Tranches helpen economie, maar lange lockdown en loonkorting niet

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Opnieuw heeft de Centrale CBCS de economische projecties van Curaçao naar beneden moeten bijstellen. Er wordt nu uitgegaan van een scenario van 18,6 procent reële krimp in 2020.

cbcsOmdat na sluiting van de (lucht)grenzen medio maart in verband met de risico’s van het coronavirus de daaropvolgende lockdown niet één maand, maar zes weken duurde, rekent de CBCS met een aanvullend negatief effect van 2,1 procentpunt vergeleken met april.

De eerste tranche liquiditeitssteun van Nederland aan Curaçao (177 miljoen gulden, waarvan 63 miljoen voor economie en werkgelegenheid, voor de periode april en half mei) had een positief effect op de economie, namelijk 0,8 procentpunt. Die financiële injectie in de vorm van een renteloze lening kwam vooral de particuliere consumptie ten goede, en - zo voegt de CBCS eraan toe - als gevolg daarvan de importen. Eerder ging de Centrale Bank in Willemstad uit van -17,7 procent groei, nadat er in eerste instantie nog werd gerekend met -14,9 procent. De verschillende maatregelen en acties zijn van invloed op de projecties.

Zo zal ook de generieke korting op de salarissen in de (semi)publieke sector invloed hebben. Het gaat om 12,5 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle ambtenaren en alle andere medewerkers in (semi)publieke dienst. Verder de verlaging van 25 procent voor Statenleden en ministers. ,,Deze besparing dient te worden geboekt ten gunste van de algemene middelen”, aldus de CBCS.

Als dit zes maanden duurt van juli tot en met december zal het een negatief effect van 0,4 procent hebben. Immers de overheidsconsumptie en de particuliere consumptie nemen af door een daling van het besteedbaar inkomen van deze werknemers. Daar staat tegenover dat de aanwending van de tweede tranche liquiditeitssteun (204 miljoen gulden lening voor een periode tot en met eind juni, waarvan 63 miljoen voor economie en banen) voor loonsubsidie en financiële ondersteuning voor de meest getroffen groepen een positief effect van 0,8 procentpunt heeft op de groei. Vooral de consumptie zal hiervan profiteren.

Bij elkaar heeft het totale pakket aan liquiditeitssteun van Nederland - eerste en tweede tranche samen - een positieve impact van 1,6 procentpunt op de economische ontwikkeling, terwijl de korting van de salarissen in de (semi)publieke voor -0,4 procent ‘bijdraagt’. Het gaat bij dit laatste overigens alléén om overheidspersoneel en personeel werkzaam bij instellingen die betaald worden uit de overheidsbegroting; de impactanalyse meet niet het effect van de korting van de salarissen van personeel werkzaam bij overheids-nv’s of bij instellingen die door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) worden bekostigd.

De Centrale Bank heeft informatie over de bruto loonsom bij overheidsbedrijven opgevraagd bij Financiën en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zodra deze informatie beschikbaar is zal opnieuw ‘een neerwaartse bijstelling’ van de groeiprojectie - ‘dus negatiever’ - volgen.

Ook is nog geen rekening gehouden met de consequenties voor de werkgelegenheid in de private sector als gevolg van de vraaguitval. Tevens is het van belang het netto-effect voor de overheidsfinanciën in kaart te brengen, omdat de loonkorting automatisch zal leiden tot minder inkomsten aan in ieder geval loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting (ob).

,,Aan deze maatregel (van een generieke loonkorting, red.) kleeft het risico van verdere verarming - maatschappijbreed - vanwege de doorwerking in de werkgelegenheid in de private sector”, aldus de CBCS. ,,Wel zal het een positief effect hebben op de betalingsbalans.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.