Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een eenmalige meevaller van 42,1 miljoen gulden vanwege de Belastingregeling Koninkrijk (BRK - tegenwoordig Belastingregeling Nederland-Curaçao, BRNC) - heeft gezorgd voor een stijging van de belastingenopbrengsten.

gradusZo staat te lezen in de meest recente brief van het College financieel toezicht (Cft). In de aangepaste prognose van de uitvoeringsrapportage over het eerste halfjaar van 2019 nemen voor de Curaçaose overheid de baten en de lasten toe met 10,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019.
De toename van de opbrengsten in de prognose is opgebouwd uit een toename van de belastingen van per saldo 41,6 miljoen en een neerwaartse bijstelling van de overige baten inclusief de dividenden en sociale voorzieningen, met 31,5 miljoen.
,,De toename in de belastingen is deels toe te rekenen aan een incidentele meevaller vanuit de Belastingregeling Koninkrijk van 42,1 miljoen”, meldt het Cft in het schrijven aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN).
Eerder al, medio april, heeft het Cft geadviseerd om de belastingen naar beneden bij te stellen op basis van de realisatie 2018. Deze verlaging is onderdeel van de begrotingswijziging, maar wordt mede gecompenseerd door de verhoging van de accijnzen en de omzetbelasting (ob) per 1 september jongstleden. De begrotingswijziging houdt ook rekening met de meevallers in de realisatie van de belastingen over het eerste halfjaar 2019.
Het Cft constateert dat de belastingen in de begrotingswijziging naar beneden zijn bijgesteld op basis van de verwachte reële economische groei van -2,5 procent en ‘acht deze behoedzaam’. ,,Gangbaar is om de verwachte belastingopbrengsten te bepalen op basis van de verwachte nominale economische groei, hetgeen een lagere bijstelling tot gevolg zou hebben.”
En verder: ,,Het Cft realiseert zich dat er onlangs door Curaçao betekenisvolle stappen zijn gezet aan de batenkant om in 2019 tot extra inkomsten te komen en onderschrijft de ramingen van Curaçao”, stelt voorzitter Raymond Gradus.
Het College heeft echter behoefte aan aanvullende informatie over de uitgavenramingen en vraagt minister Gijsbertha de maatregelen te nemen om binnen de (bijgestelde) begroting te blijven. Het Cft vraagt de bewindsman ‘om binnen uiterlijk drie weken’ te reageren en in te gaan op welke wijze hij de risico’s beheerst, aldus Cft in een schrijven van 10 september.
De uitvoeringsrapportage over het tweede kwartaal laat naast het resultaat over het eerste halfjaar 2019 ook een bijgestelde begroting voor geheel 2019 zien. De basis hiervoor is het aangepaste ontwerp van de eerste begrotingswijziging 2019. Deze begrotingswijziging heeft nog geen formele status, omdat deze nog niet is goedgekeurd door de Staten. Wel zijn onlangs een aantal inkomstenverhogende maatregelen geaccordeerd door de Staten. De begroting inclusief eerste wijziging is in de uitvoeringsrapportage gelijkgesteld aan de eindejaarprognose en toont een sluitende gewone dienst.
,,Indien de realisatie van de belastingen in het eerste halfjaar wordt geëxtrapoleerd op basis van het langjarig gemiddelde, dan sluit het verkregen beeld aan bij de eindejaarprognose van de uitvoeringsrapportage.” Het Cft acht de verhoging opgenomen bij de omzetbelasting en accijnzen ‘realistisch’, aldus Gradus.
Ook het Cft heeft kennisgenomen van de brand bij de Landsontvanger en vraagt de regering ‘om aan te geven of dit een risico vormt voor het realiseren van de geprojecteerde belastingen en indien dat het geval is, welke maatregelen worden getroffen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).