Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het centraal schriftelijk examen voor het examenjaar 2020 vervalt voor alle eindexamens voor vwo, havo, vwo en vsbo. Ook de Eindtoets funderend onderwijs (Efo-toets) ter afsluiting van het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen. schoolexamensDat heeft Eugene Rhuggenaath, waarnemend minister van Onderwijs, bekendgemaakt in een circulaire inzake de uitbraak van het coronavirus en beslissingen met betrekking tot de eindexamens en het schooljaar 2019-2020. In de circulaire wordt verder aangekondigd dat ook het centraal praktisch examen (cpe voor pbl en pkl) en de centraal schriftelijk en praktische examens in het vsbo vervallen.

Dit geldt zowel voor de reguliere eindexamenleerlingen van het dag- en avondonderwijs, als voor de leerlingen die landsexamen doen. Scholen en examenkandidaten worden in de gelegenheid gesteld om hun schoolexamens conform het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) volledig af te ronden. Examenkandidaten kunnen op basis van hun schoolexamencijfers, met toepassing van de slaag-zakregeling hun examenjaar afronden c.q. een diploma behalen, zo schrijft Rhuggenaath. Voor Curaçao blijft voor vwo en havo de bestaande slaag-zakregeling zo veel mogelijk in stand. Dit geldt voor de kernvakkenregel en het maximumaantal onvoldoendes. De 5,5-regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet minstens een 5,5 zijn) komt te vervallen. Voor het vsbo blijft de reeds vigerende slaag-zakregeling staan. Na de uitslag worden de kandidaten die op basis van de slaag-zakregeling in de eerste ronde niet geslaagd zijn in de gelegenheid gesteld om twee vakken te herkansen in het tweede tijdvak.

Deze herkansing betreft eveneens alleen een schoolexamen. Scholen hebben tot begin juni 2020 de ruimte om de schoolexamens af te ronden en daarmee te voldoen aan hun PTA, en in de periode daarna de herkansingen. Verder zal het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE) een nieuw examenblad uitbrengen met informatie met betrekking tot de afsluiting van het schooljaar 2019-2020 voor eindexamenklassen en zal de Inspectie Onderwijs een aangepast examenhandboek uitbrengen met nieuwe data en afspraken omtrent het examen. In de circulaire geeft de Onderwijsminister aan dat het fysieke onderwijs op school naar verwachting niet eerder dan 20 april 2020 zal worden hervat. Een analyse van de situatie op dat moment zal doorslaggevend zijn voor de beslissing in deze. Volgens Rhuggenaath kan worden geconcludeerd dat bij de hervatting van het onderwijsproces op school ongetwijfeld sprake zal zijn van verschillen in leervoortgang per leerling. ,,Dit ligt, ondanks dat wij ontzettend ons best doen om in deze tijden van crisis de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden, helaas niet volledig in onze ‘sphere of control’. Eenieder kan in ieder geval, anticiperend op deze verschillen en de herstart van het onderwijsproces op school, het resterende onderwijsprogramma alvast aanpassen door vooruitlopend een plan van aanpak te maken”, zo meldt de minister van Onderwijs.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).