Niet minder dan twaalf werkgeversorganisaties - die bedrijven vertegenwoordigen waar zo’n 50.000 werknemers hun inkomen verdienen - hebben voor de regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) en de gemeenschap van Curaçao een heldere boodschap: ,,Het is voorbij ‘5 voor 12’”.

 

vijftwaalfOpgeroepen wordt met de hoogste spoed - zonder verder uitstel - een reeks maatregelen te nemen:

Covid-19 doet Curaçao en de hele wereld op haar grondvesten schudden. Wereldwijd heeft de coronapandemie al meer dan 225.000 levens gekost en miljoenen levens ontwricht. Hulpverleners werken hard om zieken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen. Op Curaçao is dit niet anders. Hun werk verdient lof en dank. Echter, tegelijkertijd is het zaak dat snel meer acties worden genomen om de totale afbraak van de Curaçaose economische infrastructuur tegen te gaan.

Al vóór deze crisis was het duidelijk dat Curaçao hervormd moest worden. De kosten van de overheid zijn absoluut te hoog, terwijl de overheid nog steeds aan het uitdijen is, de werkloosheid te hoog is en de economie al decennia krimpt. Al vóór de coronacrisis zat Curaçao in een neergaande spiraal met groeiende armoede, waardoor er ook geen reserves konden worden opgebouwd om het land weerbaar te maken voor deze crisis. De crisis heeft een sneeuwbaleffect op de reeks van economische en budgettaire tekortkomingen die de overheid middels het Groeiakkoord moest ombuigen in positieve zin.

Het is geen geheim dat adviezen en rapporten zoals die van het IMF, Cft, Commissie Ellis, Drie Wijze Mannen, Inter-American Development Bank, TAC-commissie, KvK, VBC, en CBCS al heel lang aangeven wat er moet gebeuren om uit de neergaande spiraal van armoede en economische krimp te geraken, maar het gebeurt telkens niet. Dikwijls is het (stilzwijgende) argument van ‘populariteit’ de reden waarom adviezen niet worden opgevolgd. Let wel, armoede is ook niet populair.

Om Curaçao zo snel en zo sterk mogelijk uit deze diepe crisis te halen, is het zaak dat binnen een maand een aantal besluiten wordt genomen en ten uitvoer wordt gebracht. De meest recente voorspellingen geven aan dat de crisis veel langer gaat duren dan de drie maanden waarin de huidige NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voorziet, waardoor het land het nodige moet doen om verdergaande bijstand en hulp aan de private sector te kunnen garanderen. Ook daarom dulden de volgende acties geen verder uitstel:

 1. Modernisering en flexibilisering van de verouderde arbeidswetgeving, waarin ook de mogelijkheid van arbeidstijdverkorting opgenomen dient te worden voor zowel private als publieke sector.

 2. Normering (top)inkomens bij de overheid en (semi-) overheidsentiteiten waaronder de introductie van een ‘Rhuggenaath-norm’ (tot maximaal 130 procent, zoals opgenomen in de wetgeving Optimalisatie Overheidsgelieerde Entiteiten, welke is goedgekeurd maar nooit is afgekondigd).

 3. Korting op salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden bij ambtenaren als weergave van de nieuwe realiteit waarin zowel de overheid als de private sector (verantwoordelijk voor meer dan 50.000 arbeidsplaatsen) nu inleveren, waarbij overheidsbezuinigingen van een permanent karakter moeten zijn om te voldoen aan de Groeiakkoord afspraken. Te denken valt aan onder andere:

 • Het afvloeien van niet-productieve ambtenaren;
 • Het stopzetten van hoge huurcontracten van gebouwen voor de overheid;
 • Het terugdringen van dure en (bijna) permanente consultants die als quasi-ambtenaar functioneren en daarvoor in de plaats zo veel mogelijk gebruikmaken van capabele ambtenaren;
 • Het versoberen van reis- en verblijfskostenregelingen.
 1. Hervormingen die het overheidsapparaat efficiënter en slagvaardiger moeten maken (onder andere digitalisering van onderwijs, sterke vereenvoudiging en volledige digitalisering van vestigings-, verblijfs- en werkvergunningen en het introduceren van een deugdelijk evaluatieproces met betrekking tot ambtelijke capaciteiten, functioneren en behalen van gestelde doelen). Dit kan eventueel in eerste instantie voor wat betreft de vergunningen middels een crisis- en herstelwet.

 2. Overheidsentiteiten marktconform maken, zowel voor wat betreft de kwaliteit en continuïteit van productie en diensten als voor wat betreft de daarvoor in rekening gebrachte tarieven.

 3. Oprichten van een noodfonds voor de private sector ten gunste van de overleving van bedrijven en behoud van werkgelegenheid, welke beheerd zal worden door de DNB (De Nederlandsche Bank), CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) en de private sector.

 4. Als laatste redmiddel een eventuele extra en tijdelijke crisisheffing als indirecte belasting, die alleen in overweging mag worden genomen wanneer alle mogelijke bezuinigingen op overheidsniveau zijn doorgevoerd en de economie weer een stabiele groei vertoont. De opbrengst dient grotendeels ten goede te komen aan een doorontwikkelingsfonds voor de private sector om het verdere economische herstel en de werkgelegenheid te bevorderen.

 5. Verder eisen en verwachten ondergetekenden, namens het bedrijfsleven in het algemeen en niet gelimiteerd tot de ondertekenaars, een reële participatie en betrokkenheid bij de besluitvorming van maatregelen gedurende de crisisperiode, maar ook na de crisis, wanneer de opstart van bedrijvigheid en werkgelegenheid de nodige economische impulsen vereisen. We roepen politici, beleidsmakers en onze medeburgers met klem op om te helpen deze dringende maatregelen uitgevoerd te krijgen. Ondernemingen en hun personeel moeten worden gered, teneinde de economie te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. Deze brief is getekend door de verenigingen van werkgevers die met elkaar ruim 50.000 werknemers vertegenwoordigen en nagenoeg alle belastingen en sociale premies opbrengen.

VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao), KvK (Kamer van Koophandel), PMD (Pietermaai District), SKO (Sosiedat Komersiantenan Otrobanda), DMO (Downtown Management Organization), Chata (Curaçao Hospitality And Tourism Association), Cifa (Curaçao International Financial Services Association), CMA (Curaçao Manufacturers Association), CBA (Curaçao Bankers Association), BVCA (Belangen Vereniging Curaçaose Agenturen), Bohavena (Bouwmaterialen Handelaren Vereniging) en Imana (Indian Merchants Association).

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.