Dividenduitkeringen financiële instellingen tijdelijk opgeschort

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) stuurt er actief op aan dat financiële instellingen extra buffers creëren om de impact van de Covid-19-pandemie op de lokale financiële sector het hoofd te kunnen bieden.

buffersEen snelle en doeltreffende manier om buffers te vergroten is het overslaan van dividenduitkeringen en het toevoegen van de winst aan de reserves van de instelling. Het uitkeren van dividend kan alleen indien de CBCS daarvoor toestemming verleent.

 

De CBCS heeft sector-breed instellingen aangeschreven om maatregelen te treffen en dividenduitkeringen op te schorten totdat meer duidelijkheid bestaat. Gedurende het tweede kwartaal van dit jaar zal de Centrale Bank meerdere zogeheten stresstests uitvoeren op alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen, om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacisis op deze financiële instellingen. Mede op basis van de uitkomsten van de stresstests zal worden bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn en in hoeverre dividenduitkeringen kunnen worden toegestaan.

De Covid-19-pandemie heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ter bescherming van de volksgezondheid waren ingrijpende maatregelen onontkoombaar om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. ,,Omdat niet valt te voorspellen wanneer en in welk tempo de situatie weer zal normaliseren, is het belangrijk dat financiële instellingen (uit voorzorg) extra maatregelen nemen om hun buffers te vergroten”, aldus CBCS interim-president José Jardim. Een aantal instellingen heeft dat uit eigen beweging al gedaan.

De Centrale Bank benadrukt dat zij zich inzet voor het waarborgen van de financiële, alsmede monetaire stabiliteit. ,,Het nemen van deze maatregelen zal bijdragen aan het verder vergroten van de weerbaarheid van financiële instellingen en de gezondheid van de financiële sector in deze tijden van crisis”, stelt Jardim. Op Curaçao en Sint Maarten is niet alleen de voor de landen belangrijke toerismesector geheel tot stilstand gekomen, vrijwel alle winkels en bedrijven hebben inmiddels hun deuren moeten sluiten in verband met de lockdown. Duizenden werknemers dreigen hun banen te verliezen.

,,Onvermijdelijk zullen ook financiële instellingen door de omvangrijke economische krimp langs verschillende kanalen geraakt worden”, schrijft CBCS in een brief aan de financiële instellingen. ,,Zo kunnen klanten mogelijk op grote schaal rente- en aflossingsverplichtingen niet meer nakomen, pensioen- of verzekeringspremies niet meer betalen en zijn (internationale en lokale) beleggingen onderhevig aan substantiële waardedalingen.” Duidelijk is al wel dat de impact dusdanig zal zijn dat op het niveau van de individuele instellingen extra buffers noodzakelijk zijn om de reeds ingetreden en nog te verwachten effecten op te vangen. Dit geldt des te sterker nu ook sprake is van risico’s en gevolgen daarvan die nog onvoldoende bepaalbaar zijn. De brief: ,,Door het creëren van extra buffers wordt onder de huidige bijzondere en onzekere omstandigheden de gezondheid van en het vertrouwen in het financiële systeem zo goed mogelijk in stand gehouden.” In dit verband merkt de CBCS op dat zij het doen van winstuitkeringen dan wel andere uitkeringen ten laste van het eigen vermogen van de instelling in de huidige, onzekere omstandigheden ‘niet verantwoord acht’.

Ook in bredere zin acht de Centrale Bank het ‘op dit moment ongewenst’ dat, behoudens toestemming van de CBCS, middelen aan de instelling worden onttrokken, onder welke titel dan ook, bijvoorbeeld door het verstrekken van garanties of leningen, anders dan in het kader van de reguliere bedrijfsvoering. ,,Toestemming is in ieder geval nodig voor het verstrekken van leningen aan gelieerde ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of andere functionarissen van de instelling.” Daarom geeft de CBCS sector-breed een aanwijzing.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).