Curaçao kiest voor minder dure regeling NL en BES

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Commisie Noodfonds Covid-19 Curaçao gaat er vooralsnog vanuit dat de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) betrekking zal hebben op 16.500 werknemers in vaste dienst; personen die nu al of zeer binnenkort ‘technisch werkeloos’ zijn, en waarvoor geen werk meer is.

Met NOW,,Het is cruciaal dat de werkgevers worden gemotiveerd en geholpen om deze laatste groep in dienst te houden en door te betalen”, aldus de commissie onder aanvoering van Daisy Tyrol-Carolus, zelf werkzaam in de top van de MCB Bank.

Bij het gemiddeld salarisniveau van iedere sector vergt deze maatregel een bedrag van 42 miljoen gulden per maand. Voor een termijn van drie maanden, waar de commissie voorlopig mee rekent, gaat het om een bedrag van 126 miljoen. Het effect is dat werkgelegenheid voor deze 16.500 werknemers in stand blijft en de werkloosheid daardoor niet van 41 procent naar 64 procent stijgt.

Vóór de coronacrisis was de werkloosheid (onder meer door andere crises, zoals de Venezuela-crisis die de stilstand van de Isla-raffinaderij tot gevolg had, red.) al snel opgelopen tot 21 procent op een beroepsbevolking van 73.097. De sombere verwachting is dat door Covid-19 er binnen enkele weken 7.492 zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en 6.916 flexwerkers (in totaal 14.408 mensen) werkloos zullen worden. Hierdoor zal het werkloosheidspercentage zeer binnenkort oplopen tot 41 procent.

Om te voorkomen dat de toch al te hoge werkloosheid op Curaçao als gevolg van de coronacrisis onverantwoord gaat toenemen en om de verwachte werkloosheidstoename op te vangen, heeft de regering-Rhuggenaath, op het advies van de commissie, besloten hiervoor maatregelen te treffen in het verlengde van al bestaande wet- en regelgeving.

Er is gekeken naar hoe Nederland en de BES-eilanden het aanpakken, maar om de maatregelen ‘betaalbaar te maken’ wordt wel gekozen voor ‘een versoberde versie’. Voor werknemers in loondienst is aansluiting gezocht bij de NOW in Nederland, de aangepaste versie daarvan in de BES, en de Ziektewet van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): een tegemoetkoming aan de werkgever van maximaal 80 procent van het salaris en in dit geval tot een maximaal salarisbedrag dat gelijk is aan het SVB maximum dagloon (bijna 5.800 gulden per maand, red.).

,,De door de regering ter beschikking te stellen uitkering omvat 80 procent maal de verwachte omzetderving maal het brutosalaris”, aldus de commissie. Voorwaarde is dat de werkgever verwacht ten minste 25 procent omzet te verliezen en het personeel in dienst blijft van de werkgever en doorbetaald wordt. Belastingen en sociale lasten zullen gewoon afgedragen worden door de werkgever, zodat op dat punt geen sprake is van inkomstenderving bij de overheid. De maatregel is niet bedoeld voor eenmanszaken en overheids-nv’s. Een commissie van de ministeries van Financiën en Economische Ontwikkeling bepaalt welke sectoren direct en welke sectoren eventueel in de toekomst toegang krijgen tot deze regeling. De commissie: ,,De gekozen structuur is minder duur dan de vergelijkbare regelingen in Nederland en de BES omdat de drempel 25 procent in plaats van 20 procent omzetderving is; de regeling per sector wordt opengesteld; de tegemoetkoming 80 procent in plaats van 90 procent is; er sprake is van een maximumloon; en met name omdat de tegemoetkoming is gebaseerd op de verwachte omzetderving (en niet zoals in de BES op 80 procent voor alle aanvragers).”

Voor kleine zelfstandigen en zzp’ers wordt voor Curaçao gekozen voor een ‘gecombineerde benadering’, middels de tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers. Het gaat hierbij om zelfstandige ondernemers die niet in de salarisadministratie van een bedrijf als werknemer zijn opgenomen maar qua inkomensvorming zwaar geraakt worden door het wegvallen van het toerisme en door alle lokale maatregelen.

Te denken valt aan vervoersdiensten zoals taxi’s en kleine touroperators, maar ook aan eigenaren van kleine horecafaciliteiten, aan souvenirshops, zzp’ers in de reclamebranche en entertainment en ga zo maar door.

In dit geval wordt de uitkering gemaximaliseerd op een bedrag van 1.335 gulden per maand, waarvan 1.000 dient ter dekking van het levensonderhoud, en de resterende 335 ter dekking van doorlopende bedrijfskosten zoals huur. Dit bedrag is gelijk aan 80 procent van het wettelijke minimumloon. Uitgaande van de verwachte en zeer spoedige werkloosheid van 65 procent van de 11.527 zzp’ers (7.492 mensen) gaat het om een bedrag van 30 miljoen over een termijn van drie maanden.

De hoogte van de inkomensondersteuning voor deze categorie ligt aanzienlijk hoger dan het niveau van het normale sociale vangnet zoals de bijstand (onderstand), en ook hoger dan de uitkering voor baanverliezers. ,,De regering heeft echter voor het niveau van deze maatregelen gekozen om de besteedbare inkomens van met name het ondernemende deel van de bevolking zo goed mogelijk op peil te houden aangezien dit geld ook weer grotendeels in de economie terecht zal komen. Daarmee geeft het een versterkend effect richting het herstel in de hopelijk nabije toekomst.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.