Advocaat Peterson had niet namens ACU maar tegen ACU moeten procederen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Advocaat Chester Peterson die opkomt namens de individuele onlangs ontslagen bestuursleden van ACU heeft een fout gemaakt door ook namens ACU als eiser op te treden in plaats van tégen ACU als gedaagde.

acuSpoedeisend is de zaak wel - alleen al ‘uit de aard van de zaak’, stelt het gerecht - want met het geschil over de samenstelling van het bestuur van de algemene spaar- en kredietcoöperatie ‘is immers het goede functioneren van ACU in het geding’.
ACU is een coöperatie die haar leden in staat stelt geld te sparen en te lenen. ACU heeft op het moment ongeveer 30.000 leden. De financiële instelling heeft een bestuur en een raad van toezicht (RvT). Nadat de RvT eerst weigerde het bestuur over 2018 decharge te verlenen, en bestuursvoorzitter Angelo Davelaar de vergadering schorste, nam de raad het heft in eigen hand met de oproep van een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV), waar toen op voorstel van een lid het bestuur werd weggestemd.
Het rommelt al enige tijd bij ACU. Vanaf 2015 hebben bij verschillende gelegenheden de Centrale Bank (CBCS) en de eigen interne auditdienst (IAD) van ACU zorgen geuit over de bedrijfsvoering en de governance van ACU.
Aan een inhoudelijk beoordeling komt de rechter echter niet. ,,De reden is vooral dat de zaak tegen de verkeerde partijen aanhangig is gemaakt.” Hierop was overigens al uitdrukkelijk gewezen door advocaat Frank Kunneman van gedaagden, bestaande uit voornamelijk leden van de raad van toezicht (RvT) geleid door voorzitter Elsirha Isenia-Scope. Ook de Centrale Bank had tot grote woede van Peterson opgemerkt dat de raadsman ‘geen statutair orgaan van de coöperatie vertegenwoordigt’. Dit leidde mede tot dreigementen van de advocaat en samen met andere zaken tot inschakeling van het Openbaar Ministerie (OM).
Eisers in dit kort geding - vooral afgezette bestuursleden onder aanvoering van bestuursvoorzitter Davelaar - zullen volgens de rechter ‘zo nodig een nieuwe procedure moeten beginnen tegen de juiste partij’. Naar verluidt zou Peterson dit nu voornemens zijn.
Aan alle vorderingen van Davelaar en overige ex-bestuursleden ligt het standpunt ten grondslag dat de besluiten genomen tijdens de BALV van 21 juli niet rechtsgeldig zijn. Op die dag werden Davelaar, Anthony Kranwinkel, Peggy Isenia en Myladi Carti - eisers - ontslagen. De overige eisers zijn Lennox Calmes en Maida Cijntje.
Als hun standpunt juist is, aldus het vonnis, zouden de besluiten van 21 juli vernietigbaar zijn. ,,Dit heeft tot gevolg dat de besluiten geldig zijn totdat zij worden vernietigd. Het gerecht verwerpt dus het standpunt van eisers dat de besluiten (niet slecht vernietigbaar, maar) nietig zijn.”
Dat is van belang, want zolang de besluiten niet vernietigd zijn, moet er vanuit worden gegaan dat Davelaar, Kranwinkel, Carti en Isenia als bestuursleden zijn ontslagen dan wel geschorst. En dat het huidige ACU-bestuur wordt gevormd door de personen die op 21 juli door de ledenvergadering - zij het, blijkens de notulen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank - tijdelijk zijn benoemd, namelijk Calmes, Cijntje (eisers), George Curiel, Richard Britt, Richard Hanst en Fernando Jonis (gedaagden).
De vraag is, aldus de rechter, of er een geldig bestuursbesluit is genomen om ACU als ‘eisende partij’ in deze procedure te laten optreden, zoals advocaat Peterson deed. ,,ACU treedt weliswaar op als eiser, maar vier van de zes bestuursleden bevinden zich aan de andere zijde.” Bij de huidige stand van zaken kan daarom volgens de rechter niet worden aangenomen dat ACU daadwerkelijk als eisende partij heeft willen optreden. ACU is dus niet-ontvankelijk in haar vorderingen.
Het komt erop neer dat de rechter aangeeft dat een kort geding tégen de rechtspersoon ACU zal moeten worden ingesteld. De besluiten waartegen Davelaar en de zijnen zich verzetten ‘gelden als besluiten van ACU’ en ‘dus moeten eisers zich tot ACU wenden met hun vorderingen en niet tot gedaagden’ (RvT-voorzitter Isenia-Scope en de over leden van de raad van toezicht). Aldus het vonnis.
,,Dat is ook logisch, omdat ACU - degene van wie de gewraakte besluiten zijn - zich moet kunnen verdedigen tegen het standpunt dat de besluiten vernietigbaar zijn.” Hierop lopen alle vorderingen die raadsman Peterson had gedaan ‘stuk’, aldus het vonnis. Het geschil moet - zowel in de bodem als in een kort geding - worden beoordeeld in een procedure waarin ACU als gedaagde is betrokken en ook als zodanig verweer kan voeren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.