzocht om uiterlijk 3 juni te reageren op een aantal opmerkingen. Ook op andere onderdelen ziet de regering het anders dan het Cft, zoals ten aanzien van de opmerking van het college dat er beperkte voortgang is bij de ‘Roadmap financieel beheer’.

,,De term ‘beperkte’ is te ongenuanceerd”, verweert Gijsbertha zich. ,,De Roadmap is ambitieus, dat is vanaf bet begin aangegeven.” De uitvoering loopt in het geval van een aantal projecten achter op schema, erkent de minister, maar ‘over het algemeen is er wel vordering, ondanks de vele uitdagingen en beperkte capaciteit’. Eind juni zal een implementatieplan worden aangeleverd met ‘realistische tijdlijnen’, waarbij rekening wordt gehouden met recente en verwachte ontwikkelingen op bet gebied van de publieke financiën.

Er is meer waarbij Gijsbertha het oneens is met de stellingname van voorzitter Gradus van het Cft. Zo had het college erop gewezen dat de financiële situatie van Curaçao zorgwekkend is en het jammer te vinden dat Curaçao in deze uitvoeringsperiode geen invulling heeft gegeven aan de nullijn ambtenaren en trendvolgers en de inkorting op de carensdagen, zoals afgesproken in het - opnieuw - Groeiakkoord. Daarmee is het tekort van Curaçao en ook het bedrag aan liquiditeitssteun hoger dan wanneer dit wel gebeurd zou zijn.

,,De regering is van mening dat de opmerking van het Cft leidt tot een niet juiste beeldvorming”, aldus Gijsbertha in reactie hierop. ,,In de zin dat het niet invoeren van de nullijn en de inkorting op de carensdagen het tekort van Curaçao en ook het bedrag aan liquiditeitssteun substantieel hoger doet zijn dan als dit wel gebeurd zou zijn.” De nullijn is nog niet ingevoerd, geeft de minister van Financiën toe, ‘maar dit heeft geen effect gehad op de liquiditeitspositie’. De regering heeft verder op 15 april jongstleden besloten dat de automatische loontrede niet uitgekeerd zal worden.

,,In tegenstelling tot de loontrede was al vastgesteld dat er geen wettelijke basis is voor de uitkering van de ‘3 procent-regeling’ en indexatie.” De regering doet er naar eigen zeggen alles aan om deze besparingen, zoals afgesproken, te realiseren.

Bovenop de nullijn heeft de regering op 28 mei ingestemd met een tweetal scenario’s tot inkorting met 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de (semi-)publieke sector. De scenario’s zijn/worden besproken binnen het CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenaren). ,,Een strakke planning wordt gehanteerd om op zeer korte termijn overeenstemming te bereiken.” Voor wat betreft de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening ziekteverzekering (lees: Carensdagen) is het adviestraject ‘in volle gang’, aldus de bestuurder van Financiën in antwoord op het Cft.

Genoemde conceptlandsverordening is op 13 mei behandeld in de Raad van Ministers (RvM) en het concept is voor advies aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voorgelegd en gelijktijdig ook aan Financiën ‘ter financiële toetsing’. Nadat deze adviezen ingewonnen zijn, zal de ontwerplandsverordening door de RvM aan de Raad van Advies (RvA) worden aangeboden, ook voor advies. Na advisering door de RvA zal het ontwerp wederom in de ministerraad behandeld worden en vervolgens aan de Staten worden aangeboden voor goedkeuring.

De verwachte besparing met de inkorting op de Carensdagen is geraamd op 5 miljoen gulden (op jaarbasis) bij invoering per januari. Gijsbertha: ,,Zelfs bij invoering per januari 2020 zou het effect van de inkorting op het eerste kwartaal niet noemenswaardig zijn geweest.”

De zogeheten Carensdagen zijn de eerste dagen dat een werknemer ziek wordt en thuisblijft. Het voorstel betreft het aantal dagen dat een werknemer wegblijft voordat ziekengeld wordt uitgekeerd fors op te trekken; deze komen dan voor rekening van de het bedrijf. De minister zou het eerder hebben gehad over tien dagen, terwijl het volgens de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zes dagen zou betreffen. In beide gevallen komt er een fors hogere rekening voor de werkgever, die het momenteel zeker in verband met de coronacrisis al bijzonder lastig heeft.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).